Trafikksikkerhet

Kort fortalt

  • Trafikksikkerhetsplan
  • Fartshumper
  • Skilting
  • Klipping av vegetasjon
Trafikksikkerhetsplan

By- og miljøutvalget vedtok trafikksikkerhetsplanen for 2019-2022 i møtet 26.09.19

På bakgrunn av innspill som er sendt inn fra skoler, barnehager og velforeninger er det laget tiltakslister. Tiltakslisten vil være kommunens hovedfokus når vi skal prioritere hvilke prosjekter vi skal gjennomføre. Søgne og Songdalen har egne trafikksikkerhetsplaner og alle tre planene vil gjelde inntil ny plan er på plass.

Trafikksikkerhetsplan for: 

KristiansandSøgne og Songdalen finner du her.

Hvordan søker jeg om fartshumper?

Søknad om fartsdempere i boligveier sendes skriftlig fra velforeningen. Du kan også sende inn en underskriftsliste fra berørte beboere.

Send søknad

Vanligvis vil vi måle farten for å kartlegge fartsnivået på det aktuelle stedet. Som regel sier vi ja til å lage fartshumper hvis fartsnivået ligger over 35 km/t.

Våre forslag til nye humper merkes i asfalten og kunngjøres med to ukers merknadsfrist.

Søkere som får avslag får beskjed fra oss. Avgjørelse om humper er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det betyr at du ikke kan klage på vedtaket.

Søknad om fartsdempere i buss- og samleveier har en mer omfattende saksgang og blir sendt på høring til bl.a. utrykningsetater og transportorganisasjoner før sak fremmes for by- og miljøutvalget.

Skilting og parkeringsregulering

Søknader om skilting sendes skriftlig til ingeniørvesenet fortrinnsvis via velforening eller med underskriftsliste fra berørte beboere. Skiltsøknader behandles av ingeniørvesenet, politiet, parkeringsselskapet og Statens vegvesen på befaringer som foretas ca. hver måned. Referat fra befaringene sendes søkere med konklusjon på hver enkelt sak og en kort begrunnelse.

Klipping av hekker og trær langs offentlig vei

Publikum som ser trafikkfarlig vegetasjon langs vei eller i veikryss kan melde fra enten på e- post eller Meld fra. Dersom vegetasjonen henger over kommunal grunn eller plassert i siktsoner som er regulert vil vi ta kontakt med huseier og eventuelt gi varsel om klipping. Dersom vegetasjonen er i plassert i kryss der siktsonen ikke er regulert er saksbehandlingen mer omfattende.

Meld fra

Meld fra om hull i vei og feil på gatelys med mere. 

Meld fra

 

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet

Vei og prosjektavdelingen

Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

4611 Kristiansand

Telefon: 380750 00

E-post