Priser og redusert foreldrebetaling

Foreldrebetaling for barnehage og skolefritidsordning, og info om redusert foreldrebetaling.

Barnehage

Se info om skolefritidsordningen lenger ned.

Pris for full plass i barnehage fra 1. januar 2023: 
Makspris for en barnehageplass er kr. 3 000 per måned. 

Kostpenger i kommunale barnehager er kr. 210 per måned. 
Fra 01.08.2023 øker kostpengene til kr. 380 per måned som følge av bystyrets vedtak om daglig måltid. 

Redusert foreldrebetaling fra 1. januar  2023
Husstander med brutto årsinntekt lavere enn 550 000 kroner kan søke redusert foreldrebetaling. Pris for en plass er 6 prosent av familiens samlede brutto årsinntekt. 

Gratis kjernetid barnehage fra 1. august 2023: 
Husstander med brutto årsinntekt lavere enn 615 590 kan søke gratis kjernetid for barn født i 2018, 2019, 2020 og 2021.

Søskenmoderasjon barnehage:

Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nr 2, og  50 prosent for barn nr 3.
Fra 01.08.2023 øker søskenmoderasjon 100 prosent for barn nr. 3. 

Søk redusert foreldrebetaling for barnehage 

Kristiansand kommune innfører nytt system for barnehage. Løsningen kan benyttes for å søke redusert foreldrebetaling for barnehage. For SFO, se informasjon lenger ned på siden. 

Søknadsskjemaet inneholder dessverre ikke et fritekstfelt. Hvis du trenger å gi tilleggsdokumentasjon til din søknad så skriv det gjerne i et vedlegg som du legger ved søknaden.

Fra 01.04.2023 kan du søke redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2023/2024. 

BARNEHAGE: Søk redusert foreldrebetaling

Retten til redusert betaling for barnehage er definert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Skolefritidsordningen

Fra 01.08.2023 ble det innført en ordning der elever på 1. og 2. trinn skal ha fritak fra foreldrebetaling i inntil 12 timer pr uke. 

Gjeldende satser 3.-4. trinn
Hel plass: 3 621
Hel plass med leksehjelp: 3 403
4 dager i uka: 3 306
3 dager i uka: 2 574
Delt plass (50%): 1 974
2 dager i uka: 1 841
1 dag i uka: 1 086
Korttidsplass fra skoleslutt til kl. 14 på skoledager: 2 033
Korttidsplass morgen fram til skolestart på på skoledager: 2 033
Ekstra time: 61
Ekstra dag: 278

Gjeldende satser 1. og 2. trinn
Hel plass: 1 647
Hel plass med leksehjelp: 1 430
4 dager i uka: 1 333
3 dager i uka: 600
Delt plass (50%): gratis
2 dager i uka: gratis
1 dag i uka: gratis
Korttidsplass fra skoleslutt til kl. 14 på skoledager: gratis
Korttidsplass morgen til skolestart på skoledager: gratis
Ekstra time: 61
Ekstra dag: 278

 

Søskenmoderasjon SFO

Søskenmoderasjon er 15 prosent for barn nr 2. og barn nr. 3. Hvis barna har forskjellige plasstyper gis søskenmoderasjon til barnet med lavest oppholdsbetaling. 

Det er ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

Redusert foreldrebetaling for SFO

Retten til redusert betaling for SFO definert i forskrift til opplæringslova.

Inntekt under 200.000 kr. 0. 

Inntekt mellom 200.000 kr. og 663 000 : 6 prosent av husholdningens inntekt.

For funksjonshemmede brukere av SFO fra 5. trinn og oppover: Ingen betaling.

Merk at dersom du bytter skole må det søkes på nytt på den nye skolen.

Søk redusert foreldrebetaling i SFO

Søknadsskjema for redusert betaling i skolefritidsordningen finnes i Kristiansand kommunes nye foreldreportal for skole og SFO. Logg på med ID-porten (MinID eller BankID).

SFO: Søk redusert foreldrebetaling

Marker barnet det skal søkes for øverst, og velg "Søknad om redusert betaling"
Det må søkes for ett barn av gangen.

søknadsskjema

Foreldre anmodes om å søke tidligst mulig. 

For søknader som er mottatt før 1. august så skal et vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde fra 1. august og ut skole- eller barnehageåret. For søknader som er mottatt 1. august eller senere skal vedtak gjelde fra første hele måned etter at søknad er mottatt, og ut skole- eller barnehageåret.

Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Du kan levere annen dokumentasjon hvis du ikke har skattemelding eller skatteoppgjør for 2022, eller hvis inntekten er vesentlig endret.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn. Hvis du har plass i privat barnehage i Kristiansand, men bor i en annen kommune skal du søke kommunen der du og barnet bor.

Hvis du bor i Kristiansand, og har barnehageplass i en annen kommune kan du bruke søknadsskjemaet nedenfor. 
Hvis du ikke har BankID, men kun MinID kan du bruke søknadsskjemaet nedenfor: 

Alternativt søknadsskjema for redusert betaling

 

Regning for barnehage og SFO
Det er 11 betalingsterminer i året, juli er betalingsfri. Betaling skjer etterskuddsvis, det sendes faktura med forfall i slutten av hver måned. Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe.

 

Fritidsfond
Fritidsfond er en ordning der det kan søkes om tilskudd til dekning av kontingent og utstyr slik at barn og unge kan delta i en organisert fritidsaktivitet. 

Lenke: Fritidsfond