Pedagogiske og psykologiske tjenester

PPT i Kristiansand kommune

Pedagogiske og psykologiske tjenester (PPT) skal hjelpe barn, elever, og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og grunnskole. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Dersom du trenger hjelp, kan du henvende deg direkte til Familiens Hus eller gjennom barnehagen eller skolen. Alle de ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

Oppgaver

PPTs mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 33.

PPT har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. PPT skal arbeide med kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler, og utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det.

I den sakkyndige vurderingen skal det utredes og tas standpunkt til blant annet:

a) om det foreligger sen utvikling og lærevansker hos barnet

b) realistiske mål for barnets utvikling og læring

c) om barnets behov kan avhjelpes innenfor det ordinære barnehagetilbudet

d) hvilken type hjelp og organisering som vil bidra til barnets utvikling og læring

e) hvilket omfang av spesialpedagogisk hjelp som er nødvendig, og hvilken kompetanse de som gir hjelpen bør ha

Elever over 15 år, foreldre, barnehager, skoler og andre tverrfaglige tjenester kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning. Ifølge Barnekonvensjonen artikkel 12 skal barnet eller eleven bli hørt og få gi uttrykk for sine synspunkter. Dette gjelder også for voksne som kontakter tjenesten.

Henvisning til PPT

Dersom det gjelder henvisning til PP-tjenesten for vurdering av barnet/elevens behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning er barnehagen/skolen, i et samarbeid med foreldrene/eleven, som sender henvisning til PP- tjenesten. Det skal alltid foreligge et samtykke fra foreldrene/eleven før barnehagen/skolen sender en henvisning til PP-tjenesten.

 

Henvisningsskjema

Det er laget henvisningsskjema som sørger for at den informasjon som er viktig for samarbeidet kommer til PPT.

Pedagogisk rapport

 

Læringsmiljøteam barnehage

Læringsmiljøteamet ønsker å bistå barnehagen i deres eget arbeid med å utvikle høy kvalitet og trygge, gode faglige og sosiale fellesskap. Når barnehagen opplever en pedagogisk utfordring, enten på individ-, gruppe- eller organisasjonsnivå, kan det søkes støtte og veiledning fra PP-tjenestens læringsmiljøteam. Ved henvendelse vil det, i dialog med barnehagene, bli vurdert hva slags støtte, veiledning og oppfølging barnehagen vil få.

Læringsmiljøteamet kan kontaktes for å:

 • Bistå barnehagen på organisasjonsnivå (f eks med utgangspunkt i barnehagens utviklingsarbeid).
 • Bistå barnehagen i arbeidet med ulike problemstillinger på avdeling / base / gruppe (eks gruppeutfordringer, språkmiljø, struktur, ledelse av barnegruppen, relasjoner).
 • Bistå barnehagen i veiledning og støtte i deres arbeid med identifisering ag oppfølging av barn de er usikre på om har en tilfredsstillende utvikling eller læring (eks språk, lek/samspill, atferd, logopedvurdering).
 • Bistå barnehagen i saker om trygt og godt barnehagemiljø (Barnehagelovens kap. 8).

En henvendelse kan resultere i:

 • Observasjon.
 • Drøfting, råd og veiledning til barnehage og foreldre.
 • Innspill til utprøving av nye tiltak.
 • Faglig innspill / innlegg i barnehagens personalgruppe.
 • Drøfte om barnet skal henvises til PPT for nærmere utredning.
 • Vurdere behovet for andre hjelpetjenester.

Læringsmiljøteamets forventninger til barnehagen

 • Det forventes at barnehagen selv har prøvd ut og evaluert tiltak før henvendelse til Læringsmiljøteam.
 • Det forventes at samarbeidet er forankret i barnehagens ledelse.
 • Det er barnehagens ansvar å dokumentere samarbeidet med Læringsmiljøteamet. Slik dokumentasjon skal ligge ved en eventuell senere henvisning til PPT for nærmere utredning.

Ved henvendelse fyll ut følgende skjema: Henvendelse læringsmiljøteam PPT.docx

Tverrfaglig samarbeid

PP-tjenesten samarbeider tverrfaglig med helsetjenesten, familietjenesten, mobilt team eller barneverntjenesten, og på statlig nivå med for eksempel Statped eller psykiatriske tjenester.

Særskilte behov

Barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging, er ingen tydelig avgrenset gruppe verken i omfang eller ved kjennetegn. For å vurdere om de har særskilte behov, må deres individuelle forutsetninger ses i relasjon til omgivelsene. Deres særskilte behov kan derfor variere ut fra hvilket miljø de er i.
Barnehage, skole og voksenopplæring må være bevisste på at mange på et eller annet tidspunkt i utdanningsløpet kan trenge ekstra hjelp og støtte i kortere eller lengre perioder. Eksempler på særskilte behov kan være:

 • språk- og talevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale- og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • nonverbale lærevansker

Barnehageloven og opplæringsloven definerer ikke hvilke særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Det er ikke avgjørende med diagnose og det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hva som er behovet.

Barn og unge med nedsatt hørsel

Se egen side om tilbudet til barn og unge med nedsatt hørsel.

Voksne med nedsatt hørsel

Se egen side om tilbudet til voksne med nedsatt hørsel

Se Utdanningsdirektoratets nettsider for mer informasjon om PP-tjenesten

Send sikker post til PP-tjenesten

Send sikker digital post til PP-tjenesten

Du kan sende meldinger og vedlegg med personsensitiv informasjon med sikker digital post. Du må logge deg på via ID-porten for å bruke sikker digital post. Når du har logget inn kommer du til en side hvor du skriver inn hva henvendelsen gjelder. Posten sendes direkte til PP-tjenesten på en sikker måte da innholdet er kryptert. 

Les mer: Sikker digital post (eDialog)

Søknadsskjema utsatt/fremskutt skolestart

Søknad om utsatt/fremskutt skolestart

Lenker

Les mer om PPT på Utdanningsdirektoratets sider

KONTAKT PP-TJENESTEN

Tlf. 38 07 50 00

Send sikker digital post til PP-tjenesten

Du kan sende meldinger med personsensitiv informasjon med sikker digital post. Posten sendes direkte til PP-tjenesten på en sikker måte da innholdet er kryptert. Du må logge deg på via ID-porten for å bruke sikker digital post.

 

E-post kan kun brukes til informasjon som ikke er personsensitiv.