Likestilling, inkludering og mangfold - En by for alle

Kristiansand kommunes likestillingsarbeid har som mål at alle skal  verdsettes og ha like muligheter for samfunnsdeltakelse, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, alder, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Se enbyforalle.no for arrangementene i uke 6 2024

Strategi: Det er mennesker det handler om!

Bystyret vedtok i mars 2015 en felles strategi for hvordan kommunen i alle sine roller og oppgaver skal jobbe for likestilling, inkludering og mangfold. Strategien omfatter både innbyggere, brukere og medarbeidere. Denne strategien videreføres i Kristiansand etter 1. januar 2020 og er gyldig frem til ny plan er vedtatt.

Strategien gir en felles retning for likestillingsarbeidet i Kristiansand kommune. Vi ser på mangfold som en ressurs og ønsker å være en foregangskommune innen likestilling, inkludering og mangfold.

Les strategien  her:
"Det er mennesker det handler om!"

Strategien finnes også i engelsk versjon:
"It's all about people!"

Økonomiplan 2024-2027 - Likestilt arbeidsliv

Kristiansand kommune ble resertifisert som en likestilt kommune av "Likestilt arbeidsliv" ved Agder fylkeskommune i 2022. Arbeidsgruppen vil frem til neste sertifisering arbeide med å iverksette tiltakene i handlingsplanen for likestilt arbeidsliv, herunder arbeidet med aktivitets- og redegjørelsesplikten. Les mer om likestilt arbeidsliv på s. 31 i pdf-versjonen av økonomiplanen.

Lenke til nettsiden:

Økonomiplan 2024-2027

Årsrapport for 2022

Årsrapporten for 2022 er under utarbeidelse, men du kan lese mer om aktivitet- og redegjørelsesplikten (ARP) her

Slik jobber vi med likestilling

Lederne har ansvar for at likestillingsperspektivet ivaretas.

I Kristiansand skal hensynet til  likestilling, inkludering og mangfold være en naturlig del av virksomheten på alle arbeidsplasser.

En tverrfaglig ressursgruppe for likestilling og mangfold koordinerer arbeidet, har spisskompetanse på området, er pådriver og gir lederstøtte.

Kontaktperson er likestillings-, inkluderings- og mangfoldskoordinator (lim-koordinator) Hanne Kro Sørborg.

Mål og resultater

I kommunens økonomiplan vil du finne hvilke tiltak og hvilke mål kommunen hvert år prioriterer i arbeidet. I årsrapporten rapporteres på resultatene.

Kristiansand kommune ble resertifisert som en likestilt kommune av "Likestilt arbeidsliv" ved Agder fylkeskommune i 2022. Arbeidsgruppen vil frem til neste sertifisering arbeide med å iverksette tiltakene i handlingsplanen for likestilt arbeidsliv, herunder arbeidet med aktivitets- og redegjørelsesplikten. Les mer om likestilt arbeidsliv på s. 31 i pdf-versjonen av økonomiplanen.

Lenke til nettsiden:

Økonomiplan 2023-2026

Dialog med flerkulturelle innbyggere

Kristiansand har innbyggere fra mer enn 160 land. Kommunen er opptatt av å ivareta ressursene og ha dialog med flerkulturelle innbyggere. Det er opprettet en egen stilling som rådgiver for flerkulturell dialog. Frivillige organisasjoner er spesielt viktige samarbeidspartnere.

Rådgiver for flerkulturell dialog, Kim Henrik Gronert , leder et arbeidsutvalg som består av politikere, representanter fra den flerkulturelle befolkningen og kommunens administrasjon.

Kristiansand er sertifisert som likestilt virksomhet!

Kommunen har deltatt i pilotprosjektet Likestilt arbeidsliv for å bli sertifisert som likestilt virksomhet. Pilotprosjektet var inspirert av Miljøfyrtårnordningen. I en høytidelig seremoni på Kilden den 5. juni 2018 ble Kristiansand, sammen med 14 andre virksomheter på Agder, sertifisert som likestilt virksomhet. 

Sertifiseringen er vedtatt å gjelde i Kristiansand også etter sammenslåingen i 2020.

Pilotprosjektet er gått over i et prosjekt som har som mål at ordningen skal bli nasjonal. Kommunen jobber nå med en handlingsplan fram mot resertifisering i 2021. 

En by for alle!

– En by for alle-uka arrangeres i uke 6 hvert år. Uka markerer viktigheten av likestilling, inkludering og mangfold i den nye storkommunen, med både by og land. Kristiansand skal være et sted der det er godt å bo og leve for alle.

I løpet av uka ønsker vi, ved hjelp av store og små arrangementer, å vise fram mangfoldet som finnes i hele Kristiansand kommune. Alle mennesker, uansett bakgrunn, skal føle seg verdsatt og velkomne!

Uka er en iverksetting av strategien "Det er mennesker det handler om" (Strategi for likestilling, inkludering og mangfold 2015-2022).

En by for alle har kommet for å bli

I uke 6 i 2020 ble "Kristiansand, en by for alle!" markert for tredje gang, med enda flere aktiviteter og arrangementer enn tidligere år. Hele den nye kommunen var med. En rekke bidragsytere stod for nær 100 ulike aktiviteter og arrangementer, fra kurs og foredrag til konserter, teater og utstilling.

Det ble en flott markering av at Kristiansand er en by der vi alle, uansett bakgrunn, skal inkluderes og ha mulighet for å bidra i samfunnet.

Uka har fått svært gode tilbakemeldinger fra både publikum og arrangører. "Kristiansand, en by for alle!" er blitt et årlig arrangement, og planleggingen for uke 6 i 2021 er i full gang.

Se nettsiden med aktivitetskalender for En by for alle.

Vi har også sider på Facebook og Instagram. Følg oss gjerne!

Ta kontakt med Hanne Kro Sørborg eller Kari Anne Candasamy dersom du har idéer eller spørsmål! 

Hvordan har du det - egentlig? Undersøkelse av skeives levekår

Formannskapet vedtok i juni 2016 at det skulle gjennomføres en undersøkelse om lhbt-personers (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) levekår i Agder. Resultatene skulle gi et kunnskapsgrunnlag for å jobbe videre mot et likestilt og inkluderende samfunn, med gode levekår og likeverdige offentlige tjenester.

Kristiansand ledet prosjektet for gjennomføring av undersøkelsen, i samarbeid med Arendal kommune og Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Østlandsforskning og Likestillingssenteret på Hamar fikk oppdraget.

Respondentene måtte selv ta initiativ til å gå inn og svare på spørreskjemaet på internett. Overveldende mange besvarte undersøkelsen, noe som har gitt et godt grunnlag for resultatene i rapporten. Det er også gjennomført 14 dybdeintervjuer.

Resultatene fra undersøkelsen ble offentliggjort under Skeive Sørlandsdager i 2018. Arbeidet med å følge opp resultatene er i gang.

Rapporten kan du lese her.

Uke 6 - undervisningsopplegg for grunnskolen

Uke 6 er et gratis undervisningsopplegg som både lærere og helsesøstre i kommunen får informasjon om, og som de oppfordres til å bruke. Opplegget er utarbeidet i samarbeid med helsedirektoratet og undervisningsdirektoratet.

Uke 6-grunnmateriell inneholder ideer til undervisning om seksualitet på 8.–10. klassetrinn. Undervisningen skal øke ungdommenes handlingskompetanse, hjelpe dem til å reflektere over dilemmaer de står overfor hver dag, tenke normkritisk og ta gode valg.  

Satsningen "Kristiansand - en by for alle!" er lagt til uke 6, nettopp for å markere at det er en sammenheng mellom verdiene som ligger til grunn for "Uke 6" og temaene og verdiene som ligger til grunn for "Kristiansand, en by for alle!"-uka.

Heltid

Det er etablert et heltidskultur-prosjekt som berører alle kommunens områder. Prosjektet skal vare ut 2023.

Kommunen er også en del av et læringsnettverk for heltidskultur som heter Nytt Blikk. Dette er i regi av fylkeskommunen og i samarbeid med KS konsulent.

Verdien eller nytten av heltidskultur handler gjerne om styrking av fagmiljøer og tjenestekvalitet. Færre ansatte i større stillinger gjør koordineringen enklere.

Et stort omfang av deltid vil på den annen side kunne gi dårligere kjennskap til brukerne, samt mindre forutsigbarhet og stabilitet.

For de ansatte er selvsagt stillingsprosenten også et spørsmål om inntekt, pensjon og andre økonomiske og sosiale rettigheter.

Vi bør ha fokus på å øke kompetansen og endre kulturen i hele organisasjonen vår da en heltidskultur er avgjørende for at vi skal kunne møte framtidas kompetansebehov.

Vi har mye forskning og kunnskap som viser at heltidskultur og store stillinger gir stor positiv verdi, både for arbeidsgiver, ansatte og framfor alt for brukerne.

Kontaktinformasjon

Kontakt Janne Slotte, rådgiver for prosjekter og utredninger i personalenheten om du ønsker mer informasjon. Telefon: 90 13 16 33.

Menn i helse

Bare 10% av de som i dag jobber med pleie og omsorg er menn. Det utdannes i dag cirka 2200 helsefagarbeidere årlig i Norge, mens behovet er det dobbelte. For å rekruttere flere menn, og samtidig få mer mangfold, bedre fagmiljø og en arbeidsstokk som gjenspeiler brukergruppa, er prosjektet "Menn i helse" startet.

Dette er et unikt prosjekt for menn i alderen 25-55 år. De får tilbud om et komprimert utdanningsløp fram mot fagbrev som helsefagarbeider. Prosjektet pågår i 10 fylker, også i Agder.

Koordinator i Agder er Lars Hove, tlf 413 35 533, e-post: lars@mennihelse.no.

Uønsket seksuell oppmerksomhet

Etter initiativ fra bystyret ble det på nyåret 2019 gjennomført en spørreundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet blant medarbeidere i Kristiansand kommune.

Undersøkelsen ble gjennomført i et samarbeid mellom kommunen, prosjektledelsen for Likestilt arbeidsliv og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet.

Resultatene er presentert for kommunalutvalget. 

Intercultural Cities (ICC), nasjonalt nettverk

Kommunen er medlem av det nasjonale nettverket for Intercultural Cities: "Storbynettverk for etnisk likestilling", sammen med Oslo, Stavanger, Bergen, Drammen og Trondheim. Det er vedtatt at Kristiansand skal søke medlemskap i det internasjonale nettverket, der Oslo, Stavanger og Bergen allerede deltar.

Agder for alle!

Kristiansand kommune deltar aktivt i nettverket Agder for alle. Nettverket har som mål å utvikle Agder som en åpen, inkluderende og internasjonalt rettet landsdel som fremmer interkulturell kompetanse og flerkulturelle ressurser.

Nettverket arrangerer blant annet møter og foredrag med aktuelle tema, "InspirasjonsKILDEN", i foajéen i Kilden Teater- og Konserthus.

Agder fylkeskommune er sekretariat for nettverket.
Kontaktperson er Inga Lauvdal.

Den regionale LIM-planen

Kristiansand kommune deltok i prosjektgruppen som laget den regionale planen for likestilling, inkludering og mangfold, LIM-planen.

Denne planen, i tillegg til kommunens egne styringsdokumenter, spesielt strategidokumentet "Det er mennesker det handler om!", ligger til grunn for kommunens likestillingsarbeid.

Samarbeidspartnere

Senter for likestilling ved UiA er en viktig samarbeidspartner i likestillingsarbeidet. Det samme gjelder Agder fylkeskommune, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, KS og flere frivillige organisasjoner.