Aktuelt fra parkvesenet

Hva skal du gjøre hvis du kommer over et dyr som trenger hjelp

Alle kan komme i situasjoner der de må hjelpe et dyr.

Mattilsynet har en informativ side om hva du skal gjøre. Her får du vite hvilke situasjoner det er, og hva som kreves av deg. Du får også vite om du kan få dekket eventuelle utgifter til hjelpen.

Plikten til å hjelpe gjelder overfor alle slags dyr, både husdyr og viltlevende dyr.  

For mer informasjon se:

Når du har kjørt på et dyr eller finner et dyr som trenger hjelp | Mattilsynet

Registrer stillehavsøsters og vinn premie! 

Statsforvalteren oppfordrer alle til å fortsette jakten på stillehavsøsters. Du kan delta ved å registrere funnene du gjør i sommer. Da er du også med i trekningen av flotte marine premier. 

For mer informasjon se: https://www.statsforvalteren.no/agder/miljo-og-klima/naturmangfold/fremmede-arter1/registrer-stillehavsosters-og-vinn-premie2/

Bilde: Statsforvalteren i Agder

Tid for hekking i sjøfuglreservatene

Vi minner om at forbudet mot å gå i land og ferdes i sjøfuglreservatene langs kysten i Agder, trer i kraft fredag før palmesøndag. Forbudet gjelder 50 meter ut fra land i reservatene, og det gjelder i perioden 15. april til 15. juli. 

Ferdselsforbud i sjøfuglreservatene

Bilde: Statsforvalteren i Agder

Oversikt over planter som rådyr ikke liker

Kommunen får en del henvendelser fra hageeiere som plages av at beitende rådyr spiser opp hageplanter. Vedlagte lenke er til en side hos Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum, som har laget lister over planter som rådyr ikke liker:

https://www.nhm.uio.no/fakta/botanikk/karplanter/anti-raadyr/?fbclid=IwAR0iNzvEZnsiYUquS6RpSau4El4hyZY9gwLwLBa7HdKcAviHn0Kj8CGdYjQ

Rådyr.jpg

Høring - endring av minsteareal for hjort og rådyr i Kristiansand kommune

Rådyr.jpg

Hjort

Hjortebestanden øker raskt i Agder. For å møte denne bestandsøkningen og unngå påkjørsler og beiteskader i jordbruk og skogbruk, ønsker Kristiansand kommune å redusere minstearealet for hjort fra dagens 5.000 daa til 3.000 daa. Innvandringen av hjort til kommunen skjer i hovedsak fra vest. I deler av Rogaland og vestre del av Agder er minstearealet på hjort langt lavere enn i Kristiansand. Farsund kommune foreslår å ha 1.300 daa i 2022, Lyngdal og Lindesnes vil ha 2.000 daa. På tross av dette øker hjortebestanden.

Avskytingen av hjort i Kristiansand har økt fra 4 dyr i 2010 til 54 dyr i 2021. Erfaringen fra kommunene i vest er at hvis man venter for lenge med å redusere minstearealet, risikerer man en bestandsvekst som er større enn ønskelig i forhold til beiteskader og dyrenes kondisjon.

Kommunen har fått henvendelser fra bønder i Finsland, Ålefjær og Tveit med ønske om skadefelling, eller økt ordinær avskyting av hjort pga. beiteskader på dyrka mark.  

Rådyr

Rådyrbestanden i kommunen, særlig i kystnære områder, er stor. Dagens minsteareal for rådyr er 500 daa på fastlandet, 100 daa på Flekkerøy og 50 daa på øvrige øyer. Kommunen ønsker å redusere minstearealet til 300 daa på fastlandet. Øyene forblir uendret.

Kristiansand er sammen med Arendal den kommunen i Agder med flest påkjørsler av rådyr. I 2020 ble det registrert 163 utrykninger på rådyr av kommunens Fallviltgruppe. I 2021 var det 165 utrykninger. De fleste utrykningene er etter påkjørsel av motorkjøretøy. 118 av utrykningene i 2020 resulterte i avliving eller funn av dødt dyr. I 2021 var tallet 124.

Kommunen får også en del henvendelser om sjenerende beiting av rådyr på gravplasser og i private hager.

I et forsøk på å redusere særlig påkjørsler av rådyr, ønsker kommunen å redusere minstearealet slik at flere dyr kan tas ut i ordinær jakt.

Minstearealet for elg på 4.000 daa foreslås videreført, da det virker som om det er god kontroll på elgbestanden.

Endringene i minsteareal vil gjelde fra 15.03.2022.  

Frist for å komme med merknader er 21.02.2022.

Merknadene sendes til:  postmottak@kristiansand.kommune.no

Merkes med saksnummer 2022000478.

Svømmekløe

Fra tid til annen får kommunen henvendelser fra innbyggere om såkalt «svømmekløe». I flere vann i Kristiansand er det registrert cerkarier/haleikter som kan gi et utslett hos badende som omtales som svømmekløe. Folkehelseinstituttet har informasjon om temaet på sine nettsider og en oversikt over hvilke vann det har blitt registrert ikten som kan forårsake svømmekløe. Det er ifølge Folkehelseinstituttet vanskelig eller umulig å gjøre tiltak for å bli kvitt parasittene, og dette er derfor ikke noe kommunen gjør noe med.

Denne ikten er foreløpig registrert i følgende vann i Kristiansand:

• Eiketjønna

• Farvatnet

• 3.Stampe

• Tretjønn

• Hestevann

• Grimsvann

Frister det med en luftig overnatting i sommer? – info om nye atferdsregler

Hva med å bruke sommeren til å «henge rundt» i nærmiljøet? Nye atferdsregler åpner opp for telting og overnatting i hengekøyer på flere populære turområder i Kristiansand kommune.
Bli med naturforvalter Trond Johanson til Odderøya og få gode tips til overnatting og informasjon om atferdsreglene, bålforbud og båndtvang.

Unngå spreding av fremmede arter fra hagen din

Parkvesenet mottar i disse dager mange meldinger fra hageeiere som spør om råd om fremmede arter (tidligere kalt svartlistede). Spesielt er det mange som spør om planten parkslirekne.

Les mer om dette her

Revisjon av atferdsregler i Kristiansand, friluftslovens §15

Reviderte atferdsregler

Reviderte atferdsregler for Kristiansand kommune ble vedtatt av bystyret 28.4.21.

Friluftslovens § 2 hjemler allmenn ferdsel i utmark. På grunn av ulike brukerinteresser og -grupper kan det i enkelte områder oppstå interessekonflikter.

Friluftslovens § 15 gir kommunen adgang til å regulere (innskrenke) den frie ferdselen på visse utmarksområder gjennom å vedta atferdsregler. Atferdsreglene skal avklare og løse brukerkonflikter og verne dyre- og plantelivet på særskilte områder.

I tidligere Kristiansand var det for enkelte områder allerede innført atferdsregler som regulerer blant annet ridning, telting og bålbrenning.

Søgne, Songdalen og Kristiansand har blitt én kommune, og da er det nødvendig med nye felles regler.

Det er særlig problemstillinger knyttet til telting, ridning i friluftsområder og bålbrenning som har vært tema ved revisjon av atferdsreglene.

Grevling i hagen eller nærområdet?

Grevlingen er en meitemarkspesialist og den finner mat i blant annet hager og parker. Små, sylindriske hull eller krafsing i plenen avslører at den har vært på nattlig besøk.

Når grevlingen roter opp gamle gressplener så er det ofte på leting etter oldenborrelarver som i sin tur lever av gressrøtter. Den har også ord på seg for å spise brunsnegler, men det er ukjent i hvilket omfang. Grevlingen tar ellers det den får med seg på sine nattlige søk enten det er insekter, fuglereder, musebol, piggsvin eller nedfallsfrukt i hagen og bær i skogen. Når bær og frukt er modne, kan grevlingen legge sin elsk på enkelte hager der de fråtser i nedfalt bær og frukt i en kort periode. Det er vanlig at grevlingen finner seg en soveplass i kort avstand fra matfatet. Når den ikke finner mer mat, forsvinner den.

Kommunen fanger ikke grevlinger i private hager. Vi har heller ikke feller til utlån. 

Det er jakttid på grevling i perioden 21.08 - 31.01. I tettbygde strøk kan det imidlertid ikke benyttes skytevåpen og dersom fjerning av grevling er aktuelt kan skadedyrfirma kontaktes.

Sjekk badetemperaturen på Bystranda!

Vil du sjekke badetemperaturen før du kaster deg uti på Bystranda? Det har du nå mulighet til. Termometeret Badetassen gir mulighet for å følge med på når badevannet er akkurat passe varmt for deg.

NB: Termometeret er plassert 200 meter ut fra land - temperaturen kan derfor forventes å være noe høyere inne ved stranda.

Badetassen

 

 

 

Kontaktinformasjon

Parkvesenet

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet,
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

E-post