Transport i Kristiansand

Bærekraftig byutvikling og transportsystem

4487_krs-kommune-morgen_143.jpg

Kristiansand kommune stimulerer til at stadig flere skal bruke sykkel. Foto: Anders Martinsen fotografer.

Kristiansand kommune arbeider for en bærekraftig byutvikling og et bærekraftig transportsystem.

Dette vektlegger vi

Kristiansand kommune stimulerer til at stadig flere skal bruke sykkel . Foto: Anders Martinsen fotografer.

For å få et godt transportsystem i Kristiansand, tilrettelegger vi for og stimulerer til at stadig flere av byens innbyggere går eller bruker sykkel i fritid og til jobb.

Kristiansand kommune bidrar til å etablere en felles areal- og transportpolitikk for hele regionen. Gjennom belønningsavtalen med Samferdselsdepartementet har Kristiansandsregionen forpliktet seg til at personbiltrafikken gjennom bomstasjonen skal være uendret fra 2012 til 2016, og at det iverksettes virkemidler for å nå denne målsettingen.

Kristiansand kommune vektelegger også følgende:

  • Antall trafikkulykker reduseres gjennom fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid.
  • Myke trafikanter og kollektivtransport priorite­res.
  • Både kollektive og individuelle transportløsnin­ger tilrettelegges fysisk for alle, også funksjons­hemmede.
  • Sammenhengende sykkelveinett med god standard fullføres. Når trafikken blir stor nok separeres gående og syklende.
  • Areal for sykkelparkering innarbeides i arealpla­ner.
  • Parkeringspolitikken utformes med bakgrunn i bymiljøets tåleevne.
  • Kantsteinsparkering og langtidsparkering for arbeidstakere begrenses i Kvadraturen, i randsonen til denne og langs bussmetroens grunnlinje.

Dempe negative konsekvenser

Både næringslivet og enkeltpersoner er avhengige av transport. Samtidig har summen av all transport, særlig motorisert transport, negative konsekvenser. De negative konsekvensene kan være støy, redusert luftkvalitet og generell forringelse av den opplevde kvaliteten av et område som følge av trafikk. I Kristiansand arbeides det derfor med å utvikle byen og transportsystemene slik at transportbehovene for hver enkelt og byens næringsliv kan tilfredsstilles med minst mulig negative konsekvenser.

Bymiljøavtale

Samferdselspakke 1 forventes avsluttet i løpet av 2017. Det arbeides med å etablere en ny pakke, kalt Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen.

Det overordnete målet for Bymiljøavtalen er å svare på Stortingets utfordring om all vekst i persontransporten i de største byområdene skal skje ved at folk sykler, går eller bruker kollektivtransport. Fram til og med 2014 har Kristiansand de siste seks årene klart å oppnå den overordnete målsettingen basert på målinger i bomringen. Basert på resultater fra den siste nasjonale reisevane undersøkelsen har det likevel vært en samlet vekst i biltrafikken selv om antall busspassasjerer og syklister har økt kraftig.

Bymiljøavtalen vil inneholde tiltak som omfatter både store veginvesteringer og en stor satsing på bedre busstilbud og bedre forhold for sykling og gåing. En viktig forutsetning for å få til en kraftig forbedring av bl.a. busstilbudet er at staten bidrar i langt større enn tidligere. Det arbeides med sikte på at bymiljøavtalen kan startes i 2018.

Lenker