Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet og trafikksikkerhetsplan

Vi jobber for å bedre trafikksikkerheten på kommunale veier.

Kommunen har i dag tre gjeldene trafikkikkerhetsplaner. Tiltakslister er laget etter  innspill som er sendt inn fra skoler, barnehager og velforeninger.   Tiltakslisten vil være kommunens hovedfokus når vi skal prioritere hvilke prosjekter vi skal gjennomføre. 

Trafikksikkerhetsplan for: 

KristiansandSøgne og Songdalen finner du her.

Arbeid med ny trafikksikkherhetsplan som skal gjelde for den nye kommunen skal være ferdig høsten 2022.

Ofte stilte spørsmål

Hvem har ansvar for veien?

I meldinginssystemet vår Meld fra vises det med fargekoder hvem som har ansvar for driften av de ulike veiene (zoom ned i kartet for å få opp fargekodene). Enkelte feil kan forekomme.

Meld fra

Kommunen har ansvar for kommunale veier. 

Fylkeskommunen og Statens vegvensen har ansvar for henholdsvis fylkesvei og riksvei/europavei.

Mange steder er kommunen grunneier for private veier, her er det alikevel veilaget eller brukere av veien som har ansvar for vedlikeholdet.

Hvordan søker jeg om fartshumper?

Søknad om fartsdempere i boligveier sendes skriftlig fra velforeningen. Du kan også sende inn en underskriftsliste fra berørte beboere.

Send e-post med søknad

Vanligvis vil vi måle farten for å kartlegge fartsnivået på det aktuelle stedet. Som regel sier vi ja til å lage fartshumper hvis fartsnivået ligger over 35 km/t. Vi legger ikke fartshumper i bratte bakker.

Våre forslag til nye humper merkes i asfalten og kunngjøres med to ukers merknadsfrist.

Søkere som får avslag får beskjed fra oss. Avgjørelse om humper er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det betyr at du ikke kan klage på vedtaket.

Søknad om fartsdempere i buss- og samleveier har en mer omfattende saksgang og blir sendt på høring til bl.a. utrykningsetater og transportorganisasjoner før sak fremmes for by- og miljøutvalget.

Klipping av hekker, busker og trær langs offentlig vei

Dårlig sikt er en viktig årsak til mange skader langs vei. Spesielt utsatt er barn som ikke synes like godt bak høye hekker.

Alle huseiere eller brukere av eiendom har ansvar for at vegetasjonen ikke skaper trafikkfarlige forhold. Det betyr at du må klippe hekk og busker ved din avkjørsel, langs veien og i kryss.

Publikum som ser trafikkfarlig vegetasjon langs vei eller i veikryss kan melde fra enten på e- post eller Meld fra. Dersom vegetasjonen henger over kommunal grunn eller plassert i siktsoner som er regulert vil vi ta kontakt med huseier og eventuelt gi varsel om klipping. Dersom vegetasjonen er i plassert i kryss der siktsonen ikke er regulert er saksbehandlingen mer omfattende.

Søknad om skilt

Søknader om endring eller nye skilt sendes skriftlig til ingeniørvesenet fortrinnsvis via velforening eller med underskriftsliste fra berørte beboere.

Skiltsøknader behandles av ingeniørvesenet, politiet, parkeringsenheten og Statens vegvesen i egne møter. Referat fra møtene sendes søkere med konklusjon på hver enkelt sak og en kort begrunnelse. Statens vegvesen har skiltmyndighet for de fleste skilt.

Gangfelt

Kristiansand kommune har mange henvendelser som gjelder ønske om gangfelt. Gangfelt er ikke alltid et trafikksikkerhetstiltak. Forskning viser at det er mange bilister som ikke stopper for gangfelt, spesielt der det er lite trafikk, samtidig som fotgjengere er mindre påpasselige når de krysser veien ved gangfelt. Gangfelt kan derfor ofte gi en falsk trygghet. Vi bruker gangfeltkriteriene til Statens vegvesen for å avgjøre om det skal etableres gangfelt, vurderingene gjøres i samarbeid med politiet og Statens vegvesen.

Søknader om gangfelt  sendes skriftlig til ingeniørvesenet fortrinnsvis via velforening eller med underskriftsliste fra berørte beboere.

Trafikkspeil

Kristiansand kommune setter ikke opp trafikkspeil og vi tillater heller ikke at dette gjøres i privat regi på kommunal vei. Bakgrunn for dette er at speilene har en overflate som gjør det vanskelig å vurdere fart og avstand. Det er ofte også vanskelig å oppdage syklister og fotgjengere, spesielt barn, i slike speil. Speilene er utsatt for dugg, frost og hærverk. Dette gjør at speilene er en upålitelig informasjonskilde og lett gir en falsk trygghetsfølelse

Barn leker skilt

Barn leker skilt er ikke et offentlig godkjent skilt etter skiltforskriften og kan derfor ikke settes opp langs kommunal vei. Effekten av et slik skilt er også begrenset.

Skader og mangler på vei

Skader som feks hull i veibanen, tette sluk, vegetasjon som hindrer sikt med mer, kan meldes fra om her:

Meld fra

Kontaktinformasjon