Priser og redusert foreldrebetaling

Foreldrebetaling for barnehage og skolefritidsordning, og info om redusert foreldrebetaling.

Barnehage 

Pris for full plass i barnehage:

Brutto årsinntekt over 592 167 kroner: 3 230 kroner per måned.
 

Søskenmoderasjon barnehage:
Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nr 2, og 50 prosent for barn nr 3.

Redusert foreldrebetaling barnehage, satser gjeldende fra 01.08.2021

Familier med lavere inntekt enn 592 167  kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Betalingssatsen er 6 prosent av familiens skattepliktige årsinntekt.

Familier med barn født i 2016, 2017, 2018 og 2019 som har vedtak om redusert foreldrebetaling og samlet årsinntekt som er lavere enn 583 650 kroner vil i tillegg få 20 timer gratis kjernetid.

Kostpenger i kommunale barnehager er kr 210 per måned.

 

Skolefritidsordningen

Hel plass: 3 406

Hel plass med leksehjelp: 3 202

4 dager i uka: 3 110

3 dager i uka: 2 421

Delt plass: 1 857

2 dager i uka: 1 732

1 dag i uka: 1 022

Korttidsplass fra skoleslutt til kl. 14 på skoledager: 1 913

Korttidsplass morgen fram til skolestart på på skoledager: 1 913

Ekstra time: 60

Ekstra dag: 276

Søskenmoderasjon SFO

Søskenmoderasjon er 15 prosent for barn nr 2. og barn nr. 3. Hvis barna har forskjellige plasstyper gis søskenmoderasjon til barnet med lavest oppholdsbetaling. 

Det er ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

Redusert foreldrebetaling for SFO fra 01.08.2021

Fra 01.08.2021 er reglene for redusert betaling like for elever i 1. -4. trinn. 

Retten til redusert betaling for SFO definert i forskrift til opplæringslova.

Inntekt under 200.000 kr. 0. 

Inntekt mellom 200.000 kr. og 624 000 : 6 prosent av husholdningens inntekt.

Eksempel: 
Hvis famliens samlede inntekt er 300 000 kr. blir utregningen av avgift for SFO slik: 
300000*6%=18000
Pris pr måned: 18000/11=1636
I eksempelet er kr 1636 makspris per måned for ett barn. Hvis barnet har en plasstype som har lavere pris enn prisen for eksempelet så vil prisen for plasstypen bli fakturert. 

For funksjonshemmede brukere av SFO fra 5. trinn og oppover: Ingen betaling

 

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Det er felles søknadsskjema for redusert betaling i barnehage og SFO. 

Hvis du har søkt tidligere finner du også skjemaet på Min side.

OBS! Dersom du ikke finner dine påbegynte skjemaer i oversikten over, vennligst klikk her.

Foreldre anmodes om å søke tidligst mulig. 

For søknader som er mottatt før 1. august så skal et vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde fra 1. august og ut skole- eller barnehageåret. For søknader som er mottatt 1. august eller senere skal vedtak gjelde fra første hele måned etter at søknad er mottatt, og ut skole- eller barnehageåret.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 

Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Du kan levere annen dokumentasjon hvis du ikke har skattemelding eller skatteoppgjør for 2020, eller hvis inntekten er vesentlig endret.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn. Hvis du har plass i privat barnehage i Kristiansand, men bor i en annen kommune skal du søke kommunen der du og barnet bor.

 

Regning for barnehage og SFO

Det er 11 betalingsterminer i året, juli er betalingsfri. Betaling skjer etterskuddsvis, det sendes faktura med forfall i slutten av hver måned. Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe.