Skolestart

Innskrivingen av barn som skal starte i 1. trinn høsten 2023 ble gjennomført i januar og februar. Ta direkte kontakt med skolen i ditt nærområde hvis du flyttet til Kristiansand etter 5. januar 2023.

Skolestart høsten 2022

Skolestart høsten 2023

Første skoledag i skoleåret 2023/2024 er 17. august 2023.
SFO startet 31. juli 2023. 

På skolenes hjemmesider blir tidspunkt og fremmøtested lagt ut når det nærmer seg første skoledag. På hjemmesidene kommer det også informasjon om førskoledag for de nye elevene.

Innskriving 2023

Innskrivingsperioden var fra 13. januar til 5. februar 2023. Foreldre får informasjon om skoleinnskrivingen i elektronisk postkasse eller Altinn.

Familier som flytter til kommunen etter 5. januar 2023 og fram til skolestart er ikke del av den samlede skoleinnskrivingen, og må ta kontakt med nærmeste skole eller et av innbyggertorgene. 

Kommunen bruker Visma Foresattportal til ønske om annen skole enn tilbudt og til å søke om plass på SFO. Den benytter ID-porten, som tillater pålogging med både MinID og BankID. I skoleinnskrivingsperioden aksepterer du tilbudet om skoleplassering ved å forholde deg i ro. Ønsker du eventuelt en annen kommunal skole, eller du skal melde fra om opptak på en privatskole eller flytting ut av kommunen, benyttes Foresattportalen.

Du kan søke, endre eller si opp SFO-plass i Foresattportalen hele året.

Foresattportalen

Trenger du hjelp til innskrivingen, kan du henvende deg til skolen eller et av kommunens innbyggertorg.

Klikk på bildet for å åpne brosjyren

Klikk på bildet for å åpne brosjyren.

Utsatt skolestart

Alle skolepliktige må skrives inn, også barn som fikk utsettelse året før. Foreldre kan søke om utsatt skolestart ved å fylle ut skjemaet «Søknad om utsatt/framskutt skolestart». Skjemaet, med dokumentasjon fra barnehagen, sendes oppvekstdirektøren innen 1. mars.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste vurderer barnets utviklingsstatus og gir sin uttalelse til oppvekstdirektøren som avgjør saken. 

Spørsmål om utsatt skolestart rettes til oppvekst eller Pedagogisk-psykologisk tjeneste (tlf 38 07 54 00)

Søknad om utsatt/fremskutt skolestart

Søknaden fylles ut og sendes til:

Kristiansand kommune
Oppvekstdirektøren
Postboks 4
4685 Nodeland

Framskutt skolestart

Foreldre kan søke om framskutt skolestart for barn født før 1. april (fyller 5 år). Skjemaet, med dokumentasjon fra barnehagen, sendes oppvekstdirektøren innen 1. mars.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste vurderer barnets utviklingsstatus og gir sin uttalelse til oppvekstdirektøren som avgjør saken.  

Spørsmål om framskutt skolestart rettes til oppvekst eller Pedagogisk-psykologisk tjeneste (38 07 54 00)

Søknad om utsatt/fremskutt skolestart

Søknaden fylles ut og sendes til:

Kristiansand kommune
Oppvekstdirektøren
Postboks 4
4685 Nodeland

Skolefritidsordningen

Alle barn som trenger oppholdstid i skolefritidsordning (SFO) får plass ved påmelding. Foreldre kan til enhver tid logge seg på Foreldreportalen og søke plass, si opp plass eller endre oppholdstid i SFO.

Av hensyn til planlegging av bemanningen ønsker vi at påmelding til SFO, med ønsket oppholdstid, gjøres innen 1. april.

Videre informasjon

Vi oppfordrer de foresatte til å lese mer om grunnskolen her på kommunens hjemmeside, og til å besøke skolenes hjemmesider. I løpet av våren sender skolen ut informasjon om førskoledag for barnet og informasjonsmøte for de foresatte.

Kriterier for skoleplassering

Opplæringsloven §8-1 har bestemmelser om skoletilhørighet:

”Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligger nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til»” (…) ”Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til”.

Nærskoleretten ligger til grunn for kommunens skolekretsinndeling. I Kristiansand er det flere skolekretser. Innen hver krets kan det være mer enn én skole. I disse tilfellene fordeles elevene mellom skolene i samme område ut fra kapasitetshensyn og den geografiske nærhet.

Foreldre kan velge en annen skole enn nærskolen, slik det er tilrettelagt for å gjøre i Foresattportalen. Et eventuelt avslag må være begrunnet i plassmangel, andre elevers nærskolerett eller spesielle forhold knyttet til enkeltelever.

Skoleruta

Skoleruta viser oversikten over skolenes ferie- og fridager for inneværende skoleår, og noen skoleår fram i tid.

Skoleruta

Overgangen barnehage - SFO - skole

Kristiansand ønsker et sammenhengende læringsløp for alle barn fra barnehage til SFO og skole. Derfor er det laget en minstestandard for samarbeid og tiltak for å bidra til sammenheng i overgangene. Årshjulet består av rutiner og ordninger som utvikles og justeres i et samarbeid mellom barnehagene og  SFO/ skolene. Både foreldre og barn deltar i arbeidet. Barnehagen sender sammen med foreldrene et overføringskjema til SFO/ skole der også barnet har fått bidra med informasjon. Målet er at hvert barn skal oppleve at det går en rød tråd gjennom utdanningsløpet fra barnehage til skole. 

Det er laget en nasjonal veileder for overgangen mellom barnehage- skole: Fra eldst til yngst.     

Overgang barnehage - SFO - skole, 
Overganger for barn i barnehage og elever i grunnskolen - en plan for samarbeid og sammenheng.

Overføringsskjema - Skjema her