Luftkvalitet

KORT FORTALT

 • Kristiansand kommune ønsker å sikre at innbyggerne har god luftkvalitet.
 • Generelt er luftkvaliteten i Kristiansand god, men i perioder med fint vær på vinteren og våren, kan noen områder i Kristiansand få høyere nivåer av luftforurensning, særlig svevestøv.
 • Hovedkilder til luftforurensning er transport og vedfyring.
 • Luftkvaliteten måles flere steder i byen.
 • Det gjøres en rekke tiltak for å bedre luftkvaliteten.

Slik er luftkvaliteten i Kristiansand nå 

Helseråd og forurensingsklasser

Hva er hovedkilder til luftforurensning?

Hvor måles luftkvalitet

Hva gjøres for å forbedre luftkvaliteten?

Piggdekkgebyr

Panteordning for gamle vedovner

Hva gjøres når luftkvaliteten er dårlig?

Hva kan du gjøre for bedre luftkvalitet?

Utbredelse av svevestøvforurensning i Kristiansand

Luftsonekart

Luftforurensning fra industri

Prosjekter

Rapporterfor luftkvalitet Slik er luftkvaliteten i Kristiansand nå

 

Vi du se reelle målinger ved målestasjoner i Kristiansand finner du dem  her.
Målingene skjer kontinuerlig, og informasjonen blir automatisk oppdatert hver time.

Du kan også laste ned appen VarselLuftNå fra NILU. 

Helseråd og forurensingsklasser

Hvor forurenset luften er, vises ved bruk av forurensningsklasser med fargekoder. Lite forurensning vises som grønn, moderat som oransje, høyt som rød og svært høyt forurensningsnivå som lilla. Du kan lese mer om forurensningsklasser her.

Helseråd er laget for de ulike forurensningsklassene og opplyses om når du sjekker luftkvaliteten her, Helserådene gir anbefalinger om hvordan befolkningen bør opptre ved de ulike forurensningsklassene.

Hva er hovedkilder til luftforurensning?

Hovedkildene til luftforurensning i Kristiansand er utslipp fra transport og vedfyring. Svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) er de viktigste komponentene å overvåke fra disse luftforurensningskildene. I tillegg måles det også nivåer av benzen.

Hvor måles luftkvalitet?

I Kristiansand måles luftkvalitet kontinuerlig gjennom fire målesstajoner.

 1. Bjørndalssletta målestasjon plassert ved E18 på Bjørndalssletta. Veinær stasjon som måler svevestøv (PM10, PM2,5) og nitrogendioksid (NO2). 
 2. Stener Heyerdahl målestasjon plassert i en bugård i kvadraturen. Dette er en bybakgrunnstasjon som måler svevestøv (PM10, PM2,5) og nitrogendioksid (NO2) i et byområde der lufta kan være noe forurenset. 
 3. Konsul Wilds vei målestasjon 
 4. Målestasjoner ved Glencore Nikkelverk måler arsen, kadmium og nikkel.Dette er ikke kontinuerlig målinger og viser derfor ikke på kartet.

Se alle målingene i Kristiansand her. 

kart mplestasjoner.png.jpg Kartet viser hvor målestasjonene er plassert.

Målinger fra veinær målestasjon (Gartnerløkka/Bjørndalssletta) viser at luftforurensning fra svevestøv har vært relativt høy de siste fem årene, og at Kristiansand er i fare med å bryte grenseverdien i forurensningsforskriften. Det er utarbeidet tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i 2021 som viser hvilke tiltak som må til for å oppnå tilfredsstillende luftkvalitet i fremtiden.

Årsrapport for luftkvalitet i Kristiansand for 2021 finner du her

Hva gjøres for å forbedre luftkvaliteten?

Det er allerede iverksatt en rekke tiltak for å redusere svevestøvforurensingen, som trafikkreduserende tiltak, gaterenhold og støvdempende tiltak, og panteordning for gamle vedovner. Disse tiltakene viser seg å ikke være tilstrekkelige for å oppnå god nok luftkvalitet. Derfor har det nå blitt utredet nye tiltak som skal sikre god nok luftkvalitet. Handlingsplan for bedre luftkvalitet ble vedtatt høsten 2021.

Se handlingsplan for bedre luftkvalitet her

Les tiltaksutredningen her

Piggdekkgebyr

Et viktig virkemiddel for å redusere svevestøvnivåene i Kristiansand er piggdekkgebyr. Det er vedtatt at denne skal innføres fra 1. november 2021

I dag er piggfriandelen på cirka 66 prosent. Målet med piggdekkgebyret er å øke piggfriandelen til  85 prosent.  Dette vil skape gunstigere balanse mellom miljø, trafikksikkerhet og fremkommelighet.  
Prinsippet om at forurenser betaler gjelder, og piggdekkgebyr betales av trafikanter som velger å kjøre bil med piggdekk.

Bystyret vedtok 8. juni 2022 å avvikle piggdekkgebyret i Kristiansand

Panteordning for gamle vedovner

Som tiltak mot forurensning fra vedfyring er det innført panteordning for gamle vedovner. Du kan søke om pant hvis du vil skifte ut et eldre ikke-rentbrennende ildsted med et nytt, i en bolig som ligger i sentrale deler av Grim, Kvadraturen og Lund. Du må bytte ut ildstedet før du kan søke om pant. Pant er 5000 kroner.

Mer informasjon om panteordningen finner du på denne siden

Hva gjøres når luftkvaliteten er dårlig?

Når det er høy, eller det forventes høy luftforurensning, settes det i gang tiltak i henhold til planen for episoder for høy luftforurensning. Planen beskriver roller og ansvar for overvåkning av luftforurensningsnivåene, informasjonstiltak og igangsetting av fysiske tiltak mot svevestøv i Kristiansand i perioder med høy luftforurensning. Tiltakene skal bidra til at grenseverdiene, gitt i forurensningsforskriftens kapittel 7, om lokal luftkvalitet overholdes, og at forurensningsnivået utgjør en så lav helserisiko for befolkningen som mulig. 

Ved varslet høy luftforurensning (rød og lilla) skal det iverksettes strakstiltak i form av renhold og støvdemping, i henhold til godkjente feieplaner, samt informasjon til innbyggere. Ambisjonen er på denne måten å unngå flere dager i strekk med målt gult, rødt og lilla forurensningsnivå.

Les plan for episoder med høy luftforurensning her

Hva kan du gjøre for bedre luftkvalitet?

 • La bilen stå og bruk buss eller tog.
 • Kjør flere sammen i bilen, i stedet for én i hver bil.
 • Bruk sykkel eller gå.
 • Bruk piggfrie vinterdekk.
 • Fyr riktig i vedovnen, med god lufttilgang og fullstendig forbrenning.

SINTEF gir deg gode råd om riktig vedfyring i denne artikkelen.

Utbredelse av svevestøvforurensning i Kristiansand

Kartleggingen av svevestøvutbredelse viser at grenseverdiene for svevestøv overskrides nær tunnelmunninger langs E18 og langs E18 nord for Vige. Tallene viser at det er en relativt stor andel av mennesker som eksponeres for betydelig luftforurensning ved  boligen deres. Samtidig er det mye brukte gang- og sykkelveier i nærheten av de store veiene. (COWI, Tiltaksutredning 2020.)

svevestov_bildeA.jpg

Bilde a. Se billedtekst under.

Svevestov_bildeB.jpg
Bilde b.

Årsmiddelverdi, 2019, for PM10 inkludert bakgrunns konsentrasjoner, dette for hele beregningsområdet (a) og for et mer innzoomet kart over sentrale Kristiansand (b). Brune områder viser konsentrasjoner over dagens grenseverdi i forurensningsforskriften kap. 7, turkise områder viser nivåer over øvre vurderingsterskel og røde områder har konsentrasjoner over foreslått revidert grenseverdi for årsmiddelet for PM10.

Luftsonekart

I 2016 ble luftkvaliteten i Kristiansand kartlagt og det ble utarbeidet luftsonekart i tråd med Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520/2012. I retningslinjen er det angitt grenseverdi for gul og rød sone for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO₂).

Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning som helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur.

Rød sone angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning.  

Luftsonekartet er basert på beregninger for utslipp av svevestøv og nitrogendioksid fra veitrafikk, vedfyring, industri, flytrafikk på Kjevik flyplass og skipstrafikk. I 2020 har Miljødirektoratet utarbeidet et luftsonekart, og de deler av kommunen som ikke ble inkludert i kartleggingen i 2016, er vurdert basert på dette luftsonekartet. Det virker å være begrensede utfordringer med dette i deler av kommunen, som i tidligere Søgne og Songdalen kommuner.  Kartleggingen av luftkvaliteten og luftsonekartet indikerer at det er behov for å redusere svevestøvnivåene i deler av Kristiansand. Luftsonekart viser at ca 9% av befolkningen i gamle Kristiansand er utsatt for betydelig luftforurensning. Tiltak bør rettes mot de viktigste kildene, som er veitrafikk og vedfyring.  

Luftsonekart for gamle Kristiansand.

Luftsonekart for hele Kristiansand kommune utarbeidet av Miljødirektoratet.

Luftforurensning fra industri

Kristiansand er den største kommunen i Norge i innbyggertall med bynær tungindustri. Industrier som REC Solar, Elkem Carbon og Glencore Nikkelverk ligger i byen. Kristiansand har to målestasjoner for utslipp fra industrien. En plassert ved Glencore Nikkelverk som måler metaller i støv og en ved Elkem Carbon som måler svoveldioksid.

Målinger viser at målsettingsverdien i forurensningsforskriften for arsen, kadmium og svoveldioksid ikke overskrides. Men det har vært overskridelse av målsettingsverdi for nikkel siden målingen  startet i 2009.  Det er utarbeidet tiltaksutredning og det er satt i gang tiltak for å redusere nivået av nikkelforurensning rund bedriften. 

Dette førte til at i 2020 var gjennomsnittsverdien på 9 ng/m3, som er under målsetningsverdien på 20 ng/m3. Dette er det laveste gjennomsnittet som har blitt målt siden målingene startet Dette ligger også under luftkvalitetskriteriumet som er 10 ng/m3. 

luftmålinger nikkel.jpg

Figur: Resultater av luftkvalitetsmålinger for nikkel i Kristiansand - årlig gjennomsnittsverdi av nikkel i PM10-fraksjonen. Målsettingsverdien i forurensningsforskriften overskrides ikke i 2020. Kilde: Glencore Nikkelverk

Prosjekter

iFLINK: Forskningsprosjektet har som formål å gjøre det mulig å måle luftkvaliteten på langt flere steder til en lavere pris enn i dag, ved bruk av mikrosensorer. Dette kan på sikt bidra til at kommunen får bedre informasjon om luftforurensningssituasjonen i kommunen og kan arbeide mer målrettet for å bedre luftkvaliteten.

Les om iFLINK her

NordicPATH: Forskningsprosjekt har som formål  å skape smarte og bærekraftige byer med fokus på menneskene som bor i dem. Konkret betyr det at vi vil finne nye måter for innbyggerne å bidra med måling av luftkvalitet og delta på urbane planleggingsaktiviteter.

Les om NordicPATH 

Les også denne artikkelen om folkeforskning og NordicPATH.

Rapporter for luftkvalitet

Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Kristiansand (COWI 2021)

Årsrapport for luftkvalitet i Kristiansand 2020

Årsrapport for luftkvalitet i Kristiansand 2021

Kartlegging av luftkvalitet (COWI 2017)

Tiltaksutredning for å redusere nikkelforurensning i Kristiansand (Glencore Nikkelverk)

Kontaktinformasjon

Miljøvernenheten
Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18, Kristiansand
Telefon: 38 07 50 00

E-post: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no