Rydding av branngater i Ny-Hellesund

Oppdatert 03.04: For å beskytte kulturmiljøet mot skogbrann skal det ryddes branngater i knausene syd på Monsøya. Ryddearbeidet vil foregå høsten 2024.

Foto fra Ny-Hellesund Ny-Hellesund i 1934

Ny-Hellesund i 1934. Foto av Anders Beer Wilse

Ny-Hellesund er et av de mest verdifulle kulturmiljøene på Sørlandet. Seilskutene som gikk i trafikk mellom Østersjøen og Nordsjøen valgte som regel å seile tett opptil norskekysten for å kunne søke ly i en av uthavnene ved behov. Der forholdene lå til rette utviklet det seg små handelssteder med tollvesen, vertshus og verft. Da dampskipene gjorde sitt inntog på slutten av 1800-tallet var det ikke lenger samme behov for uthavnene.

Branngater er områder som ryddes for skog og kratt for å forhindre at skogbranner sprer seg. Det vanlige er at man brenner ned en stripe med skog for å stanse en skogbrann etter at det har begynt å brenne. Men det er også mulig å opprette en branngate som et forebyggende tiltak.

Foto fra Ny-Hellesund, mars 2024

Det er på toppen av knausene bak bebyggelsen det skal hogges branngater. Foto: Kristiansand kommune 

Nedgrodd

På 1800-tallet var ikke skogbrann noen stor utfordring fordi alle trær ble hugget til ved, og husdyr sørget for å beite ned det meste av kratt. I dag er store deler av skjærgården nedgrodd.

Det er ikke realistisk å hogge ned all skog og kratt. Spesielt einer er svært brennbar. Ved å rydde et område rundt kulturmiljøet blir det enklere for brannvesenet å kontrollere en skogbrann slik at den ikke når bebyggelsen.

Brannsikringsplan

Kommunen har fått utarbeidet en brannsikringsplan for Ny-Hellesund. To tiltak som anbefales er brannalarmer i bygningene, og rydding av skog og kratt for å kunne stanse en skogbrann.

På grunnlag av denne planen har kommunen så fått utarbeidet et kart over branngater på Monsøya.

Bilde av kart over Ny-Hellesund

Skjøtselsplan for Monsøya. Det er det grå feltet nærmest sundet, samt det blå feltet lengst til venstre, som skal ryddes i år. De grønne feltene, samt de tre blå feltene til høyre på kartet skal ikke ryddees. Klikk på kartet for å hente det opp i større format.

Skjøtselsplan

Det er snakk om en skjøtselsplan som avhenger av at alle grunneiere samtykker i at en hogger skog på deres eiendom. Vi har vært i kontakt med samtlige grunneiere og mottatt positive tilbakemeldinger og tillatelse til å rydde området.

Med unntak av Bjørneskaret (det eneste området med løvskog som skal ryddes), ligger branngatene på knausene, høyt i terrenget. De er plassert slik at de skal ha minst mulig negativ innvirkning på eksisterende natur.

Helikoptertransport

Kommunen har utlyst en offentlig anbudskonkurranse, og Altiskog har blitt tildelt oppdraget med å rydde skogen. Terrenget er så ulendt at det vil være snakk om manuell hogst.

Det vil ikke være mulig å kviste trærne på grunn av brannfaren forbundet med tørre kvisthauger, og det er heller ikke mulig å brenne kvistene så nær bebyggelsen. Trærne vil derfor bli fraktet ned til sjøkanten med helikopter, og fraktes derfra med lekter.

Det vil for det meste være snakk om trær og busker av liten verdi, og av sikkerhetshensyn er dessverre eneste mulighet å frakte dem fra øya.

Arbeidet vil finne sted i høst.

Altiskog, brannvesenet og grunneier på befaring for å stake ut branngater i Ny-Hellesund

Altiskog, brannvesenet og grunneier på befaring for å stake ut branngater. Foto: Kristiansand kommune

Informasjonsmøter

Det ble holdt et informasjonsmøte om brannalarmer (kommunen vil dekke 50 % av kostnadene til de som ønsker å få installert trådløse brannalarmer i bygningene i kulturmiljøet) på Søgne gamle prestegård i november i fjor.

I den anledning presenterte Ole Stian Øslebye fra Rambøll AS brannsikringsplanen og planleggingen av branngater på Monsøya.

Vi planlegger å invitere til et informasjonsmøte på Gamleskolen i sommer for å informere huseiere og andre med tilknytning til Ny-Hellesund om både brannalarmer og branngater, og vil snart komme med mer opplysninger om dette møtet.

Se nyhetssak på nrk.no her

Kontaktperson i kommunen

Jorunn Monrad
Byantikvar
Mobil: 480 52 201
E-post: byantikvaren@kristiansand.kommune.no