Vil fremme innbyggerengasjement

Fellesnemda oppnevnte høsten 2017 ei egen politisk arbeidsgruppe som skulle arbeide med nærdemokrati og innbyggerinvolvering. Prosjektgruppa skulle anbefale hvilke kommunale tiltak og ordninger som kan fremme engasjement blant innbyggerne.

Rapport

Fellesnemnda.jpg

Fellesnemnda for Søgne, Songdalen og Kristiansand ville at den nye kommunen skulle satse på dialog og medvirkning. Målet er å bli Norges beste kommune å bo og leve i. Foto: Jon Sverre Karterud

For å komme frem til anbefalingene ble det innhentet innspill fra andre kommuner, forskere og innbyggere i avviklingskommunene. Det ble utarbeidet en egen rapport som inneholdt en rekke forslag til oppfølging. Fellesnemda vedtok i sitt møte 13. oktober 2018:

• Formannskapet gjennomfører en 3-årig forsøksordning med faste dialogmøter i fire utvalgte områder i perioden 2020-2022, der Søgne og Songdalen er to av de fire områdene.

• Fellesnemnda vil at innovative medvirkningsmetoder tas i bruk i arbeidet med kommunens overordnede styringsdokumenter og øvrig planarbeid, og fellesnemnda ber om en egen sak på dette.

• Fellesnemnda ber programleder sørge for at ny kommune har lett tilgjengelige mottaks- og oppfølgingskanaler for ideer og behov som kommer fra innbyggere og samarbeidspartnere.

Samskaping

I tillegg var prosjektgruppa opptatt av at ny kommune skal tilrettelegge for høy grad av åpenhet og transparens i beslutningsprosesser. Rapporten nevner tiltak som å prøve ut nye former for medvirkning og innbyggerinvolvering i planprosesser. Rapporten peker også på å:

• Prøve ut ulike arenaer for samskaping i samarbeid med frivillige organisasjoner, og andre aktører og kommuner.

• Utvikle servicesenter til innbyggertorg som arena for samskaping i lokalmiljøene.

• Ha lett tilgjengelige mottaks- og oppfølgingskanaler for ideer og behov som kommer fra innbyggere og samarbeidspartnere.

• Utforske og prøve ut digitale verktøy som kan fremme åpenhet, medvirkning og samskaping.

Les hele rapporten fra fellesnemndas arbeidsgruppe her.