Bosetting

Flyktninger blir bosatt i Kristiansand kommune etter avtale mellom kommunen og IMDi. Flyktninger som ønsker flytte til Kristiansand.

Ønsker du å flytte hit?

Ta kontakt med IMDi dersom du er flyktning som ønsker å bo i Kristiansand.

Er du allerede blitt bosatt i en annen kommune og ønsker å bosette deg i Kristiansand innen 5 år fra bosettingsdato, må din hjemkommune søke om dette. Dette kalles sekundærbosetting.

Om henvendelsen ikke inneholder personsensitiv informasjon sender hjemkommunen din søknaden til: post.helse@kristiansand.kommune.no 

Om henvendelsen din innehilder personsensitiv informasjon bruk denne lenka:

Send sikker post

Oppsøk flyktningetjenesten i din kommune for å få ytterlige informasjon. 

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som søker ut flyktninger for bosetting i kommunen. Kommunen praktiserer ikke selvbosetting, altså at flyktninger kan flytte til Kristiansand på egenhånd uten avtale.

Søk AMOT i Kristiansand

Du som er på flukt på grunn av krigen i Ukraina og har et midlertidig sted å bo, kan søke UDI om å fortsatt bo der i stedet for på asylmottak.

Alternativ mottaksplass (AMOT) gjelder personer fra Ukraina som er i målgruppen for kollektiv beskyttelse, og som bor privat eller i andre midlertidige løsninger.

Kristiansand kommune har en løsning for AMOT som innebærer at søknadsprosessen er raskere og enklere enn før.

Les mer om AMOT i Kristiansand her. 

 

Introduksjonsprogram

Introduksjonsavdelingen har ansvaret for å bosette og kvalifisere flyktninger. De fleste flyktninger har rett på et introduksjonsprogram. Målet i introduksjonsprogrammet er å tette gapet mellom medbrakt kompetanse og kompetansen som kreves i norsk arbeidsliv.

Kvalifisering rettet mot flyktninger og innvandrere omfatter opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og andre opplærings-, oppfølgings- og arbeidsrettede virkemidler.

Kongsgård skolesenter gjennomfører opplæringen i norsk og samfunnskunnskap.

Les mer om introduksjonsprogram

Introduksjonsavdelingen

Enslige mindreårige

Vi har døgnbemannede boliger til enslige mindreårige flyktninger mellom 12 og 18 år.  I tillegg finnes et aktivitetshus og oppfølgingsteam for enslige mindreårige som har flyttet ut av våre boliger.

Aktivitetshuset ligger i Kristian IVs gate 26.

Mer informasjon om enslige mindreårige flyktninger:

Enslige mindreårige flyktninger