Sånn funker vi

Sånn Funker Vi (SFV) er en relasjonsbyggende metode i ungdomsskolene i Kristiansand kommune. Det handler kort sagt om hvordan ha det bra med seg selv og med andre. SFV fremmer bruken av aktivitet og bevegelse i skolehverdagen. SFV ser hele mennesket og synliggjør at faktorer innenfor læring, sosiale aspekter og helse har en gjensidig sterk kobling til hverandre.

Hovedmål

Trygge og gode læringsmiljø 

Målet med SFV er at elevene skal ha det bra med seg selv og med andre. Det fokuseres på hvordan vi funker og hva som påvirker hvordan vi funker, hvorfor hverdagslige utfordringer oppstår, samt hvordan disse kan møtes og håndteres.  
SFV er med på å øke aktivitet og bevegelsesglede inn i ordinær undervisning. Elevene får ta del i refleksjoner og opplevelser innenfor temaene helse og sosiale aspekter, samt mestringsverktøy for seg selv og som en del av et større fellesskap. Dette øker forutsetningen for å sikre trygt og godt læringsmiljø ungdomsskolene.  

Hva er Sånn Funker Vi

SFV er en relasjonsbyggende metode. Det er en tverrfaglig samhandling mellom Skole og Barne- og familietjenester i Oppvekst, hvor man forener kunnskapen om pedagogikk og helse. Det er en modell basert på samarbeid mellom pedagoger, helsepersonell og sosialarbeidere som vil kunne bidra til en større forståelse av individet som helhet og legge til rette for livsmestring og folkehelse som et tverrfaglig tema i skolen.

  • I SFV samhandles det for at elevene skal ha det best mulig med seg selv og med andre.  
  • Det formidles ulike temaer innenfor fysisk, psykisk og sosial helse.  
  • Formidlingen av temaene skjer gjennom refleksjoner, lek og bevegelse. Og elevene blir bedre kjent med hverandre.  
  • SFV vektlegger økt bruk av aktivitet, lek og bevegelse i ordinær undervisning. Dette for å skape relasjoner, engasjement og læring.  
  • Bruk av kroppen og erfare hvordan ting fungerer er annerledes enn ved en verbal tilnærming. 
  • Gjennom temaene og aktiviteten får vi frem ulike perspektiver, og på den måten en større forståelse av hverandres likheter og ulikheter. 

Hvorfor Sånn Funker Vi?

Kommunalområdet Oppvekst har en viktig oppgave med å sikre at alle barn og unge opplever inkludering og er betydningsfulle deltakere i sine fellesskap. Kommunen har ansvar for at alle elever i Kristiansand opplever et trygt og godt skolemiljø på sin skole. 
Ungdommens medvirkning har høy prioritet i den kontinuerlige utviklingen av SFV. Den sikres gjennom tilbakemeldinger fra elever, lærere, sosiallærere, sosionomer, miljøterapeuter, ledere og helsepersonell knyttet til skolene. Det er for ungdommene, SFV startet.  

Elevsitater fra SFV:

«Hvis bevegelse er så bra for oss, hvorfor sitter vi så mye stille på skolen da?» Gutt 13 «Det hadde vært fint å lære litt mer om helse, og ikke bare matte og sånn» Jente 13
«Hvis aktivitet påvirker hjernen, hvorfor har vi ikke mer på skolen?» Gutt 13 «Det er vanskelig å sitte stille en hel time» Gutt 13

Tilbakemeldinger fra flere elever på ungdomsskoler i Kristiansand kommune, er at de opplever skolehverdagen som lite aktiv. Ungdommene uttrykker et ønske om å lære mer om psykisk og fysisk helse, samt et større fokus på klassemiljø og trivsel. 

Innholdet i SFV er utviklet ut fra elevstemmen, pedagoger og helse- og sosialpersonell. I tillegg er aktuell kunnskap fra blant annet Ungdataundersøkelsen, samt forskning om aktiv læring vært med å forme SFV. Innholdet er forankret i fagfornyelsen og knyttet opp mot kompetansemål i fag. På bakgrunn av dette ble det startet et innsatsområde som er med på å fremme og forsterke en helhetlig utvikling av elevene på ungdomstrinnet.  


Følg oss på Instagram!

Hvem er i SFV-teamet?

SFV-teamet består av sosionom/miljøterapeut, sosiallærer, helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog - i tett samarbeid med lærerne.  

Bevegelse og læringsaktiviteter

Elever uttrykker at de har en stillesittende skolehverdag, og etterspør mer bevegelse. Derfor bruker SFV bevegelse og læringsaktiviteter som et pedagogisk verktøy. Dette bidrar til økt elevengasjement, samhold og mer variert undervisning. 

Tema

Introduksjon av temaene gjennomføres av SFV-teamet på 8. trinn sammen med kontaktlærer. Temaene (kommunikasjon, sosiale medier, kropp, hjernen, mat, søvn, press og stress, følelser og bevegelse), blir fokusområder som kontaktlærer tar med seg videre i skolehverdagen både i klasseromsundervisning og KRØ timer. Elevene reflekterer rundt hvordan de funker og hva som påvirker hvordan de funker.  
 
Foresatte oppfordres til å snakke med ungdommene hjemme om tematikkene.  

Samarbeidspartnere

Midt-Agder friluftsråd
Frisklivssentralen 

Nyttige nettsider

Ungdata 
Mini-RISK 
Flere i arbeid 
Opptrappingsplan for psykisk helse (2023–2033) 
Strategiplan for Oppvekst - Rammeverk for kvalitet og mestring
FAL