Vågsbygd skole – utvidelse

Augland og Åsane skoler skal slås sammen til en lokasjon på nye Vågsbygd skole.

PÅGÅENDE PROSJEKT

  • Adresse: Hovedgårdsstien 34, 4621 Kristiansand
  • Estimert startdato: januar 2023
  • Estimert sluttdato: august 2024
  • Kostnadsramme: 278 millioner kroner (i september 2023 redusert til 267 millioner kroner)
  • Antall kvadratmeter: 3500 utvidelse, samt noe mindre renovering av eksisterende skole. Prosjektet inkludeer mesteparten av ny bydelspark sør for skolen
  • Entreprenør: Skanska

Vågsbygd skole - illustrasjon

Augland skole og Åsane skole skal slås sammen til en lokasjon på nye Vågsbygd skole. Den nye skolen vil dimensjoneres for 500 elever og ha trinn 1-7. Illustrasjon: Arkitektfirmaet Henning Larsen.

Byggebloggen fra Skanska

Samlokaliserer og bygger nytt

Vågsbygd skole består i dag av to avdelinger –  avdeling Åsane med 1.–3. trinn og avdeling Augland med 4.–7. trinn. Avdelingene skal nå samlokaliseres ved avdeling Augland. Den samlede skolen, med småskole- og mellomtrinnene, er dimensjonert for 500 elever.

Den eksisterende hovedbygningen på Augland skole skal bestå, mens de tre paviljongene nord for skolen skal rives og erstattes av nytt skolesenter. Hele anlegget skal bindes sammen i en lysgård, som blir skolens hjerte med sikte på logistikk og felles aktiviteter for skolen.

Uteområdet skal også oppgraderes. Det eksisterende kollelandskapet vil bevares i stor grad, men nye lekeområder blir opparbeidet, belysning vil komme, og det skal lages et nytt amfi på sydsiden av skolen. Det hele vil bli en flott oppgradering for bydelen.

Den nye bygningen skal i hovedsak betjene klassetrinnene 1-4, samt fellesfunksjoner som sløyd, aktivitetshall, mat og helse med mer. I det eksisterende skolebygget, som skal bevares, skal det gjøres en god del mindre endringer i romløsninger og i relasjon til rømningsforhold.

Nyhetssak fra kranselaget november 2023

Reportasje i fvn august 2023

Pressemelding fra bygg.no

Om ønsker i byggefasen til drift av skolen – fra anbudspapirene

For skolens drift er det et sterkt ønske om å ha mulighet for drift på skolebygningen som skal bevares, samt i størst mulig grad holde området sør for skolen åpent for elevene.

Oppvekst vil tilrettelegge med brakkeskole i parkområdet syd for skolen, men ønsker å ha denne riggen minst mulig. Kommunen kan være villig til å utsette overlevering med inntil tre måneder.

Utsettelsen forutsetter at det kan opprettholdes trygg og forsvarlig skoledrift i eksisterende skolebygg, og at elever flyttes over i ny skolebygning i en interimperiode. Ved en slik gjennomføring vil man kunne fullføre bygningsmassen nord for eksisterende skolebygning, for deretter å bygge om eksisterende skole, mens det er drift i ny skolebygning. 

Dette er utlyst som en totalentreprise – NS8407.

Skisse - Utvidelse Vågsbygd skole

Skisse av skolens hovedetasje med lysgård og torg. Ved å etablere en langsgående lysgård mellom den eksisterende og nye bygningsmassen, blir hele skoleanlegget bundet sammen til en liten landsby rundt gate og torg, med utsyn til det omkringliggende kollelandskapet.

 

Uteområdet

 

Generelt om uteområdene til Vågsbygd skole

Skolen skal føres opp med utvendig skolegård. Skolen har som mål at denne skal kunne benyttes av nærområdet utenfor skoletiden og sees i sammenheng med bydelsparken i syd. Området vil bli pent opparbeidet med utendørs belysning og gangvei fra gangbro over Kirsten Flagstads vei, ned til bydelsparken. Underliggende tegning viser samhandlingen mellom bydelspark og skolegård.

 

Skisse som viser hvordan parken skal bli

Skissen viser hvordan bydelspark, byggetrinn 1, skal oppføres.

Bydelspark

I prosjektet er det lagt inn gjennomføring av trinn 1 av bydelsparken syd for skolen. Denne inkluderer en ny 7'erbane for fotball, akebakker og opparbeidede og belyste gang- og sykkelveier gjennom området.  

Nabovarsel

Du finner mer utfyllende informasjon om prosjektet i dette nabovarselet.