Trefelling på kommunale friområder

KORT FORTALT

  • Du kan søke Parkvesenet om felling av trær nær tomten din dersom disse står på kommunalt friområde.
  • Søknadskjema aktiveres i perioden 1. oktober til 1. desember.
  • Felling av trær som hindrer sol eller utsikt er ikke en prioritert oppgave
  • Ved melding om trær som utgjør fare bruk: Meld fra

Trefelling på kommunale friområder

Du kan søke Parkvesenet om felling av trær på kommunalt friområde nær tomten fra 1. oktober til 1. desember. Kratt, inntil 10 cm i rotdiameter og inntil 5 meter fra grense, kan fjernes uten søknad.

Kommunen feller i hovedsak trær som medfører umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker.  

Trær og annen vegetasjon er en del av naturmangfoldet. Det gjøres en vurdering av trærnes betydning for naturmangfoldet i området. Det er normalt ikke tillatt å felle trær i perioden 1. mai til 1. august på grunn av yngletid for dyr og fugler.

  • Før du sender inn søknaden må du varsle berørte naboer. Vi vurderer argumentasjonen i søknaden og avveier mot eventuelle protester fra naboer. Ved uenighet avgjør Parkvesenet saken.
  • Dersom trærne står på en lekeplass eller annet typisk fellesareal, må du legge ved en uttalelse fra velforeningen i området. 
  • Du må legge ved kart med eiendomsgrenser påtegnet hvor trærne står. 
  • De omsøkte trærne må merkes med bånd.
  • Ansvar: Det kreves opplæring og nødvendig verneutstyr for å utføre hogsten på en forsvarlig måte. Trefeller er selv ansvarlig for sin egen og omgivelsenes sikkerhet. 

 

Søk om trefelling på kommunale friområder (deaktivert)

Behandling av personopplysninger

Kontakt:

Sone øst: Anne Brattås, tlf. 98 05 93 33

Sone Nord-vest: Ann-Lisbeth Jahre, tlf. 92 25 47 61