Innsyn og offentlig journal

Kommunens offentlige journal inneholder opplysninger flere år tilbake. Den gir oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse samt interne notater sendt via sak-/arkivsystemet

Offentlig journal og bestilling av dokumenter

Kommunen behandler innsynsforespørsler/ innsynskrav vanligvis samme dag eller innen én til tre arbeidsdager.
Det regnes som et avslag om kommunen ikke har svart innen fem arbeidsdager fra kravet er mottatt.

Det er Fylkesmannen som er klageinstans, men klagen skal allikevel først sendes til kommunen. Klagen skal avgjøres så fort som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn( jf. Offentlighetsloven §11).

Kommunens dokumenter er offentlige, hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Men selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, vil kommunen vurdere om dokumentet, eller deler av dokumentet likevel skal være offentlig.

Selvbetjening

Kommunens offentlige journal omfatter korrespondanse fra og med 2020 i kommunens sak-og arkivsystem. Den vil i tillegg omfatte dokumenter mottatt i de tidligere kommunene i perioden 16.-31. desember 2019. Dette fordi det var stans i all journalføring de tidligere systemene denne perioden.

Etterslepet av post journalføres fortløpende og publiseres i offentlig journal.  Ved ordinær drift publiseres offentlig journal daglig med oversikt over foregående dags korrespondanse.

Korrespondanse i varslingsaker, beredskapssaker og klientsaker i  områdene helse- og mestring samt oppvekst framgår ikke av den offentlige journalen.  

Offentlig journal Kristiansand kommune

Offentlig journal gamle Kristiansand kommune

Offentlig journal gamle Søgne kommune

Offentlig journal gamle Songdalen kommune

Oversikt over politiske møter og møteprotokoller

Politisk agenda

Se bystyremøter på nett

Bystyrets møter overføres direkte på Kristiansand kommunes nett-TV.
Målet er å skape engasjement rundt politiske prosesser, og legge til rette for at alle kan følge det som bestemmes i byens øverste politiske organ.

Du kan også se møtene i ettertid, og gå rett til behandlingene av de enkelte sakene.

Bystyremøter på nett-TV

Historisk arkiv (2004-2019)

Gamle Kristiansand kommune sitt arkiv fra 2004 - 2019 er digitalisert. Her kan du få innsyn i dokumenter fra kommunens digitale arkiv for ulike typer eiendomssaker. Du kan også se status på framdrift og geografisk informasjon. KRS saker i byggesak gamle Kristiansand kommune

  • byggesaker
  • delesaker
  • plansaker
  • oppmålingssaker
  • vann-og avløpssaker

Du kan søke på:

  • adresse
  • gårdsnummer/bruksnummer gnr/bnr (for eksempel 150/1044)
  • saksnummer

Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet eller ikke skal publiseres på internett er ikke tilgjengelige. Innsyn i disse dokumentene kan du be om via offentlige journal.

Enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.

Gamle Kristiansand kommunens eiendomsarkiv har vært digitalt siden 2004. Du vil få treff på søk tilbake til 1999, men det vil i liten grad foreligger dokumenter med filer i disse. Gjelder søket en byggesak kan du søke i historisk byggesaker som dekker årene 1893 til 2003 i gamle Kristiansand kommune.

Finner du ikke det du leter etter tar du kontakt med post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Reguleringsplaner

Her finner du gjeldende reguleringsplaner og reguleringsplaner under arbeid.

Historiske byggesaker (1893-2003)

Gamle Kristiansand kommune sitt byggesaksarkivet er digitalisert og åpent for innsyn >>>

Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet eller ikke skal publiseres på internett er markert med hengelås og ikke tilgjengelige.

Du kan søke på

  • adresse eller
  • gårdsnummer/bruksnummer (gnr/bnr.)

Dersom du ikke finner ønsket eiendom er det ikke byggesak på denne. Dersom søket gjelder et rekkehus, garasje i rekke eller en større utbygging, vil byggesaken i en del tilfeller være registrert på en av enhetene.

Det er viktig å merke seg at enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.

Finner du ikke det du leter etter tar du kontakt med post.byutvikling@kristiansand.kommune.no eller ring sentralt 38 07 50 00.

Viktig for demokratiet

Åpenhet og innsyn øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet, og gir mulighet til å kontrollere og påvirke kommunens virksomhet.

Alle har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Du har likevel bare krav på innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte. Et dokument finnes ikke bare på papir. Informasjon på for eksempel e-post og SMS kan være et dokument i lovens forstand. 

Ved behov for avklaringer, bistand eller dersom du ønsker har andre spørsmål om innsyn kan Dokumentsenteret kontaktes: 
Kristiansand kommune, Dokumentsenteret
Postadresse: Postboks 4, 4685 Nodeland
Telefon 38 07 50 00
Epost: post@kristiansand.kommune.no