Influensavaksine høsten 2023

Smittevernoverlege Priscilla Hilton oppfordrer voksne i risikogrupper, helsepersonell og barn med en del sykdommer å ta årets influensavaksine. 

Influensavaksinen kan tas hos fastlegen, på kommunens vaksinasjonskontor i Gyldengården, ulike apotek eller der man tar koronavaksine; hos Sørover i Kirkegata 22.

Alle skal betale for vaksinen i år. Den koster 100 kroner i innkjøp for de som setter den. I tillegg må du betale for å få satt vaksinene. Prisen for dette vil variere fra sted til sted.

Nå haster det med å ta vaksiner! (Nyhet fra 13. november 2023)

Voksne og høstens influensavaksine

– Influensavirusene endrer seg fra sesong til sesong, og man må derfor ta ny influensavaksine hvert år. Derfor anbefaler vi at personer i ulike risikogrupper og helsepersonell i nær pasientkontakt tar vaksinen. Etter at det var mindre influensa under pandemien på grunn av omfattende smitteverntiltak, var det mange innleggelser igjen i forrige sesong. Det betyr at vi er tilbake på ca. 5000 innleggelser og omtrent 900 dødsfall i hele landet hvert år. Spesielt hos eldre ser man ofte varig svekkelse etter influensasykdom, sier smittevernoverlege Priscilla Hilton i Kristiansand kommune.

Disse voksne bør vaksinere seg  

Disse risikogruppene anbefales å ta influensavaksine hvert år:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Også disse gruppene anbefales å ta influensavaksinen:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med nær pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

Mer om influensavaksinen (ekstern lenke

Influensavaksinen kan tas hos fastlegen, på kommunens vaksinasjonskontor i Gyldengården, ulike apotek eller der man tar koronavaksine; hos Sørover i Kirkegata 22.

Sørover

Alle skal betale for vaksinen i år. Den koster 100 kroner i innkjøp for de som setter den. I tillegg må du betale for å få satt vaksinene. Prisen for dette vil variere fra sted til sted.

Barn og høstens influensavaksine

– Influensa er særlig vanlig blant barn. I en gjennomsnittlig influensasesong vil 20-30 prosent av alle barn bli smittet. De aller fleste barn tåler influensa godt, men barn med noen sykdommer og tilstander har økt risiko for å bli alvorlig syke. Barn i disse risikogruppene har omtrent fire ganger større risiko for å bli lagt inn på sykehus med influensa, enn friske barn. Om lag 500 barn blir hvert år så alvorlig syke av influensa at de må legges inn på sykehus. I forrige sesong ble 1000 barn innlagt med influensa, sier smittevernoverlege Priscilla Hilton i Kristiansand kommune.

Disse barna bør vaksinere seg

­Barn med følgende sykdommer og tilstander har økt risiko for å bli alvorlige syke av influensa og bør få influensavaksine årlig:  

 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • Hjertesykdom  
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade (for eksempel epilepsi og tilstander som påvirker lungefunksjon)  
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling (som for eksempel organtransplantasjon, kreft)  
 • Lever- eller nyresvikt  
 • Diabetes  
 • Svært alvorlig fedme  
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel barn med medfødte kromosomavvik og genetiske syndromer) 
 • Premature barn. Risikoen er høyest for barn født før uke 32 i svangerskapet. Vaksine anbefales årlig fra de er 6 måneder (kronologisk alder) og opp til 5 år 

To typer vaksine til barn 

I Norge finnes to ulike typer influensavaksine som er godkjent for barn: 

 • Nesesprayvaksine  
 • Injeksjonsvaksine 

Injeksjonsvaksine er godkjent for alle barn fra 6 måneder.

Nesesprayvaksinen er godkjent for aldersgruppen 2-17 år.  

Nesesprayvaksinen bør ikke brukes av barn med alvorlig astma, aktivt pustebesvær, immunsvikt eller åpen nese-gane-spalte. For barn i alderen 6 måneder til 9 år, som ikke er vaksinert eller har fått påvist influensasykdom tidligere, anbefales to doser influensavaksine med et intervall på minimum 4 uker, uavhengig av vaksinetype. 

Foreldre bør ta kontakt med fastlegen dersom det trengs en vurdering av om influensavaksinen skal settes. Ellers kan de få vaksine ved å oppsøke vaksinasjonskontoret i Gyldengården (Gyldenløves gate 23) eller hos Sørover i Kirkegata 22. 

Vaksine mot influensa og korona samtidig

Voksne som anbefales å ta både influensavaksinen og koronavaksinen kan i år få begge vaksinene samtidig hos Sørover fra og med 10. oktober.

Sørover

Vaksinene settes som to forskjellige injeksjoner, og bivirkningene blir ikke større enn om du setter vaksinene på ulike dager.

– Vi tror det er praktisk for mange å få begge vaksinene samme dag på samme sted. Dette er spesielt aktuelt for de som er 65 år og eldre, gravide i 2. og 3. trimester og for andre personer i risikogruppene, for eksempel en del kreftpasienter, sier smittevernoverlege Priscilla Hilton.

Vaksinering mot lungebetennelse

Smittevernoverlege Priscilla Hilton anbefaler jevnlig vaksinering med pneumokokkvaksinen. Den beskytter mot lungebetennelse, bihulebetennelse og ørebetennelse.

Pneumokokkvaksinen anbefales til:

 • Alle personer over 65 år
 • Personer med sykdommer som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret

Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom.  Spør fastlegen din dersom du lurer på om det gjelder deg.

Rådene fra FHI

Bare 1/3 av eldre og andre i risikogruppene tar pneumokokkvaksinen. Pneumokokker gir lungebetennelse, bihulebetennelse og ørebetennelse.

Noen får et mer alvorlig forløp med blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse. Blant disse er det 20 prosent dødelighet selv om de får antibiotika.

Det pågår en nasjonal kampanje i regi av FHI, for å øke dekningen av pneumokokkvaksinen.

Man kan få pneumokokkvaksinen hos fastlegen, på vaksinasjonskontoret eller hos vaksineklinikken Sørover. Pneumokokkvaksinen må settes hvert 6. år da effekten avtar over tid.

Pasienten betaler selv for denne vaksinen.

Hvilke vaksiner kan jeg ta samtidig?

Tre vaksiner er anbefalt for personer over 65 år og risikogrupper høsten 2023; influensavaksine, oppfriskningsdose med koronavaksine samt pneumokokkvaksine. Alle tre vaksiner er viktig å ta dersom du er i målgruppen.

Samtidige vaksiner