Forurensning

KORT FORTALT

 • Akutt forurensning - RING 110. Akuttforurensning er forurensning av betydning som inntrer plutselig, og som er ulovlig etter forurensningsloven. Forurensningen kan omfatte utslipp til sjø/vassdrag, luft eller grunn.
 • Kommunen har forskjellige roller når det gjelder forurensning. I noen tilfeller er kommunen myndighet og gjør vedtak, mens andre ganger veileder og videreformidler kommunen kunnskap og informasjon.
 • På denne siden finner du informasjon om hvem som kan kontaktes i forurensningssaker, søknader mm.
 • Du finner også kortfattet informasjon om de viktigste arbeidsområdene og pekere videre. 

Forurensning - hvem kontaktes?

Her finner du en oversikt over hvem kontaktes ved spørsmål om forurensning, søknader om utslipp med mer.

Avløp
 • Miljøvernenheten - mindre anlegg
 • Ingeniørvesenet - avløpsvann til kommunalt ledningsnett
 •  
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling - Oppfølging av større anlegg. Behandle søknader om utslipp av avløpsslam
Forsøpling
 • Miljøvernenheten
 • Miljørettet helsevern - helsefare
Forurensning (ikke akutt)
 • Miljøvernenheten
 • Miljørettet helsevern - helsefare
Grunnforurensning
 • Miljøvernenheten - terrenginngrep i forurenset grunn
 • Miljørettet helsevern - helsefare
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling - prioriterte områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
Radioaktivitet
 • Fylkesmannens beredskapsavdeling
Radon
 • Miljørettet helsevern
Støy
 • Miljørettet helsevern - myndighet etter folkehelseloven
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling - myndighet etter forurensningsloven
Tagging
 • Kristiansand Eiendom, Byggservice
Utslipp (søknad og tilsyn)
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling - Mudring og dumping i sjø, diverse utslippssøknader (asfalt- og pukkverk, avfallsanlegg, bilvrakplasser, forbrenningsanlegg, skytebaner, motorsportbane og ulike industribedrifter)
 • Miljøvernenheten (Kristiansand kommune) - mindre anlegg

 

 

De viktigste ansvarsområdene til kommunen

Private renseanlegg

Kommunen er myndighetsforvalter og skal sikre at små private renseanlegg ikke fører til forurensning. Det er satt i gang et arbeid for å rydde opp i private avløpsanlegg og en plan for helhetlig opprydning er under utarbeidelse. Dagens anlegg må kartlegges, og de som ikke fungerer tilfredsstillende må forberede seg på å utbedre eller søke om nytt. Det er miljørådgiverne i kommunen som behandler disse sakene fordi det ligger miljøfaglige vurderinger til grunn i hver enkelt sak. Se nettsiden om private avløpsanlegg.

Forurenset grunn

Kommunen stiller krav om undersøkelse av grunnen der det er mistanke om at grunnen kan være forurenset. Miljørådgiverne behandler planer om graving i forurenset grunn. Forurensning skal ikke spres, og det som blir liggende igjen på en eiendom skal ikke være skadelig for helse eller miljø. Se byggesak sin nettside om forurenset grunn.

Lokal luftkvalitet

Kommunen er forurensningsmyndighet og skal ha oversikt over luftkvaliteten i egen kommune. Luftkvaliteten overvåkes ved hjelp av tre målestasjoner. Mer informasjon om kommunens arbeid for god luftkvalitet kommer.

Vannforvaltning

Kristiansand kommune er opptatt av å forvalte vannressursene på en god måte. Kommunen har myndighet på flere områder som er knyttet til vannmiljø og vannkvaliteten, herunder avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, forurensning og arealplanlegging. Mer informasjon om kommunens arbeid med vannforvaltning kommer.

Avfallshåndtering

Avfall på avveie kan skade naturen, så riktig håndtering av avfall er viktig. Dette gjelder også brenning av avfall. Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall, og denne oppgaven utføres av Avfall sør. Som forurensningsmyndighet, skal kommunen også følge opp forsøplingssaker. Les mer om avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon

Miljøvernenheten
Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18
4611 Kristiansand
Telefon: 38 07 50 00
Epost