Barnehage

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Nasjonal forankring

Barnehagen som institusjon, skal ifølge Rammeplan for barnehagen, ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes.
Prinsippet om barns beste som er nedfelt i barnekonven­sjonen og er førende for arbeidet.

Inkludering i barnehagen

Arbeidet med inkludering skal være gjennomgående i barnehager, SFO, skoler, fritid og arbeid med nærmiljø. Det jobbes kontinuerlig med  med at ansatte er aktivt til stede med barna med fokus på god kommunikasjon og relasjonsbygging både mellom voksne og barn, og mellom barn- barn. Felles­skap og vennskap er en god beskyttelse for barns psykiske helse.

Rammeplan

Rammeplan for barnehager understreker at barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.

Leken i barnehagen

Leken er barnets iboende kraft og den beste arena for å tilrettelegge for tilhørighet og vennskap. Leken bør derfor gis høy prioritet både inne og ute i barnehagen. Voksnes syn på lekens plass i barnehagen vil være av stor betydning for utvikling av barns livsmestring og helse i barnehagen. 
“I leken blir barn et hode høyere enn seg selv” (Vygotsky).
Leken skal ifølge Rammeplan for barnehager ha en sentral plass i barnehagen, å være en arena for barnas utvikling og læring og for sosial og språklig samhandling.

Forskningsprosjektet "Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen"

Omtrent halvparten av barna som ble intervjuet i forskningsprosjektet "Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen" (Ingrid Lund m.fl. 2015) uttrykte at lek og vennskap er det viktigste i barnehagen.  

”Det gøyeste med barnehagen er å leke med folk” (Markus 5 år) 

Tilrettelegge for inkluderende læringsmiljø

Å legge til rette for inkluderende læringsmiljø for alle barn, krever høy kompe­tanse hos de ansatte. Vi må fange opp og støtte barn som ikke opp­lever å være en del av fellesskapet. Forskningsprosjektet "Hele barnet-hele løpet" (2015) viser at 1-2 barn blir utestengt fra lek i barnehagen uten at de voksne oppdager det. Det er derfor ekstra viktig at barnehageansatte er oppmerksomt tilstede og har god observasjons-kompetanse, ikke minst knyttet til inkluderende læringsmiljø og gruppefellesskap.

"Da jeg var ny her i barnehagen turte jeg ikke og spør noen om å leke med noen. Jeg satt bare på en benk og … tenk om jeg kunne spør noen om å leke med meg” (Emma 5 år) 

"En gang da jeg var 3 år og kom i barnehagen kalte Tomas og Markus meg for “den nye gutten.” Jeg sa ingen ting. Jeg sa bare at jeg vil leke labyrinten” (Sindre 5 år)

Trygt og godt barnehagemiljø

Kommunen har utarbeidet en veileder for trygt og godt barnehagemiljø i barnehagene, og det forventes at alle barnehager jobber ihht denne.
Her skisseres også tiltak når barn ikke opplever miljøet trygt og godt, det beskrives aktivitetsplikt og handlingsplan som skal utarbeides sammen med foresatte.
Barnehagene har kommunens «Rammeverk for kvalitet og mestring» som utgangspunkt for sitt arbeid. Barns trivsel står sentralt og målsettingen er at «barn og unge skal oppleve at de er inkludert i fellesskapet». 

Dialogmodellen er et verktøy som skal forebygge mobbing i barnehagen og legge til rette for dialog mellom foreldre og ansatte omkring mobbing (Brukes på minimum ett foreldremøte i året).

"Kroppen er min"

"Kroppen er min’’ - et verktøy som brukes i flere samlinger med barn, hvor det settes fokus på kropp, grenser, hemmeligheter, si det til noen. Ansatte i barnehagene får grundig opplæring i å bruke samtaleverktøyet som er utarbeidet av Siri Søftestad og Inger Lise Andersen.
Opplæringen gjennomføres gjennom flere samlinger med barna, der det settes søkelys på følgende tema: Kropp og grenser, hvem bestemmer? Hemmeligheter og si det til noen.
"Jeg vet, voldsforebyggende opplæring, barnehage-Salaby"

Barns trivsel i barnehagen

Barnehagene bruker ulike metoder for å kartlegge barnas trivsel i barnehagen. Det kan være ulike verktøy for å få oversikt over relasjoner, slik som kontaktbarometer, relasjonskart, observasjonsmetoder eller strukturerte barnesamtaler.
Barnehagetrivsel er et av flere samtaleverktøy som brukes i møte med barn i alder 4-6 år hvor hovedfokus er barnets egen opplevelse av trivsel og medvirkning i barnehagen Barnehagetrivsel.no.

Kropp, bevegelse, mat og helse

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. 

 • Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. 
 • Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.
 • Barna skal få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.
 • Barna skal motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. 

Barnehagen bidrar til at barna:

 • opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt
 • blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold
 • videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper
 • opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
 • blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser
 • setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser
 • får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid
 • barna medvirker i mat- og måltidsaktiviteter

Personalet skal:

 • være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring
 • bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og hvile
 • gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet
 • bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp og respekt for andres grenser
 • legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna
 • kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barn.