Vågsbygd skole - utvidelse

Augland og Åsane skoler skal slås sammen til en lokasjon på nye Vågsbygd skole.

PÅGÅENDE PROSJEKT

  • Adresse: Hovedgårdsstien 34, 4621 Kristiansand
  • Estimert startdato: januar 2023
  • Estimert sluttdato: august 2024
  • Kostnadsramme: 278 millioner kroner (i september 2023 redusert til 267 millioner kroner)
  • Antall kvadratmeter: 3500 utvidelse, samt noe mindre renovering av eksisterende skole. Prosjektet inkludeer mesteparten av ny bydelspark sør for skolen
  • Entreprenør: Skanska

Vågsbygd skole - illustrasjon

Augland skole og Åsane skole skal slås sammen til en lokasjon på nye Vågsbygd skole. Den nye skolen vil dimensjoneres for 500 elever, og ha trinn 1-7. Illustrasjon: Arkitektfirmaet Henning Larsen.

Byggebloggen fra Skanska

Samlokaliserer og bygger nytt

Vågsbygd skole består i dag av to avdelinger: avdeling Åsane med 1.–3. trinn og avdeling Augland med 4.–7. trinn. Avdelingene skal nå samlokaliseres ved avdeling Augland. Den samlede skolen, med småskole- og mellomtrinnene, er dimensjonert for 500 elever.

Den eksisterende hovedbygningen på Augland skole, skal bestå, mens de tre paviljongene nord for skolen, skal rives og erstattes av nytt skolesenter. Hele anlegget skal bindes sammen i en lysgård, som blir skolens hjerte med sikte på logistikk og felles aktiviteter for skolen.

Uteområdet skal også oppgraderes. Det eksisterende kollelandskapet vil bevares i stor grad, men nye lekeområder blir opparbeidet, belysning vil komme, samt at det vil lages et nytt amfi på sydsiden av skolen. Det hele vil bli en flott oppgradering, for bydelen.

Den nye bygningen skal i hovedsak betjene klassetrinnene 1-4, samt fellesfunksjoner som sløyd, aktivitetshall, mat og helse med mer.   I det eksisterende skolebygget som skal bevares, skal det gjøres en god del mindre endringer i romløsninger, og i relasjon til rømningsforhold.

Reportasje i fvn august 2023

Pressemelding fra bygg.no

Om ønsker i byggefasen til drift av skolen - fra anbudspapirene

For skolens drift, er det et sterkt ønske å ha mulighet for drift på skolebygningen som skal bevares, samt i størst mulig grad holde området sør for skolen åpent for elevene.

Oppvekst vil tilrettelegge med brakkeskole i parkområdet syd for skolen, men ønsker å ha denne riggen minst mulig. Kommunen kan være villige til å utsette overlevering med inntil tre måneder.

Utsettelsen forutsetter at det kan opprettholde trygg og forsvarlig skoledrift i eksisterende skolebygg, og at elever flyttes over i ny skolebygning i en interimperiode. Ved en slik gjennomføring vil man kunne fullføre bygningsmassen nord for eksisterende skolebygning som bevares, og deretter gjennomføre ombygninger i eksisterende skole, mens det er drift på ny skolebygning. 

Dette er utlyst som en Totalentreprise – NS8407

Skisse - Utvidelse Vågsbygd skole

Skisse av skolens hovedetasje med lysgård og torg. Gjennom å etablere en langsgående lysgård mellom den eksisterende og nye bygningsmassen, blir hele skoleanlegget bundet sammen til en liten landsby rundt gate og torg med utsyn til det omkringliggende kollelandskapet.

 

Uteområdet

 

Generelt om uteområdene til Vågsbygd skole

Skolen skal føres opp med utvendig skolegård, hvor skolen har som et mål at denne skal kunne benyttes av nærområdet utenfor skoletiden, og sees i sammenheng med bydelsparken i syd. Området vil bli pent opparbeidet med utendørs belysning, og gangvei fra gangbro over Kirsten Flagstads vei, og ned til bydelsparken. Underliggende tegning viser samhandlingen mellom bydelspark og skolegård.

 

Skisse som viser hvordan parken skal bli

Skissen viser hvordan bydelspark, byggetrinn 1, skal oppføres.

Bydelspark

I prosjektet er det lagt inn gjennomføring av trinn 1 av bydelsparken syd for skolen. Denne inkluderer en ny 7èr bane for fotball, akebakker, opparbeidede og belyste gang- og sykkelveier gjennom områder.  

Nabovarsel

Du finner mer utfyllende informasjon om prosjektet i dette nabovarselet.