Høring: Handlingsplan for klima- og miljøstrategien

Tidlig i 2023 ble kommunens nye klima- og miljøstrategi vedtatt. Nå er handlingsplanen klar med konkrete tiltak for hvordan vi skal nå målene i strategien. Nå ønsker vi dine innspill.

IMG_8959_redigert.jpg

Miljøvernenheten i Kristiansand kommune. Fra venstre: Marina Zabrodina, Pernille Sandemose, Marianne Bliksås, Elizabeth Rojas, miljøvernsjef Stein Erik Watne, Anne Line Gangså Tørresen, Alena Bohackova, Elin Osnes Strand (ikke til stede på bildet Helene Spigseth Iglebæk).

Gi dine innspill innen 21. mai 

Planen legges ut på høring 26. april. Innspill til handlingsplanen kan gis frem til 21. mai. 

Handlingsplanen er laget etter at klima- og miljøstrategien ble vedtatt av bystyret. Både strategien og handlingsplanen angår hele kommunen, og inneholder forslag til tiltak for ulike deler av samfunnet, både innbyggere, næringsliv og kommunen som organisasjon. Alle må bidra på hver sin måte for at vi skal klare å nå målene.  

— Nå er vi snart ferdige med planleggingsfasen, og har både strategi og handlingsplan å jobbe utfra. Vi håper at disse skal bli gode verktøy i jobben med å oppnå klima- og miljømålene kommunen har satt seg, sier miljøvernsjef Stein Erik Watne.

Mer informasjon om klima- og miljøstrategien finner du her:

Klima- og miljøstrategi frem mot 2030

En praktisk plan

— Strategien peker retning, mens handlingsplanen er den praktiske planen for hvordan vi skal jobbe for å nå klima- og miljømålene som bystyret har vedtatt. Det er laget konkrete tiltak i handlingsplanen til alle innsatsområdene i strategien. Det har også vært viktig for oss å komme med forslag til hvem som skal ha ansvar for at det blir igangsatt et arbeid for å følge opp tiltakene, forteller Watne.  

Både strategien og handlingsplanen inneholder sju satsningsområder. Alle tiltakene er nummererte slik at det skal være lett å finne igjen de aktuelle strategiene i strategi-dokumentet:

  • Arealbruk og biologisk mangfold 
  • Mat og jordbruk 
  • Grønn mobilitet og logistikk 
  • Bærekraftig steds- og eiendomsutvikling 
  • Forbruk og avfall 
  • Grønn omstilling i næringslivet 
  • Klimaledelse 

IMG_8985.JPGMiljøvernsjef Stein Erik Watne har ledet arbeidet med klima- og miljøstrategien.  

Ønsker høringsinnspill 

Siden handlingsplanen inneholder tiltak som skal gjelde for hele kommunen er det viktig at vi lager den i samarbeid med andre offentlige aktører, universitet og forskningsmiljø, næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggere. Derfor ønskes det nå høringsinnspill.   

— Vi har involvert ulike grupper av innbyggere, næringsliv og administrasjon i arbeidet med strategien og fikk også mange gode høringssvar da denne var ute på høring. Disse innspillene tok vi med oss i arbeidet med handlingsplanen. Nå ønsker vi dine innspill, slik at tiltakene for å følge opp strategien blir så gode som mulig, sier Watne.  

I denne høringsrunden ønsker vi konkrete innspill på handlingsplanen. 

Planen er at dokumentet «Handlingsplan for strategi for omstilling av Kristiansand til et bærekraftig lavutslippsamfunn», skal behandles politisk før sommeren.  

Les handlingsplanen her:

Handlingsplan til strategi for omstilling til et bærekraftig lavutslippssamfunn

Handlingsplanen kan ved forespørsel sendes fysisk i posten.

Slik sender du innspill til handlingsplanen

Frist for å sende innspill er 21. mai 2023. 

Bruk skjemaet under for å sende inn innspill: 

Skjema – Innspill til handlingsplanen

Behandling av personopplysninger
  
Du kan også sende innspill til: 

Kristiansand kommune 
Postboks 4 
4685 Kristiansand 

Merk innspillet ditt med "2023010606 Handlingsplan til Klima- og miljøstrategi Kristiansand kommune".  

Hvem kan sende innspill til handlingsplanen?

Alle som ønsker kan gi innspill til handlingsplanen. Innspillet må være skriftlig og inneholde fullt navn og eventuelt hvilken organisasjon man representerer. 

Videre behandling av handlingsplanen

Etter høringsfristen er ute, vil innspill gjennomgås og vurderes av administrasjonen. Aktuelle høringsinnspill vil bli innlemmet i planen. Det er bystyret som endelig vedtar planen etter høringsrunden. Planen er at dokumentet «Handlingsplan for strategi for omstilling av Kristiansand til et bærekraftig lavutslippsamfunn», skal behandles politisk før sommeren.