Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på www.kristiansand.kommune.no/personvern, (evt. Ingrid Skaim, e-post: ingrid.skaim@kristiansand.kommune.no, tlf.: 38 24 35 63,
mobilnummer 906 33 095.)

Bakgrunn for hvorfor kommunen samler inn data - formål:

Ifølge domstolloven 4de kapittel fra §64, skal det for tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten være to utvalg av meddommere i hvert domssogn, ett for kvinner og ett for menn. Det er domstolleder som fastsetter antall meddommere det er behov for.

Kommunene mottar bestilling fra de ulike domstolene og plikter så ifølge domstolloven §65 å rekruttere det bestilte antall meddommere.

Hvordan samler kommunen inn data:

Ved rekruttering annonseres det i aviser, sosiale medier, intranett og kommunens nettside. I tillegg mottar aktive meddommere tilbud om å fortsette.

Interesserte melder sin interesse ved å registrere navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og tittel i skjemaet «meddommer» på kommunens nettside. Det logges på med min-id.

Personopplysningene registreres og lagres sikkert i et Lekdommer-system.

Vandelssjekk:

Liste som inneholder navn og fødselsnummer sendes på sikre linjer til politiet for vandelssjekk. Personer som etter domstollovens §72 ikke er egnet til å bli meddommere blir fjernet fra listen.

Politisk behandling:

Bystyret behandler og velger meddommere innen 1. juli og personopplysninger til valgte personer registreres og oppbevares i kommunens arkivsystem samt datasystemet Lekdommer.

Domstoladministrasjonen:

Etter at bystyret har vedtatt utvalget av meddommer sendes en gjenpart av
personopplysningene til domstolene som igjen registrerer og oppbevarer dette i sitt eget datasystem.

Lagring:

Alle personopplysningene til de valgte meddommere arkiveres i kommunens arkivsystem for bestandig. I tillegg oppbevares historikk for aktive meddommere i Lekdommersystemet, dette gjelder også historikk knyttet til tidligere meddommere. Dersom du ønsker denne historikken
slettet må du be om dette.

Dine rettigheter

Dersom våre opplysninger om deg ikke er riktige har du rett til å få korrigert disse. Det gjelder også dersom vi ikke har fullstendige opplysninger om deg.
Du kan ha rett til å få slettet opplysningene om deg selv.
Opplysninger som er arkivpliktige arkiveres i kommunens arkivsystem, i dette tilfellet søknad om verv som meddommer. I tillegg arkiveres henvendelser som for eksempelsøknad om fritak i valgperioden. Søknad om fritak for enkeltsaker håndteres av rettssystemet og ikke av kommunen. I Lekdommersystemet oppbevares en samlet historikk for hver enkelt
meddommer, dvs. hvilken periode hver enkelt er valgt for og hvilke utvalg.
Du kan lese mer om hvordan du ivaretar dine rettigheter i kommunens personvernerklæring som du finner på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller du mener behandlingen strider mot personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem finner du på nettsidene til Datatilsynet.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets sider.