Innsyn og offentlig journal

Kommunens offentlige journal gir oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse samt interne notater sendt via sak-/arkivsystemet

Offentlig journal og bestilling av dokumenter

Ved ordinær drift publiseres daglig offentlig journal for foregående virkedags korrespondanse.

Kommunen behandler innsynsforespørsler/ innsynskrav innen én til tre arbeidsdager.
Det regnes som et avslag om kommunen ikke har svart innen fem arbeidsdager fra kravet er mottatt.

Det er Fylkesmannen som er klageinstans, men klagen skal allikevel først sendes til kommunen. Klagen skal avgjøres så fort som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn( jf. Offentlighetsloven §11).

Kommunens dokumenter er offentlige, hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Men selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, vil kommunen vurdere om dokumentet, eller deler av dokumentet likevel skal være offentlig.

Selvbetjening

Kommunens offentlige journal omfatter korrespondanse fra og med 2020 i kommunens sak-og arkivsystem. Den vil i tillegg omfatte dokumenter mottatt i de tidligere kommunene i perioden 16.-31. desember 2019. Dette fordi det var stans i all journalføring i de tidligere systemene denne perioden.

Vi informerer om at korrespondanse i varslingsaker, beredskapssaker og klientsaker i områdene helse- og mestring samt oppvekst framgår ikke av den offentlige journalen.  

Offentlig journal Kristiansand kommune

Offentlig journal gamle Kristiansand kommune

Offentlig journal gamle Søgne kommune

Offentlig journal gamle Songdalen kommune

Oversikt over politiske møter og møteprotokoller

Politisk agenda

Se bystyremøter på nett

Bystyrets møter overføres direkte på Kristiansand kommunes nett-TV.
Målet er å skape engasjement rundt politiske prosesser, og legge til rette for at alle kan følge det som bestemmes i byens øverste politiske organ.

Du kan også se møtene i ettertid, og gå rett til behandlingene av de enkelte sakene.

Bystyremøter på nett-TV

Eiendomssaker i gamle Kristiansand kommune 2004-2019

Gamle Kristiansand kommune sitt arkiv fra 2004 - 2019 er digitalisert. Her kan man få innsyn i dokumenter fra kommunens digitale arkiv for ulike typer eiendomssaker. Man kan også se status på framdrift og geografisk informasjon.
Lenken er for tiden tatt ned fordi den inneholder feil/mangler. Vi publiserer den med en gang vi får melding at den er tilgjengelig.

  • byggesaker
  • delesaker
  • plansaker
  • oppmålingssaker
  • vann-og avløpssaker

Du kan søke på:

  • adresse
  • gårdsnummer/bruksnummer gnr/bnr (for eksempel 150/1044)
  • saksnummer

Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet eller ikke skal publiseres på internett er ikke tilgjengelige. Innsyn i disse dokumentene kan du be om via offentlige journal.

Enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.

Gamle Kristiansand kommunens eiendomsarkiv har vært digitalt siden 2004. Du vil få treff på søk tilbake til 1999, men det vil i liten grad foreligger dokumenter med filer i disse.

Finner du ikke det du leter etter tar du kontakt med post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Historiske byggesaker (1893-2003)

Gamle Kristiansand kommune sitt byggesaksarkivet er digitalisert og åpent for nnsyn - historisk byggesaker - som dekker årene 1893 til 2003 i gamle Kristiansand kommune.
Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet er markert med hengelås og ikke tilgjengelige. De skal være publiseres på kommunens offentlige journal og man kan be om innsyn.

Søke muligheter er på

  • adresse eller
  • gårdsnummer/bruksnummer (gnr/bnr.)

Dersom du ikke finner ønsket eiendom er det ikke byggesak på denne. Dersom søket gjelder et rekkehus, garasje i rekke eller en større utbygging, vil byggesaken i en del tilfeller være registrert på en av enhetene.

Det er viktig å merke seg at enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.

Finner du ikke det du leter etter tar du kontakt med post.byutvikling@kristiansand.kommune.no eller ring sentralt 38 07 50 00.

Reguleringsplaner

Her finner du gjeldene reguleringsplaner og reguleringsplaner under arbeid.

Åpenhet og innsyn er viktig for demokratiet

og øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet, samt gir mulighet til å kontrollere og påvirke kommunens virksomhet.

Alle har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Du har likevel bare krav på innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte. Et dokument finnes ikke bare på papir. Informasjon på for eksempel e-post og SMS kan være et dokument i lovens forstand. 

Ved behov for avklaringer, bistand eller dersom du ønsker har andre spørsmål om innsyn kan Dokumentsenteret kontaktes:

Kristiansand kommune, Dokumentsenteret
Postadresse: Postboks 4, 4685 Nodeland
Telefon 38 07 50 00
Epost: post@kristiansand.kommune.no