Trefelling på kommunale friområder

KORT FORTALT

 • Du kan søke Parkvesenet om felling av trær nær tomten din dersom disse står på kommunalt friområde.
 • Søknadskjemaet er aktivt fra 1. oktober til 1. desember.
 • Felling av trær som hindrer sol eller utsikt er ikke en prioritert oppgave.
 • Fra høsten 2023 er det slutt på vedhogst for private i kommunens skoger

Trefelling på kommunale friområder

Du kan søke Parkvesenet om felling av trær på kommunalt friområde nær tomten fra 1. oktober til 1. desember. Kratt, inntil 10 cm i rotdiameter og inntil 5 meter fra grense, kan fjernes uten søknad.

Kommunen feller i hovedsak trær som medfører umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker.  

Trær og annen vegetasjon er en del av naturmangfoldet. Det gjøres en vurdering av trærnes betydning for naturmangfoldet i området. Det er normalt ikke tillatt å felle trær i perioden 1. mai til 1. august på grunn av yngletid for dyr og fugler.

 • Før du sender inn søknaden må du varsle berørte naboer. Vi vurderer argumentasjonen i søknaden og avveier mot eventuelle protester fra naboer. Ved uenighet avgjør Parkvesenet saken.
  Nabovarsling-skjema, PDF
  Skjema for nabovarsling skrives ut og signeres av naboene. Signert nabovarsling legges ved søknaden under (scannes inn og lastes opp).
 • Dersom trærne står på en lekeplass eller annet typisk fellesareal, må du legge ved en uttalelse fra velforeningen i området. 
 • Du må legge ved kart med eiendomsgrenser påtegnet hvor trærne står. 
 • De omsøkte trærne må merkes med bånd. 
 • Ansvar: Det kreves opplæring og nødvendig verneutstyr for å utføre hogsten på en forsvarlig måte. Trefeller er selv ansvarlig for sin egen og omgivelsenes sikkerhet.

OBS! Søknadsperioden for å søke om trefelling på kommunens friområder har siste frist 1. desember. Dersom det er trær som innebærer fare så kan dette meldes i Meld fra.

Søk om trefelling på kommunale friområder

Egenerklæring hogst

Behandling av personopplysninger

Kontaktperson:
Anne Brattås: 98 05 93 33

Slutt på privat vedhogst i kommunens skoger

Fra og med høsten 2023 er det slutt på ordningen med at private kan søke om å hugge ved i kommunens skoger. Parkvesenet prioriterer nå at veden skal gå til kommunale institusjoner og tiltaksplasser.