Brannsikring av trehusmiljøer

Tiltak mot storbranner i trehusbebyggelse i Kristiansand kommune

Tiltak mot storbranner i trehusbebyggelse i Kristiansand kommune  

Helt frem til tidlig 1900-tall ble trehusmiljø bygget uten krav til brannvegg eller åtte meters avstand. Brannsikkerheten er derfor ikke alltid like god i tett trehusbebyggelse som for eksempel i Posebyen. De store bybrannene som herjet i Kristiansand i forrige århundre viser hvor stor faren for brannspredning og dermed bybrann er i slike områder. Brannen i Lærdal for noen år siden viser at det kan skje også i dag, dersom vindforholdene ligger til rette for det.  

Kommunen plikter å identifisere områder der brann kan medføre spesielt store skader på miljø eller materielle verdier. Riksantikvaren har en tilskuddsordning for sikring av tett verneverdig trehusbebyggelse som beskrives på en egen nettside. Kommunen har identifisert to områder – Posebyen og det fredete kulturmiljøet i Ny-Hellesund – og fått utarbeidet brannsikringsplaner for disse områdene i tett samarbeid med Kristiansandsregionen brann og redning (KBR).  

Planen for Posebyen ble ferdigstilt i 2007, og i 2010 fikk huseiere i området tilbud om tilskudd til brannalarmer med direktekobling til 110-sentralen. I dag har 80 % av boligene i Posebyen fått installert alarmer. Se kapittelet om Posebyen for nærmere opplysninger om anlegget.  

Brannsikringsplanen for Ny-Hellesund ble ferdigstilt i 2022, og i 2023 har huseiere i det miljøfredete området fått tilbud om tilskudd til alarmer. På grunn av de lokale forholdene, har kommunen valgt en leverandør som drifter en døgnbemannet alarmsentral, slik at alarmer kan verifiseres før de videresendes til 110-sentralen. Se kapittelet om Ny-Hellesund for nærmere opplysninger om anlegget.    

Posebyen brannsikringsplan

Posebyen i reguleringsplanen fra 1990.

 

Posebyen      

Området der kommunen tilbyr tilskudd til installasjon av brannalarmer, er som vist på kartet ovenfor, det vil si kvartalene 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30 og 35. Planen ble godkjent av bystyret i 1990.  

I Posebyen mottar eiere av boliger 50 % tilskudd til installasjon av alarmer, mens tilkobling til 110-sentralen er kostnadsfritt. Huseiere betaler for bytte av batterier og apparater som ikke er dekket av garanti. Huseiere som ønsker å få installert en alarm kan kontakte leverandøren som fakturerer kommunen for tilskuddsbeløpet.  

Det trådløse anlegget fra leverandøren Elotec, som har vist seg å fungere hensiktsmessig for Posebyen, består av tre typer enheter for en god sikring av den enkelte boenhet:

  • Enhet for deteksjon av røyk og mulig branntilløp.
  • Enhet med sirene, som i tillegg til deteksjon varsler med lyd.
  • Brukerpanel for avstilling av åpenbare falske alarmer (matlaging etc.). Ved alarm som ikke tilbakestilles lokalt av beboer, varsles brannvesenet direkte.  

Et typisk anlegg i en bolig består av fire enheter (grunnpakke) som da vil dekke behovet, men dette må gjennomgås og tilpasses hver lokasjon. Hos enkelte vil det være boder/trappeoppganger/anneks som det kan være hensiktsmessig å sikre.  

Oneco elektro er tilgjengelig hverdager 09.00-15.00 for henvendelser og batteribytter/teknisk.  

Tekniker: Arvid Joreid, mob. 982 40 815, e-post: arvid.joreid@oneco.no Prosjektleder: Anders Kristensen, mob. 480 82 182, e-post: anders.kristensen@oneco.no    

Brannsikringsplan Posebyen

Forskrift som gir forbudssoner mot oppskyting av fyrverkeri

Ny-Hellesund brannsikringsplanens begrensing

Området i Ny-Hellesund som ble miljøfredet i 2016.

 

Ny-Hellesund  

Huseiere i kulturmiljøet som ble fredet i 2016 kan motta tilskudd til tilkobling og videre drift av anlegget. Kommunen har valgt en litt annen løsning for Ny-Hellesund for å unngå, i den grad det er mulig, utrykninger i tilfelle alarmer som utløses av matlaging osv. Alarmsystemet i boligen er utstyrt med et kamera som bare aktiveres når alarm utløses, men som gjør det mulig for leverandørens døgnbemannede sentral å foreta en rask vurdering av om utrykning er nødvendig eller ikke. Dermed kan man unngå unødvendige utrykninger, noe som har vesentlig større konsekvenser for både brannvesenet og huseiere på en øygruppe enn det har for eksempel i Posebyen.  

Dersom det er åpenbart at utrykning ikke er nødvendig (for eksempel hvis huseier er hjemme og har svidd maten, og bekrefter ved toveis kommunikasjon at alt er under kontroll), vil ikke 110-sentralen motta noen alarm. Dersom det ikke er mulig å utelukke brann, videreføres alarmen til 110-sentralen, samtidig som eventuelle varslingspersoner (naboer) kontaktes for bistand til nødetater er ankommet. Leverandøren tilbyr gratis og uforpliktende befaring, slik at vi sammen kan tilpasse systemet etter ditt ønske og behov. Her vil vi også komme med anbefalinger for optimal dekning av røykvarslere. Dersom huseier ønsker flere røykvarslere enn det antallet kommunen anser som tilstrekkelig, vil dette være på huseiers egen regning. Eventuelle tilleggstjenester, som for eksempel innbruddsalarm, kan avtales direkte med leverandøren, og er ikke del av tjenestene kommunen tilbyr tilskudd til.  

Det trådløse anlegget fra Verisure vil ha følgende enheter:

  • Hovedenhet med backup-batteri i tilfelle strømbrudd.
  • Seriekoblede, optiske røykvarslere for deteksjon av røyk og mulig branntilløp. Innebygget sirene.
  • Betjeningspanel med toveis kommunikasjon til alarmsentralen for rask avklaring av falske alarmer.
  • Videodetektor som er tilknyttet røykvarslere for rask verifikasjon på mulig røykutvikling.

 Alarmtjenesten er strukturert noe annerledes i Ny-Hellesund: installasjonskostnader er vesentlig lavere enn i Posebyen, og leverandøren gir livstidsgaranti og fri service (med unntak av tilfeller der kunden selv har forårsaket skade). Til gjengjeld betaler huseier et abonnement, men kommunen bidrar med et tilskudd på 50 % til både installasjon og abonnement. Det avtales en makspris for reisekostnader (kommunen vil bidra for at det ikke skal være dyrere å få hasteservice i Ny-Hellesund enn for eksempel i byen), men i de fleste tilfeller vil dette kunne unngås ved at service utføres på så mange boliger som mulig ved samme anledning. Også i dette tilfellet kontakter huseiere leverandøren, som fakturerer kommunen for tilskuddet.  

For mer opplysninger om alarmtjenestene for Ny-Hellesund, kontakt Robert Andersson hos Rogaland Alarmtjenester AS, mob. 909 51 696, e-post: robert.andersson@verisurepartner.no.  

Kommunen arbeider med flere tiltak som inngår i brannsikringsplanene, og vurderer å utvide brannsikringstiltak til flere områder. Flere opplysninger om dette kan fås ved å kontakte byantikvaren pr. e-post: byantikvaren@kristiansand.kommune.no

Brannsikringsplan Ny-Hellesund

Tilskudd til brannsikring i Ny-Hellesund

Branngater i Ny-Hellesund

Forskrift som gir forbudssoner mot oppskyting av fyrverkeri

 

 

Parti fra Ny-Hellesund

Parti fra Ny-Hellesund. Foto: Jorunn Monrad

Parti fra Ny-Hellesund

Parti fra Ny-Hellesund. Foto: Jorunn Monrad

 

Generelle lenker

Riksantikvarens side om brannsikring

KBR sin nettside der du bl.a. kan melde om bekymring