Gravetillatelse i offentlig vei

Kort fortalt

  • Gravesøknad
  • Retningslinjer for graving i offentlig vei

Gravesøknad og arbeidsvarsling

Kristiansand kommune har lagt om til elektronisk behandling av gravesøknad og arbeidsvarsling.

Pålogging til Geomatikk gravemeldingstjeneste:

https://gravemelding.no/

Systemet er beregnet for entreprenører, rørleggere og andre proffbrukere. Gravegebyr er p.t. kr. 2.101,25 eks. mva.
Kristiansand kommune har innført KGrav som er et elektronisk system for samordning av graveaktivitet. Koordinering skal utføres
for gravearbeider lengre enn 40 meter (i kvadraturen 20 meter) og ved kryssing av bussvei og samlevei.
Systemet skal effektivisere planleggingen og koordinering av store gravearbeider, og bidra til mindre graving og veivedlikehold.

Oversikt over godkjente og pågående gravearbeider finnes her.

Det skal utarbeides nye retningslinjer for graving. Inntil videre gjeder de gamle retningslinjene, som kan hentes her. Unntaket er gravedybde, der forskrift om ledninger i offentlig vei gjelder.

Graving i offentlig vei og forurenset grunn

Forurenset grunn

Kristiansand kommune har lagt ut et oversiktskart over forurenset grunn. Kartet viser områder hvor det er mistanke om at grunnen er forurenset, og eiendommer
hvor oljetanken er sanert/fjernet eller forsvarlig sikret.

Plikt som grunneier

Dersom du eier grunn det skal bygges på, og kommunen mistenker at grunnen er forurenset, har du noen plikter å forholde deg til. En av dem er at du må undersøke om grunnen kan være forurenset, fordi masser som er forurenset ikke skal spres vilkårlig.

Kommunen har laget et kart hvor områdene med forurensing - eller mistanke om forurensning av grunnen - er avmerket. Kartet er basert på historiske undersøkelser,
grunnundersøkelser i kommunen og definering av «byjordsområde». Kartet gir ikke en fullstendig oversikt over forurenset grunn og vil bli revidert fortløpende.

Hindre forurensing

Hensikten med kartet er å forhindre at forurensede masser havner på avveie og sikre forsvarlig helse og miljørisiko for de som oppholder seg på en eiendom.
Hvis kommunen har mistanke om at grunnen kan være forurenset på din eiendom kreves det dokumentasjon på at dette er undersøkt hvis det skal graves.
Det er bare på tomter hvor forurensningen er spesielt høy (grenseverdier for jord) og med en sårbar arealbruk (barnehage, bolig) at masser ikke kan gjenbrukes. D
ette vurderes av kommunen som forurensningsmyndighet.

Vær oppmerksom på at du som eier av grunn har plikt til å vurdere forurensning i grunnen selv om kommunen ikke krever at det skal dokumenteres.

Informasjon om sanerte oljetanker.

I tillegg gjør kartet det mulig å vise eiendommer hvor oljetanken er sanert, det vil si fjernet eller godkjent sikret på stedet. Dette betyr ikke at
mistanken om forurensning i grunn for resten av eiendommen er opphevet. Denne informasjonen fremkommer med aktivt å velge kartlagene «oljetank». Du kan lese
mer detaljert om oljetanker her. www.kristiansand.kommune.no/oljetank.

Mer informasjon om ditt ansvar som grunneier hvis grunnen er forurenset finner du i Miljødirektoratet sitt faktaark. Her kan du finne veiledningsmateriellet
som brukes for å vurdere forurensningsgrad og arealbruk.

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet

Vei og prosjektavdelingen

Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

4611 Kristiansand

Telefon: 380750 00

E-post