Priser og redusert foreldrebetaling

Foreldrebetaling for barnehage og skolefritidsordning, og info om redusert foreldrebetaling.

Barnehage 

Pris for full plass i barnehage:  Brutto årsinntekt over 574 750 kroner: 3 135 kroner per måned.

Søskenmoderasjon barnehage:
Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nr 2, og 50 prosent for barn nr 3.

Redusert betaling barnehage, satser gjeldende fra 01.08.2020
Familier med lavere inntekt enn 574 750 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Betalingssatsen er 6 prosent av familiens skattepliktige årsinntekt.
Familier med barn født i 2015, 2016, 2017 og 2018 som har vedtak om redusert foreldrebetaling og samlet årsinntekt som er lavere enn 566 100 kroner vil i tillegg få 20 timer gratis kjernetid.

Kostpenger i kommunale barnehager er kr 210 per måned.

 

Skolefritidsordningen
Hel plass: 3 229

Hel plass med leksehjelp: 3 035

4 dager i uka: 2948

3 dager i uka: 2 295

Delt plass: 1760

2 dager i uka: 1642

1 dag i uka: 969

Korttidsplass fra skoleslutt til kl. 14 på skoledager: 1 813

Korttidsplass fra kl. 07.30 til skolestart på skoledager: 1 813

1 enkeltdag: 262

Timesats: 57

Det betales ikke kostpenger for SFO. 

Inntektsgradert foreldrebetaling for SFO:

Fra 01.08.2020 er retten til redusert betaling for SFO definert i forskrift til opplæringslova.

Inntekt under 200.000 kr trinn 1. til 4. Kr. 0. 

Inntekt mellom 200.000 og 500.000 kr trinn 1. til 4.: 6 prosent av husholdningens inntekt. 

Inntekt mellom 500.000 kr. og 591.983. trinn 1. og 2.: 6 prosent av husholdningens inntekt.

Eksempel: 
Hvis famliens samlede inntekt er 300 000 kr. blir utregningen av avgift for SFO slik: 
300000*6%=18000
Pris pr måned: 18000/11=1636
I eksempelet er kr 1636 makspris per måned for ett barn. Hvis barnet har en plasstype som har lavere pris enn prisen for eksempelet så vil prisen for plasstypen bli fakturert. 

For funksjonshemmede brukere av SFO fra 5. trinn og oppover: Ingen betaling

Søskenmoderasjon er 15 prosent for barn nr 2. og barn nr. 3


Det er ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Det er felles søknadsskjema for redusert betaling i barnehage og SFO. 

Hvis du har søkt tidligere finner du også skjemaet på Min side.

Foreldre anmodes om å søke tidligst mulig. 

For søknader som er mottatt før 1. august så skal et vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde fra 1. august og ut skole- eller barnehageåret. For søknader som er mottatt 1. august eller senere skal vedtak gjelde fra første hele måned etter at søknad er mottatt, og ut skole- eller barnehageåret.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 

Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Du kan levere annen dokumentasjon hvis du ikke har skattemelding eller skatteoppgjør for 2019, eller hvis inntekten er vesentlig endret.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn. Hvis du har plass i privat barnehage i Kristiansand, men bor i en annen kommune skal du søke kommunen der du og barnet bor.

 

Regning for barnehage og SFO

Det er 11 betalingsterminer i året, juli er betalingsfri. Betaling skjer etterskuddsvis, det sendes faktura med forfall i slutten av hver måned. Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe.