75 prosent kjører piggfritt

Kristiansand kommune innførte i desember i fjor gebyr for kjøring med piggdekk innenfor en sone i kommunen. Tellinger viser nå at andelen som kjører piggfritt økte med fire prosent fra 2021 til 2022. NB! Oppdatert juni 2022: Bystyret vedtok i møtet 8. juni 2022 å avvikle ordningen med piggdekkgebyr. Panteordningen fortsetter.

Hvert år foretar Statens vegvesen telling av andelen piggfrie dekk i trafikken. Tabellen under viser utviklingen av piggfriandel i Kristiansand 2008–2022.

 
År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Prosent 59 60 63 63 63 63 62 62 62 63 64 66 69 71 75

Miljøvernsjef Stein Erik Watne er godt fornøyd med at flere nå kjører piggfritt. Han understreker likevel at resultatet av piggdekktellingen må leses med en viss forsiktighet.

– Tellingen er ikke en fasit, men den viser en retning. Sammenholdt med erfaringer fra andre byer, er det grunn til å anta at innføring av piggdekkgebyret har hatt en positiv effekt på antallet, sier han.

IMG_8985.JPG

Miljøvernsjef Stein Erik Watne. Foto: Kristiansand kommune.

I Stavanger/Sandnes er piggfriandelen nå på hele 91 prosent, ifølge Statens vegvesens piggdekktellinger. Stavanger innførte piggdekkgebyr i 2017.

– Å redusere bruken av piggdekk har vært og er fortsatt et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten i norske byer og tettsteder, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Oversikten under viser hvordan Kristiansand gjør det sammenlignet med andre større byer. Klikk i bildet for å se større versjon.

Telling av piggdekk2.png

Målinger av luftkvaliteten viser også at årsmiddelverdien for målinger av svevestøv er synkende i luftkvalitetskriteriet.

Klikk i bildet for å se større versjon.

Årsmiddel PM.png

Solgte oblater

Totalt ble det solgt 98 163 oblater for piggdekkgebyr i sesongen 2021/2022. Oblatene ble solgt som dags-, måneds- og sesongoblater.

Antall solgte oblater fordeler seg slik:

  • Dagsoblat:          88 363
  • Månedsoblat:      1 911
  • Sesongoblat:       7 889

Totalt  98 163 solgte oblater.

Panteordning for piggdekk

Samtidig med at Kristiansand innførte piggdekkgebyr, ble det satt i gang en panteordning for brukte piggdekk. Bileiere som byttet fra piggdekk til piggfrie dekk kunne søke kommunen om 300 kroner per dekk, til sammen 1 200 kroner per bil. Rett over 1 700 bileiere benyttet seg av denne muligheten i løpet av den første sesongen.

Netto inntekt på 10.5 millioner kroner

Kommunen har fått inn cirka 15 millioner kroner på innkreving av gebyret. Ordningen med piggdekkpant har kostet om lag 2 millioner kroner. Kostnader til administrasjon, skilting og betalingsløsninger har kostet i overkant av 2 millioner kroner. Netto inntekt blir da cirka 10,5 millioner kroner.

Watne forteller at fagpersoner fra ingeniørvesenet, miljøvernenheten og fylkeskommunen foreslår at deler av overskuddet fra gebyrinntektene blir brukt til forsterket renhold av veiene.

Det er bystyret som bestemmer hvordan pengene skal brukes og om piggdekkgebyret og panteordningen skal fortsette. Målet for Kristiansand er en piggfriandel på 85 prosent.

Bystyret vil behandle en sak om erfaringene fra innføringen av piggdekkgebyret og panteordningen, før sommerferien ,og vil da ta stilling til om dette skal fortsette.

Bakgrunn for innføring av piggdekkgebyret

Kristiansand har i perioder om vinteren og våren hatt høye verdier av svevestøv og dårlig luftkvalitet. Miljødirektoratet påla Kristiansand kommune å utarbeide en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet. Cowi AS har utarbeidet denne tiltaksutredning på vegne av Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Statens vegvesen.

Kartlegging og målinger av lokal luftkvalitet har vist at det i perioder er for høye verdier, særlig av svevestøv. Dette gjelder sentrale deler av Kristiansand med høy bosettingsgrad, og det er særlig langs de mest trafikkerte veiene og ved tunnelmunninger at utfordringen med svevestøv når kritiske grenser.

På grunnlag av kartlegging og målinger av luftkvalitet over tid, ble det utarbeidet en handlingsplan som inneholder en rekke tiltak. Innføring av piggdekkgebyr er et av tiltakene som foreslås i handlingsplanen. Det er et kjent årsaksforhold at piggdekk gir betydelig større slitasje på veiene og at vi derav får høyere konsentrasjoner av svevestøv. Flere større byer som Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, har innført piggdekkgebyr.

I tillegg til innføring av piggdekkgebyr, utføres det allerede en rekke tiltak. Det er stort søkelys på veivedlikehold med feiing og vasking og det arbeides stadig med trafikkreduserende tiltak og oppfordring til økt bruk av kollektivtransport. Kommunen har i flere år hatt en ordning med økonomisk støtte for å bytte eldre vedovner til rentbrennende ovner.

Målet er å sikre god luftkvalitet for alle innbyggerne i Kristiansand, og på denne måten redusere faren for helseskader. Det er terskelverdier for graden av luftforurensing. Dersom disse grensene overskrides, er kommunen forpliktet til å iverksette tiltak. Handlingsplanen som er utarbeidet av Cowi, gir et klart faglig råd å redusere andelen piggdekk i trafikken, for derved å redusere konsentrasjonen av svevestøv.

Les tiltaksutredningen for bedre luftkvalitet i Kristiansand her (PDF)

Les mer om luftkvaliteten i Kristiansand her

Les forskriften for innføring av piggdekkgebyr i Kristiansand hos Lovdata