Fagområder og nettverk i Utviklingssenteret Agder vest

Aldersvennlige Agder

USHT Agder i samarbeid med KS Agder og Hisøy frivilligsentral, inviterer kommuner i Agder til å delta i et regionalt samarbeid om aldersvennlig lokalsamfunn. Les mer her

Demens

Demens forårsakes av forskjellige hjernesykdommer og kjennetegnes ved kognitiv svikt, endringer i følelser og personlighet, samt redusert evne til å fungere i dagliglivet. Det vanligste kjennetegnet er redusert hukommelse. Utviklingssenteret arrangerer ABC-kurs, basiskompetanse og leder to nettverk innen demens. Les mer her

 

Diabetes

Diabetes type 1 og 2 er insulinmangelsykdommer. Når kroppen mangler insulin, eller ikke klarer bruke det insulinet som er der, blir blodsukkeret for høyt. Som helsepersonell er det viktig å ha kompetanse om diabetes. Les mer her

 

Ernæring

Utviklingssenteret og Kristiansand kommune disopnerer en klinisk ernæringsfysiolog i full stilling. Han bidrar til kompetanseheving hos ansatte i tjenestene og ansatte i Kjøkkenservice. I tillegg har han ansvar for utvikling av basismoduler i ernæring, undervisning, samt individrettet ernæringskartlegging, ernæringsbehandling og oppfølging av beboere og brukere. Les mer her

 

Forbedringsarbeid

Målet med utviklingssenterets forbedringsarbeid, er at brukerne skal oppleve forbedring av tjenestene. For å oppnå det, trengs også kunnskap om systematisk forbedringsarbeid. Les mer her

 

Habilitering

I flere kommuner benyttes begrepet habilitering som navn på den delen av organisasjonen som gir helse- og omsorgstjenester til barn, unge og voksne personer med utviklingshemming. Utviklingssenteret leder det interkommunale fagnettverket innenfor habilitering. Fagnettverket er en arena for kompetanseheving, samarbeid og erfaringsutveksling mellom ressurspersoner innen fagfeltet. Les mer her

 

Kols

Kols er forkortelse for kronisk obstruktiv lungesykdom. Ved kols er luftrørene trangere enn normalt. Kols kan forebygges og behandles og kompetanse på dette hos ansatte er viktig. Les mer her

 

Legemiddelhåndtering

Legemidler er ofte et førstevalg for behandling og forebygging av sykdom og symptomer. I helsetjenestene brukes mye tid på legemiddelhåndtering. Legemiddelhåndtering er samlebetegnelsen for alle oppgaver som involverer legemidler, fra legen har bestemt hvilket legemddel som skal brukes til det er inntatt eller destruert. Les mer her

 

Lindring

Lindrende omsorg og palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Det jobbes systematisk med lindring gjennom jevnlige nettverksmøter, arrangering av fagdager samt gjennomføring av basiskompetanse. Les mer her

 

Observasjonskompetanse og NEWS-2

Kompetanse til å avdekke pasienter med forverret somatisk tilstand innebærer at man har tid til å observerekunne gjenkjenne og vurdere tiltak man må følge opp, ved tidlige tegn til sykdomsforverring. Et virkemiddel for å sikre at endringer blir oppdaget, er å ta i bruk strukturerte observasjons- og kartleggingsverktøy, som ABCDE-metodikk og NEWS2. Utviklingssentrene i Agder (øst og vest) har samarbeidet om å lage en digital opplæringspakke i tråd med Helsedirektoratets nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverring av somatisk helsetilstand. 
Les mer her

 

Rehabilitering

Utviklingssenteret samarbeider med Kristiansand kommune i arbeidet med rehabilitering. Dette skjer både gjennom prosjekter samt undervisning i basiskompetanse. Les mer her

 

Rus og psykisk helse

Vi har alle en psykisk helse. Gjennom livet opplever vi ulike kriser og livsfaser som påvirker hvordan vi har det og mange av oss kan oppleve kortere eller lengre perioder med psykiske vansker og rusmiddelproblemer. Noen trenger hjelp fra tjenesteapparatet, mens andre kommer seg ved egen hjelp eller med støtte fra familie og venner. Depresjon- og angstlidelser topper statistikken, og 15-20% av oss vil oppleve at de psykiske plagene er så store at vi trenger hjelp for å komme oss igjen. Les mer her

 

Saksbehandlerforum, interkommunalt

Utviklingssenteret leder Saksbehandlerforum. Dette er et fagnettverk for medarbeidere som arbeider med saksbehandling og vedtak på tjenester i kommunene. Forumet skal fremme god praksis og erfaringsutveksling mellom kommunenes tjenestekontorer og bidra til implementering av velferdsteknologi og utarbeidelsen av felles rutiner. Les mer her

 

Simulering

Simulering er en læringsmetode som er med på å gjenskape en virkelig situasjon i trygge, læringsfremmende omgivelser. Vi har også et nettverk for fasilitatorer i Agder. Les mer her

 

Smittevern

Fagkoordinator i smittevernet i Kristiansand kommune samarbeider med Utviklingssenteret Agder (Vest) for å få til systematisk kunnskapsspredning og implementering av prosedyrer. Målet er å forebygge infeksjoner av bl.a. lungebetennelser, urinveisinfeksjoner og sårinfeksjoner, samt hindre smitte av influensa, omgangssyke, resistente bakterier som MRSA og ESBL og andre mikrober som kan gi alvorlige følger for sykehjemsbeboeres helse. Les mer her

 

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiske løsninger skal styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon. I dette ligger også økt trygghet for brukerne og deres pårørende. Velferdsteknologi skal også bidra til innovasjon i helse- og omsorgstjenestene. Les mer her