IKT og skole

Elever og læreres skole- og arbeidshverdag blir stadig mer digitalisert. Under finner dere en oversikt over noe av de viktigste sidene ved denne utviklingen, og hvordan disse henger sammen.

Om 1:1-dekning i Kristiansandskolen

Bystyret ga i 2017 gitt sin tilslutning til Kristiansand kommunes strategi for bruk av teknologi i læring. Denne strategien slår fast at alle elever skal ha tilgang til sin egen digitale enhet, det være seg nettbrett eller laptop, og at denne enheten skal brukes i læringsøyemed. Det er ikke strategiens intensjon at den digitale enheten skal være elevens personlige enhet for fritidsbruk. Enheten skal brukes til skolearbeid, på lik linje med kladdebøker, lærebøker og andre læringsressurser skolen bygger sin læring på. Dette skal skolen opplyse de foresatte om via infoskrivet som skolen deler ut sammen med utstyret.

Ikke alle skoler velger å sende disse enhetene hjem med elevene, men velger heller å oppbevare dem på skolen. Dette påvirker skolens strategi for hjemmearbeid og forventninger til dette. Forventer skolen at hjemmearbeid skal gjøres digitalt, så må de legge til rette for de som ikke tar med seg sin enhet hjem på andre måter, som f eks leksehjelpstiden eller andre tilbud etter skoletid. Dette vil selvsagt også gjelde de ytterst få som ikke har tilgang til Internett hjemme. Erfaringsmessig strekker skolene seg langt for å tilrettelegge for alle elever. Dersom de foresatte velger å la den digitale enheten bli igjen på skolen, så avtales dette med skolen. 

Kristiansand kommune driver sin læring og organiseringen av denne etter lover, forskrifter og planer vedtatt av Storting, departement og direktorater. Dette innebærer at digitale ferdigheter er del av den opplæring alle elever skal få, i alle fag og på alle trinn, på lik linje med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. Å ikke følge dette vil være brudd på opplæringsplikten.

Digitale ferdigheter - grunnleggende ferdighet

I læreplanverket for skolen defineres digitale ferdigheter som en av fem grunnleggende ferdigheter som alle elever skal utvikle gjennom det trettenårige skoleløpet, fra første trinn i grunnskolen til avgangsåret i viderregående opplæring. Digitale ferdigheter likestilles med de andre fire grunnleggende ferdighetene, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive.

Utdanningsdirektoratet har egne sider hvor disse ferdighetene omtales nærmere, men de skal være del av alle læreres oppdrag i alle fag. Der kan du lese mer om hva digitale ferdigheter innebærer

Feide - En kode i mitt hode

Felles elektronisk identitet - Feide - er en nasjonal tjeneste for autentisering av lærere og elever. Dette gjør at elever og lærere kun trenger å huske ett brukernavn og passord for å komme inn på et stort utvalg digitale tjenester. 

Vi har en egen side om Feide. Der finner du mer informasjon om hvordan du f eks gjenoppretter passordet dersom du skulle glemme dette.

Passord, datasikkerhet og personvern

Alle elever og lærere har sine egne brukernavn og passord i Feide, forvaltet av Utdanningsdirektoratet og Uninett. Brukernavn og passord opprettes allerede fra første klasse av, og er utformet slik at eleven kan klare å huske dette. Skolene jobber med digital dømmekraft og datasikkerhet gjennom hele skoleløpet. De enkle, men unike passordene skal endres så snart skolen/lærer kan være trygg på at elevene kan klare å huske et selvvalgt passord.  De nye passordene må tilfredsstille kompleksitetskravene som Feide setter. I tillegg er skolene bedt om å påse at både lærere og elever jevnlig bytter Feidepassord.

Skolene sikrer at disse rutinene blir gjennomført. Påloggingen må samtidig ikke være for kompleks, slik at de yngste elevene i realiteten blir utestengt fra den digitale dimensjonen av læringen sin.

Kombinasjonen brukernavn og passord blir også gyldig pålogg til G-suite for utdanning, og et passordbytte i Feide blir også et passordbytte i G-suite.

Godt nettvett

På skolen er elevene beskyttet av kommunens internettfilter som hindrer det meste av porno, hat og skadesider. Barneskolenes iPad-er er i tillegg satt til å begrense sider med voksent innhold.

Hjemme er det foreldrenes ansvar å regulere bruken av maskinen. De fleste hjemmerutere har mulighet for å filtrere bort uønsket innhold. Barnevakten har gode sider om dette.

Uansett hvilket filter man bruker er det viktig at de voksne interesserer seg i, og følger med på barnas internett- og skjermbruk. Det viktigste filteret installerer vi mellom ørene på elevene. Gode holdninger og kloke valg gjelder i den digitale verdenen også.

Google Workspace for Education

Google Workspace for Education er en samling nettbaserte verktøy for produksjon og samhandling mellom lærer og elev og elever imellom. Den inneholder verktøy for tekstskaping, regning, presentasjoner og notatere for å nevne noen. 

Google Classroom er også del av Google Workspace for Education, og er kommunens valgte plattform for digital samhandling mellom lærer og elev. 

Vi har en egen side om Google Workspace for Education. Her finner du mer informasjon om tjenesten.

Digitale læringsressurser

Digitale læringsressurser kan være programvare og digitale tjenester som er laget for å fremme læring. Det kan være læring innen et spesielt fag på et spesielt trinn, eller det kan være som et verktøy til å utvikle en grunnleggende ferdighet. Det kan også være frittstående artikler, filmer, lydspor eller spill på Internett som lærer kan vurdere som nyttig for å fremme læring i en gitt situasjon. 

Til å støtte elevene i deres læringsarbeid har Kristiansand kommune frikjøpt noen læringsressurser til alle lærere og elever, mens andre kan være valgt av den enkelte skole. Under finner du en oversikt over noen av de sentalt valgte ressursene

Digital verktøykasse - Creaza

Vi har frikjøpt den digitale verktøykassen Creaza for alle lærere og elever. Denne verktøykassen inneholder særlig to relevante verktøy som enkelt kan brukes i alle fag og tverrfaglige opplegg på så godt som alle trinn. Et digitalt tankekart og et digitalt tegneserieverktøy med mange relevante tegneserieuniverser. Disse er tilgjengelige etter Feidepålogg, og fungerer i nettleseren. Det betyr at elevene kan starte et arbeid på skolen, jobbe videre med det hjemme og evt avslutte det på skolen igjen. I tegneserieverktøyet ligger det over 300 ferdige oppgaver, klare til å tas i bruk for lærer. Her finnes noe for de fleste anledninger, og elevene synes det er spennende å lage faglige tegneserier som de kan dele, vise eller fremføre alt etter som. I tillegg inneholder pakken både lyd- og videoredigeringsverktøy, slik at både podcast og videsnutter kan produseres på en enkel måte.

For skoleåret 2023/2024 er også Creaza Alfabetplaneten frikjøpt.

Digitalt læringsunivers - Salaby

Salaby er et digitalt læringsunivers for barnehage og barnetrinnet. På Salaby finner du en mengde ressurser i alle fag på alle trinn i grunnskolen. Salabyredaksjonen utgjør et kreativt miljø i Gyldendal. Her jobber pedagoger, designere, illustratører, programmerere og tekstforfattere tett sammen for å nå vår felles målsetning om at læring skal være gøy.

Aktuelle nyheter og fag - Elevkanalen

TV 2 skole driver læremiddelportalen Elevkanalen. Her finner du levende, aktuelt og tilpasset innhold med daglige og ukentlige nyhetssendinger på flere språk og nivå. Den aktuelle inngangen til fagstoffet gjør at opplæringen alltid oppleves relevant. Læremiddelportalen kan brukes som komplett læreverk i fagene samfunnsfag, engelsk, naturfag og KRLE. I tillegg kan Elevkanalen brukes som et godt supplement i de resterende fagene i grunnskolen.

Digital skrivestøtte - IntoWords/CDOrd

Vi har frikjøpt digital skrivestøtte for alle elever (og lærere). IntoWords/CD-ord hjelper elevene med rettskriving og ordprediksjon i bokmål, nynorsk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Ressursen gir også mulighet for å få opplest digital tekst, enten det er eleven selv som har skrevet den, eller den er hentet fra andre kilder. Brukes særlig aktivt for elever som sliter litt med rettskriving og lesing, men passer for alle. Kan lastes ned og installeres av alle elever og lærere på Mac/PC/Chromebook, fins som app til iPad og nettbasert ressurs. Kan også brukes i lese- og skriveopplæringen som del av metodikken STL+ 

Ordbøker på nett - Ordnett

Vi har tilgjengeliggjort digitale versjoner av de fleste ordbøkene skolen har bruk for i tjenesten ordnett.no. Logg på med Feide, og gjør oppslag i rettskrivings-, fremmed- og synnonymordbøker, samt fremmedspråksordbøkene på svært mange språk. Denne tjenesten fungerer selvsagt like godt hjemmefra som på skolen, og kjennskap til den er essensielt for elever som skal utvikle et rikt og variert språk.

Andre ressurser og tjenester

I tillegg til digitale læringsressurser bruker Kristiansand kommune også andre digitale ressurser i skolearbeidet. Noen av disse er rettet inn mot skoleadministrasjon. 

For elevopplysninger og fraværsføring - Visma Flyt skole

Visma er vår leverandør av skoleadministrativ løsning. Vi har en egen side for foreldre og foresatte om denne tjenesten. Ansatte finner informasjon om sin rolle på Innafor.

Digitalt utstyr

Bystyret har bevilget midler til å opprettholde en 1:1-dekning av digitalt utstyr for alle elever. Det fins mange typer utstyr som kan benyttes i læringsarbeidet, og skolene har valgt litt ulik strategi alt etter hvilken kompetanse de ansatte har og hvordan de ønsker å oppnå sine mål. 

Bruk av iPad er utbredt på de laveste trinnene. Disse gir gode muligheter for kreative prosesser, motorisk trening, og støtter svært godt lese- og skriveopplæring etter STL+ metodikken. To av ungdomsskolene har også valgt iPad i kombinasjon med eksternt tastatur som læringsverktøy.

På de mellomste trinnene og på de fleste ungdomsskolene brukes Chromebook. Disse er rimelige, robuste, og lettdrevne bærbare datamaskiner som snakker svært godt sammen med skybaserte tjenester.

Windows bærbare PC-er benyttes på noen ungdomsskoler og noe på mellomtrinn enkelte steder. 

Info-skriv om elevenes IKT-utstyr

Svært mange klasserom er utstyrt med digitale tavler. I tillegg innehar skolene programmeringsutstyr, VR-briller og annet digitalt utstyr i varierende omfang.