Priser og redusert foreldrebetaling

Foreldrebetaling for barnehage og skolefritidsordning, og info om redusert foreldrebetaling.

Barnehage

Se info om skolefritidsordningen lenger ned.

Barnehageåret 2023-2024
Makspris for en barnehageplass er kr. 3 000 per måned. 

Husstander med brutto årsinntekt lavere enn 550 000 kroner kan søke redusert foreldrebetaling. Pris for en plass er 6 prosent av familiens samlede brutto årsinntekt. 

Husstander med brutto årsinntekt lavere enn 615 590 kan søke gratis kjernetid for barn født i 2018, 2019, 2020 og 2021.

Kostpenger kommunale barnehager
Fra januar 2024 øker kostpengene i kommunale barnehager til kroner per 575 måned som følge av bystyrets vedtak 14.12.2023. 

Inntekt Pris  Pris for barn nr 2
Over innslagspunkt for redusert betaling/gratis kjernetid. 575 575
550.000- 615.590 (fra 1.8.2024 642.700) 350 245
500.000-550.000 300 210
400.000-500.000 250 175
300.000-400.000 200 140
200.000-300.000 150 105
0-200.000 100 70

Søskenmoderasjon barnehage:

Søskenmoderasjon 30 prosent for barn nr 2, og 100 prosent for barn nr 3. 

Søk redusert foreldrebetaling for barnehage 

BARNEHAGE: Søk redusert foreldrebetaling

Retten til redusert betaling for barnehage er definert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Barnehageåret 2024-2025
Fra 1. august 2024 reduseres makspris for en barnehageplass til 2.000 kroner per måned. 

Som følge av at maksprisen reduseres vil inntektsgrensen for redusert foreldrebetaling være 366.600. 

Inntektsgrensen for gratis kjernetid for barn født i 2019, 2020, 2021 og 2022 vil være 642.700

Inntektsgrensen for reduserte kostpenger er lik inntektsgrensen for gratis kjernetid. Hvis du har inntekt mellom 366.600 og 642.700 bør du sende inn en søknad selv om barnet skulle være født senere enn 2022. 

Skolefritidsordningen

Fra 01.08.2024 innføres en ordning der elever på 1., 2. og 3. trinn skal ha fritak fra foreldrebetaling i inntil 12 timer pr uke. 

Gjeldende satser 1. til 3. trinn, inkl 12 timer gratis
Hel plass: 1 722
4 dager i uka: 1 392
3 dager i uka: 627
Delt plass (50%): gratis
2 dager i uka: gratis
1 dag i uka: gratis
Korttidsplass fra skoleslutt til kl. 14 på skoledager: gratis
Korttidsplass morgen til skolestart på skoledager: gratis
Ekstra time: 63
Ekstra dag: 291

Gjeldende satser 4. trinn
Hel plass: 3 784
Hel plass med leksehjelp: 3 557
4 dager i uka: 3 454
3 dager i uka: 2 689
Delt plass (50%): 2 062
2 dager i uka: 1 924
1 dag i uka: 1 135
Korttidsplass fra skoleslutt til kl. 14 på skoledager: 2 125
Korttidsplass morgen fram til skolestart på skoledager: 2 125
Ekstra time: 63
Ekstra dag: 291

 

Søskenmoderasjon SFO

Søskenmoderasjon er 15 prosent for barn nr 2. og barn nr. 3. Hvis barna har forskjellige plasstyper gis søskenmoderasjon til barnet med lavest oppholdsbetaling. 

Det er ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

Redusert foreldrebetaling for SFO

Retten til redusert betaling for SFO definert i forskrift til opplæringslova.

Inntekt under 200.000 kr. 0. 

Inntekt mellom 200.000 kr. og 693 733: 6 prosent av husholdningens inntekt.

For elever med særskilte behov fra 5. trinn og oppover: Ingen betaling.

Merk at dersom du bytter skole må det søkes på nytt på den nye skolen.

Søk redusert foreldrebetaling i SFO

Søknadsskjema for redusert betaling i skolefritidsordningen finnes i Kristiansand kommunes nye foreldreportal for skole og SFO. Logg på med ID-porten (MinID eller BankID).

SFO: Søk redusert foreldrebetaling

Marker barnet det skal søkes for øverst, og velg "Søknad om redusert betaling"
Det kan søkes for flere barn i samme søknad.

søknadsskjema

Foreldre anmodes om å søke tidligst mulig etter at fjorårets skattemelding er mottatt. 

For søknader som er mottatt før 1. august så skal et vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde fra 1. august og ut skole- eller barnehageåret. For søknader som er mottatt 1. august eller senere skal vedtak gjelde fra første hele måned etter at søknad er mottatt, og ut skole- eller barnehageåret.

Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Du kan levere annen dokumentasjon hvis du ikke har skattemelding eller skatteoppgjør for i fjor, eller hvis inntekten er vesentlig endret.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn. Hvis du har plass i privat barnehage i Kristiansand, men bor i en annen kommune skal du søke kommunen der du og barnet bor.

Hvis du bor i Kristiansand, og har barnehageplass i en annen kommune kan du bruke søknadsskjemaet nedenfor. 

Alternativt søknadsskjema for redusert betaling

 

Regning for barnehage og SFO
Det er 11 betalingsterminer i året, juli er betalingsfri. Betaling skjer etterskuddsvis, det sendes faktura med forfall i slutten av hver måned. Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe.

 

Fritidsfond
Fritidsfond er en ordning der det kan søkes om tilskudd til dekning av kontingent og utstyr slik at barn og unge kan delta i en organisert fritidsaktivitet. 

Lenke: Fritidsfond