Småtrinnet

Småtrinnet, 1.-4.trinn

Småtrinnet

Oppvekst sin overordna målsetting er at alle barn og unge skal oppleve et godt og inkluderende oppvekstmiljø som fremmer deres trygghet, læring, trivsel og helse. I LK20 er det utarbeidet nye kompetansemål som vektlegger betydningen av folkehelse og livsmestring. Tema for hvert trinn er hentet fra LK20, og kompetansemålene knyttes til hvert tema (Kompetansemål LK20).

En skole med økende fokus på læring gjennom kropp, lek og bevegelse vil kunne føre til et bedre læringsmiljø og en økt helhetlig utvikling. Dette vil bidra til å oppfylle kommuneplanens mål om å være en helsefremmende by og inngår i arbeidet med ny folkehelsestrategi.  

1.trinn

Tema:

Vennskap og lek

 • Samarbeid
 • Kommunikasjon

Støtte:

Aktuelle kompetansemål i LK 20

Norsk

 • Uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter
 • Samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre

Samfunnsfag

 • Reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
 • Samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
 • Utforske og gi døme på korleis barn kan påverke avgjerder og samarbeide om demokratiske prosessar*

Naturfag

 • Utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon

Kroppsøving

 • Utforske og gjennomføre grunnleggjande bevegelsar som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i ulike miljø ut frå eigne føresetnader
 • Utforske eigen kroppsleg bevegelse i leik og andre aktivitetar, åleine og saman med andre
 • Øve på å avlevere, ta imot og leike med ulike reiskapar og balltypar
 • Leike og vere saman med andre i aktivitet i varierte bevegelsesmiljø*

 

Merk: Udir har definert kompetansemålene som er merket med * som kompetansemål knyttet til demokrati og medborgerskap. Kompetansemålene ansees å være en viktig del av denne planens tolkning av folkehelse og livsmestrings tematikken

2.trinn

Tema:

Kroppen min

 • Grenser
 • Følelser
 • Bevegelsesglede

Støtte:

Aktuelle kompetansemål i LK 20

Kroppsøving

 • Utforske eigen kroppsleg bevegelse i leik og andre aktivitetar, åleine og saman med andre
 • Utforske og gjennomføre grunnleggjande bevegelsar som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i ulike miljø ut frå eigne føresetnader
 • Forstå og praktisere enkle reglar for samspel i ulike bevegelsesaktivitetar*

Samfunnsfag

 • Presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved brot på desse rettane
 • Samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast
 • Samtale om moglegheiter og utfordringar ved digital samhandling

 

Merk: Udir har definert kompetansemålene som er merket med * som kompetansemål knyttet til demokrati og medborgerskap. Kompetansemålene ansees å være en viktig del av denne planens tolkning av folkehelse og livsmestrings tematikken

3.trinn

Tema:

Du og jeg  

 • Mangfold
 • Identitet
 • Konflikter
 • Sosiale medier 

Støtte:

Aktuelle kompetansemål i LK 20

KRLE 

 • Beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn 

Samfunnsfag 

 • Samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar 
 • Samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet 

Kroppsøving  

 • Forstå kroppsleg ulikskap mellom seg sjølv og andre, og inkludere andre i ulike bevegelsesaktivitetar 

Norsk 

 • Reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner 

 

Merk: Udir har definert kompetansemålene som er merket med * som kompetansemål knyttet til demokrati og medborgerskap. Kompetansemålene ansees å være en viktig del av denne planens tolkning av folkehelse og livsmestrings tematikken

4.trinn

Tema 1 (T¹):

Psykisk og fysisk – hva er det?

Tema 2 (T²):

Dine og mine grenser 

 • Sosiale medier 

Støtte:

Aktuelle kompetansemål i LK 20

Samfunnsfag 

 • Presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst, T² 
 • Samtale om reglar og normer for personvern, deling og beskyttelse av informasjon og om kva det vil seie å bruke dømmekraft i digital samhandling, T² 
 • Samtale om grenser knytte til kropp, kva vald og seksuelle overgrep er, og kvar ein kan få hjelp dersom ein blir utsett for vald og seksuelle overgrep,  

KRLE 

 • Sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer,  
 • Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse* betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen, T² 

Kroppsøving 

 • Utforske og gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar, dansar og andre bevegelsesaktivitetar, T¹ 
 • Bruke kroppen til å utforske aktivitetar og utvikle grunnleggjande bevegelsar, 

Naturfag 

 • Samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse, T¹ 
 • Beskrive hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse, T¹ 
 • Beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom, T¹
 • Samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon, T¹

Norsk 

 • Reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner 

 

Merk: Udir har definert kompetansemålene som er merket med * som kompetansemål knyttet til demokrati og medborgerskap. Kompetansemålene ansees å være en viktig del av denne planens tolkning av folkehelse og livsmestrings tematikken.