Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder (Vest)

Mer info om utviklingssenteret (USHT) og samfunnsoppdraget fra Helsedirektoratet.

Logo USHT Agder vest

KORT FORTALT

Hvert fylke i Norge har et utviklingssenter, som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet. Utviklingssenterene skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 

 

Nasjonale satsingsområder for 2019 er:

  • Eldrereformen Leve hele livet
  • Demensplan 2020
  • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet
  • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming 

 

Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er 
«Utvikling gjennom kunnskap».

Bilde: Ansatte våren 2020, tatt av USHT Agder (Vest)

Ansatte i utviklingssenter Agder vest

Nyheter

Handlingsplan 2021 

Årsrapport 2019

Årsrapport 2020

Organisering av utviklingssenteret

Hvert fylke i Norge har et utviklingssenter som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet. Det finnes en nasjonal nettside der man kan lese mer om spennende utviklingsarbeid i alle deler av landet.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Agder (Vest) jobber for å bidra til fag- og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenestene i Agderfylkets vestlige kommuner. Senteret har en lang historie fra undervisningssykehjem i Songdalen, så Utviklingssenter for sykehjem i Songdalen og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Kristiansand til ett felles Utviklingssenter fra 2017, med Kristiansand som vertskommune. Fra 1.1.2020 er Agder slått sammen til ett fylke, men ordningen med to utviklingssentre videreføres. USHT Agder (Vest) samarbeider tett med USHT Agder (Øst), der Grimstad er vertskommune.

USHT Agder (Vest) er organisert under Helse og mestring i Kristiansand kommune og består av USHT’s leder, fagkoordinatorer og prosjektledere med engasjement tilknyttet ulike prosjekter. 

Fagkoordinatorer skal bidra til kvalitetssikring av tjenesten innen sitt fagområde. Koordinatorene har ansvar for opplæring av ressurspersoner ved å arrangere nettverkssamlinger, undervise ansatte i kommunen, samt utvikle og kvalitetssikre undervisningsopplegg.

KontaktinformasjonOlga Espegren