Søk barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, men det kan også søkes gjennom hele året. Søknader som sendes inn etter 1. mars er med på løpende opptak etter at hovedopptaket er ferdig.

Barnehager i Kristiansand

Barnehager i Kristiansand har et variert barnehagetilbud med små og store barnehager, variert faglig innhold og geografisk spredning. 

Rekruttering - gode grunner til å gå i barnehage. Lenke til Utdanningsdirektoratets nettside med faktaark og filmer på flere språk. 

 

Søk, besvar tilbud eller si opp barnehageplass

I Foresattportalen kan du søke barnehageplass, søke redusert foreldrebetaling og si opp barnehageplass. Ved oppsigelse før avtalt startdato kan plassen dessverre ikke sies opp via systemet, i disse tilfellene må skriftlig oppsigelse sendes til barnehagen. 

Den enkelte barnehages opptakskriterier er definert i barnehagens vedtekter. Det anbefales å lese vedtektene før du søker plass. 

Søk barnehageplass - Foresattportal

Hvis du ønsker hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet, kan du kontakte ansatte i innbyggertorget på Nodeland, Tangvall og i Rådhuskvartalet. 

 

Hovedopptak til barnehage

Barn med rett til barnehageplass jfr barnehageloven § 16 er:

  • Barn som fyller ett år senest i november.
  • Familien må bo i Kristiansand senest i august
  • Det må søkes plass innen søknadsfristen 1. mars.
  • Det må søkes oppstart senest i august, evt. senest den måneden barnet fyller ett år hvis barnet er født i september, oktober eller november.

Barn med nedsatt funksjonsevne, og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester har rett til å bli prioritert uavhengig av alder jfr. barnehageloven §18.

Hvis du overskriver søknaden (endrer opprinnelig søknad) beholder du opprinnelig søknadsdato. Ved endring av søknad fra 2. mars 2024 vil søknaden få endringsdato som søknadsdato. 

Tilbud om barnehageplass

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Tilbud om plass sendes fra ca. 20. mars 2024. Tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til august. 

Det er god barnehagedekning i Kristiansand, og gode muligheter for å få plass selv om man  søker etter søknadsfristen. Det er ventelister på Hånes og på Justvik/Justneshalvøya. Søkere i disse områdene oppfordres til å også søke utenfor sitt nærområdet. Det oppfordres til å søke mange barnehager. 

Tilbud sendes til søkerens elektroniske postkasse, som Digipost eller E-boks, eller Altinn.no hvis søkeren ikke har elektronisk postkasse. Brevet kan også leses i Foresattportalen.

For å besvare tilbudet må du logge på Foresattportalen. Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter.

Betaling for barnehageplass

Fra 1. august 2024 blir makspris for en barnehageplass redusert til 2.000 kroner per måned. 

Informasjon om foreldrebetaling, kostpenger, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid:

Priser og redusert betaling

Tilvenning i barnehage

Kristiansandsbarnehagen praktiserer foreldreaktiv tilvenning, basert på kunnskap fra nyere forkning, som slår fast at dette er den beste tilnærmingen til oppstart i barnehage. Dette innebærer at foreldre må sette av tid til å være med barnet den første uka. Hvis foreldre ikke har anledning kan besteforeldre eller andre trygghetspersoner være med. Hvis dette er utfordrende for familien, så ta kontakt med barnehagen der barnet har fått plass, og forklar situasjonen, så finner vi en løsning. 

Det forventes at foreldre deltar aktivt, og tar ansvar for eget barn. Foreldres oppgave er å være sammen med barnet hele tiden, og bidra til at barnet får gjøre seg kjent i barnehagen på sitt vis og i sitt tempo.

I uke 2 er det fint for barnet å ha korte dager. 


Klagerett

Søkere som ikke får tilbud om sitt første eller andre ønske oppfylt kan kreve begrunnelse og klage på avgjørelsen. Retten gjelder søkere som har rett til barnehageplass etter barnehageloven §16

En eventuell klage sendes Kristiansand kommune, se kontaktinformasjon nederst på siden.