Kommunedirektørens rolle

Hva er kommunedirektørens oppgaver og myndighet?

Kommunedirektøren er øverste leder for den kommunale administrasjonen og utfører sine oppgaver på bakgrunn av myndigheten som bystyret har gitt kommunedirektøren og innenfor de rammer kommuneloven setter.  Bystyret er det øverste styrende organet i kommunen.

Det er bystyret som ansetter kommunedirektøren, og er vedkommende sin sjef.  

Kommunedirektøren er en byråkrat, altså en som er ansatt som en tjenesteperson i kommunen. Dette står i motsetning til ordføreren, som er en politiker og den øverste folkevalgte lederen i kommunen.

En sentral del av rollen til kommunedirektører er å operere som et bindeledd mellom de folkevalgte, politiske organene og administrasjonen.

Tidligere ble stillingen «kommunedirektør» kalt for «rådmann». Det ble gitt nytt navn på stillingen i revidert utgave av kommuneloven i 2018, og siden den gang har navnet vært «kommunedirektør».  

Kommunedirektørens oppgaver

En kommunedirektør har flere store oppgaver i sitt arbeid. I de fleste av oppgavene er samarbeid med kommuneadministrasjonen helt grunnleggende.

Fremlegge saker og iverksette vedtak

En av hovedoppgavene til kommunedirektøren er å fremstille politiske saker til behandling i bystyret og andre folkevalgte organer. Kommunedirektøren skal sørge for at disse sakene er utredet på en forsvarlig måte med faglige vurderinger. På denne måten skal politikerne kunne treffe vedtak i en sak på et faktisk og rettslig grunnlag.

Dette arbeidet gjør ikke kommunedirektøren alene, men i samarbeid med ansatte i administrasjonen som jobber med det relevante fagområdet. Etter en grundig vurdering er gjennomført, blir det lagt frem en sak for bystyret. Det er kommunedirektøren som står som hovedavsender av sakene og har øverste ansvar.

Når et vedtak er truffet, har kommunedirektøren ansvar for å se til at vedtaket iverksettes uten ugrunnet opphold. Altså at det skal være en saklig grunn dersom vedtaket ikke iverksettes så raskt som mulig. Dersom det er faktiske eller rettslige forhold som forsinker iverksettelse i stor grad, så skal kommunedirektøren informere det folkevalgte organet om dette.

Løpende personalansvar

En annen hovedoppgave til kommunedirektøren er å være leder og ha løpende personalansvar for kommuneadministrasjonen. Dette innebærer å sørge for at administrasjonen blir drevet på en måte som er i tråd med lover og regler. Personalansvaret innebærer blant annet ansettelse og oppsigelse.

Bystyret kan ikke instruere kommunedirektøren på dette området.

Budsjettarbeid

Kommunedirektøren har også oppgaver knyttet til budsjettarbeidet i kommunen. Hver høst presenterer kommunedirektøren forslag til budsjett og økonomiplan for bystyret. Deretter følger en periode med politiske diskusjoner før bystyret i desember, gjennom sine prioriteringer og vedtak, fastsetter kommunens økonomiske rammer for den neste perioden.

Minst to ganger i året skal kommunedirektøren rapportere til bystyret om utvikling i inntekter og utgifter. Dersom utviklingen viser at det er store avvik fra budsjettet, så skal kommunedirektøren komme med forlag til endringer i årsbudsjettet, i samarbeid med administrasjonen.  

Kommunedirektørens myndighet

Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunenes folkevalgte organer. Kommunedirektøren kan la en av sine underordnete utøve denne retten på sine vegne.

Kommunedirektøren kan ikke instruere folkevalgte organer eller gjøre om på vedtak.

Når det gjelder saker som ikke har prinsipiell betydning, så kan et folkevalgt organ gi myndighet til kommunedirektøren til å treffe vedtak i slike saker. Dette skjer i et delegeringsreglement der bystyret delegerer myndighet til kommunedirektøren.

 

Kilder:

Lovdata: Kommuneloven

Store norske leksikon: Kommunedirektør