Skolestart

Innskrivingen av barn som skal starte i 1. trinn høsten 2021 skjer fra midten av januar til midten av februar. Flytter du til kommunen etter 01.12.2020 tar du direkte kontakt med skolen i ditt nærområde.

skole

Skolestart høsten 2021

Første skoledag i skoleåret 2021/2022 er 19. august 2021.
SFO starter 2. august 2021. 

På skolenes hjemmesider blir tidspunkt og fremmøtested lagt ut når det nærmer seg første skoledag. På hjemmesidene kommer det også informasjon om førskoledag for de nye elevene.

Innskriving 2021

Familier som flytter til kommunen etter 1. desember 2020 og fram til skolestart er ikke del av den automatiske skoleinnskrivingen, og må ta kontakt med nærmeste skole eller et av innbyggertorgene. 

Kommunen bruker Foreldreportalen til innskriving og SFO-søknad. Den benytter ID-porten, som tillater pålogging med både MinID og BankID. I skoleinnskrivingsperioden bekrefter du skolevalget, ønsker eventuelt en annen skole, og søker SFO-plass.

Du kan søke, endre eller si opp SFO-plass her hele året.

Foreldreportalen

Trenger du hjelp til innskrivingen, kan du henvende deg til skolen eller et av kommunens innbyggertorg.

Klikk på bildet for å åpne brosjyren.

Utsatt skolestart

Alle skolepliktige må skrives inn, også barn som fikk utsettelse året før. Foreldre kan søke om utsatt skolestart ved å fylle ut skjemaet «Søknad om utsatt/framskutt skolestart». Skjemaet, med dokumentasjon fra barnehagen, sendes oppvekstdirektøren innen 1. mars.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste vurderer barnets utviklingsstatus og gir sin uttalelse til oppvekstdirektøren som avgjør saken. 

Spørsmål om utsatt skolestart rettes til oppvekst eller Pedagogisk-psykologisk tjeneste (tlf 47 62 46 19)

Søknad om utsatt/fremskutt skolestart

Søknaden fylles ut og sendes til:

Kristiansand kommune
Oppvekstdirektøren
Postboks 4
4685 Nodeland

Framskutt skolestart

Foreldre kan søke om framskutt skolestart for barn født før 1.april (fyller 5 år). Skjemaet, med dokumentasjon fra barnehagen, sendes oppvekstdirektøren innen 1. mars.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste vurderer barnets utviklingsstatus og gir sin uttalelse til oppvekstdirektøren som avgjør saken.  

Spørsmål om framskutt skolestart rettes til oppvekst eller Pedagogisk-psykologisk tjeneste (47 62 46 19)

Søknad om utsatt/fremskutt skolestart

Søknaden fylles ut og sendes til:

Kristiansand kommune
Oppvekstdirektøren
Postboks 4
4685 Nodeland

Skolefritidsordningen

Alle barn som trenger oppholdstid i skolefritidsordning (SFO) får plass ved påmelding. Foreldre kan til enhver tid logge seg på Foreldreportalen og søke plass, si opp plass eller endre oppholdstid i SFO.

Av hensyn til planlegging av bemanningen ønsker vi at påmelding til SFO, med ønsket oppholdstid, gjøres innen 1. april.

Videre informasjon

Vi oppfordrer de foresatte til å lese mer om grunnskolen her på kommunens hjemmeside, og til å besøke skolenes hjemmesider. I løpet av våren sender skolen ut informasjon om førskoledag for barnet og informasjonsmøte for de foresatte.

Kriterier for skoleplassering

Opplæringsloven §8-1 har bestemmelser om skoletilhørighet:

”Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligger nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til»” (…) ”Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til”.

Nærskoleretten ligger til grunn for kommunens skolekretsinndeling. I Kristiansand er det flere skolekretser. Innen hver krets kan det være mer enn én skole. I disse tilfellene fordeles elevene mellom skolene i samme område ut fra kapasitetshensyn og den geografiske nærhet.

Foreldre kan velge en annen skole enn nærskolen, slik det er tilrettelagt for å gjøre i Foreldreportalen. Et eventuelt avslag må være begrunnet i plassmangel, andre elevers nærskolerett eller spesielle forhold knyttet til enkeltelever.

Skoleruta

Skoleruta viser oversikten over skolenes ferie- og fridager for inneværende skoleår, og noen skoleår fram i tid.

Skoleruta

Overgangen barnehage - SFO - skole

Kristiansand ønsker et sammenhengende læringsløp for alle barn fra barnehage til SFO og skole. Derfor er det laget en minstestandard for samarbeid og tiltak for å bidra til sammenheng i overgangene. Årshjulet består av rutiner og ordninger som utvikles og justeres i et samarbeid mellom barnehagene og  SFO/ skolene. Både foreldre og barn deltar i arbeidet. Barnehagen sender sammen med foreldrene et overføringskjema til SFO/ skole der også barnet har fått bidra med informasjon. Målet er at hvert barn skal oppleve at det går en rød tråd gjennom utdanningsløpet fra barnehage til skole. 

Det er laget en nasjonal veileder for overgangen mellom barnehage- skole: Fra eldst til yngst.     

Overgang barnehage - SFO - skole, 
Overganger for barn i barnehage og elever i grunnskolen - en plan for samarbeid og sammenheng.

Overføringsskjema - Skjema her