Årsrapporten for 2021 er klar

Heller ikke 2021 ble et «normalår» for kommunen, men året endte med et historisk godt økonomisk resultat.

1200_Arsrapport 2021.jpg

Illustrasjon: skjermdump av årsrapportens nye nettside.

Årsrapporten 2021

Årsrapport 2021 (nettside)

Koronapandemien preget 2021

– Igjen har vår visjon «sterkere sammen» vist seg verdifull i en tid som har vært preget av endringer og usikkerhet. Alle virksomheter og stabsfunksjoner har flere ganger i løpet av 2021 måtte legge planer og daglige rutiner til side for å ivareta tjenester og oppgaver overfor våre innbyggere i en pandemisituasjon. Mange har også måttet bruke sin kompetanse på andre områder enn det de vanligvis arbeider med. Er det noe de to siste årene har vist så er det at kommunens ansatte og ledere er svært tilpasningsdyktige og løsningsorienterte, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd i sin takk til kommunens ansatte i årsrapporten for 2021.

Nå legger hun fram årsrapporten for formannskapet 11. mai og bystyret 18. mai. Årsrapporten oppsummerer kommunens drift og regnskap det siste året og er et viktig styringsdokument for kommunen.

Et historisk godt økonomisk resultat

Kommunens regnskap viser et positivt ordinært netto driftsresultat på 421,7 millioner kr (4,2 prosent av brutto driftsinntekter), noe som er et historisk godt resultat. Tar vi hensyn til bundne fond og netto premieavvik, er det korrigerte netto driftsresultatet 254,7 millioner kr, 350 millioner kr bedre enn budsjett. Hovedårsaken til dette er merinntekter på skatt og rammetilskudd, merinntekter på finansområdet og lavere pensjonspremie enn budsjettert. Tjenesteområdene gikk tilnærmet i balanse med et positivt budsjettavvik på 0,6 prosent.

En foregangskommune på grønn omstilling

Årsrapporten viser også hvordan kommunen har jobbet (og jobber) målrettet for å følge opp kommuneplanens samfunnsdel.

Planer, aktiviteter og tjenestetilbud gjennom året søker å oppfylle målene om å være en foregangskommune på grønn omstilling, og at vi er en kommune med små levekårsforskjeller og god livskvalitet for alle, i tillegg til at vi er en drivkraft i regionen.

Flere i arbeid

Programmet “Flere i arbeid” startet opp i fjor. Målet er å redusere andelen av unge utenfor skole og arbeidsliv for å hindre utenforskap.

Det krever samhandling på tvers internt og eksternt, bruk av kunnskap fra tjenestene, kobling mot forskning og innovasjonskompetanse og å ha en innbyggerstyrt tilnærming. Sammen gyver vi løs på dette komplekse samfunnsproblemet.

Arbeidsledigheten går ned

Som følge av pandemien har Kristiansand kommune hatt stor arbeidsledighet som ellers i landet. Gjennom året var det en positiv utvikling, med gradvis nedgang i antall ledige, og ved slutten av året var det 230 færre ledige enn i desember 2019 før pandemien.

Sykefravær

Sykefraværet var på 9,8 prosent i 2021. Det er en økning fra 9 prosent året før, og 2,2 prosentpoeng høyere enn målet på 7,6 prosent. Pandemien har bidratt til å gjøre det vanskeligere å få redusert sykefraværet. Samtidig har kommunen jobbet systematisk med tiltak for å få dette ned.

Årsrapporten 2021 er digital

For første gang kommer årsrapporten i digital form, som en egen nettside:

Årsrapport 2021 (nettside)

Du kan også lese mer om årsrapporten på kommunens nettside:

Årsrapport og årsregnskap 2021

Årsrapporten presenteres i formannskapet 11. mai og i bystyret 18. mai. 

Kontaktinformasjon for media

Camilla B. Dunsæd, kommunedirektør, telefon: 97 51 08 64
Terje Fjellvang, økonomidirektør, telefon: 90 53 58 52