Meddommer

KORT FORTALT

  • En meddommer (lekdommer) er en ikke-juridisk utdannet person som sammen med fagdommer er med å ta avgjørelser i rettssaker.
  • For å bli meddommer må du være over 21 år og være folkeregistrert i Kristiansand kommune.
  • Kommunen rekrutterer nye meddommere våren 2024 for perioden 2025-2028.
  • Frist for å søke: 15. april 2024.

Kunne du tenke deg å bli meddommer
Kristiansand kommune har behov for nye meddommere for årene 2025-2028. Illustrasjon: Tress.

Hva er en meddommer?

En meddommer (lekdommere) er en ikke-juridisk utdannet person som sammen med fagdommer er med å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare noe lenger.

Å være oppnevnt som meddommer er en tillitserklæring fra samfunnet, og et viktig bidrag for å oppfylle kravet om at personer skal dømmes av likemenn.

Meddommer i tingretten

I tingretten vil det være én hoveddommer (som er fagperson) og to meddommere som er vanlige borgere i samfunnet.

Meddommer i lagmannsretten

Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer at du er én av fem meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med to fagdommere. Hvis strafferammen er mer enn seks års fengsel, settes retten med tre fagdommere og ti meddommere.

Meddommer i jordskifteretten

Jordskifteretten settes vanligvis med jordskiftedommeren som enedommer, det vil si  uten meddommere. I noen saker suppleres jordskifteretten to meddommere som er vanlige borgere i samfunnet. 

Jordskifteretten fastsetter og endrer eiendom- og bruksrettsforhold.

Derfor må en meddommer i jordskifteretten være kyndig i de sakene retten behandler.

Meddommerne i jordskifteretten må være så mobile at de kan delta på befaring, enkelte ganger i ulendt terreng.

Rettigheter

Å være meddommer er en viktig samfunnsoppgave og en samfunnsplikt. Meddommere har derfor krav på å få dekket utgiftene de har hatt i forbindelse med oppdraget. Statens reiseregulativ benyttes, og den som blir trukket i lønn fra arbeidsgiver har krav på å få dette dekket. Dette gjelder også selvstendig næringsdrivende.

Hvem kan være meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Kristiansand kommune. Noen av disse kravene er at:

  • du er folkeregistrert i Kristiansand kommune
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen
Søk om å bli meddommer - frist 15. april 2024

Søk om å bli meddommer

Behandling av personopplysninger

Søknadsfrist 15. april 2024

Har du spørsmål om vervet som meddommer?

Eventuelle spørsmål kan rettes til politisk og administrativt sekretariat ved Eva Sand, tlf. 456 13 805.