Rekordmange søknader til Klimasats

Aldri før har kommunene i Agder søkt om mer støtte til lokale klimatiltak. 11 av de 35 søknadene er fra Kristiansand.

Solveig Nielsen, Trond Kristiansen og Elisabeth Rojas

Solveig Nielsen (daglig leder i Bølgen Bærekraftsenter og prosjektkoordinator for Klimasats Agder) (f.v.), Trond Kristiansen (klimarådgiver i Agder fylkeskommune og prosjekteier for Klimasats Agder) og Elizabeth Rojas (klima- og miljørådgiver i Kristiansand kommune og prosjektleder for Klimasats Agder) kan fornøyd konstatere at samarbeidet om Klimasats Agder har vært vellykket. Foto: Kristiansand kommune

Agder fylkeskommune har i tett samarbeid med Kristiansand kommune etablert Klimasats Agder. Prosjektet har hatt som mål å hjelpe Agders 25 kommuner, kommunale foretak og regionråd med å skrive søknader om støtte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats.

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Klimasats Agder eies av Agder fylkeskommune og ledes av Kristiansand kommune. Bølgen bærekraftsenter har vært innleid som prosjektkoordinator.

Flest søknader fra Kristiansand

Innen søknadsfristen 15. februar hadde kommunene i Agder sendt 35 søknader til Miljødirektoratet, med en samlet søknadssum på langt over 100 millioner kroner. Dette er rekord, og det er første gang det er kommet søknader fra alle 25 kommunene i fylket.

Kommunen som har sendt flest er Kristiansand med 11 søknader og et totalt søknadsbeløp på 26,5 millioner. Totale kostnader for å gjennomføre alle de 11 prosjektene er drøyt 40 millioner. Av de 11 søknadene kommer åtte fra By- og stedsutvikling og tre fra Avfall Sør.

Klima- og miljørådgiver Elisabeth Rojas

Klima- og miljørådgiver Elizabeth Rojas. Foto: Kristiansand kommune

Erfaren søker

Kristiansand kommune har også tidligere vært en aktiv søker på midler fra Klimasats, og kommunen har opparbeidet god kunnskap og erfaring med hva som skal til for å få midler til tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp.

Gjennom arbeidet i Klimasats Agder har kommunen fått oversikt over mange klimavennlige omstillingsprosjekter i regionen.


– Arbeidet med å bistå ved utarbeidelsen av klimasatssøknader har vært en givende og lærerik oppgave, sier Elizabeth Rojas, klima- og miljørådgiver i Kristiansand kommune og prosjektleder for Klimasats Agder

Godt samarbeid med fylkeskommunen

Kommunen har gjennom søknadsprosessen hatt et godt samarbeid med Agder fylkeskommune, og fylkeskommunen vil bidra med midler til flere klimaprosjekter, dersom det kommer midler fra Miljødirektoratet.

Eksempelvis kan kommunen få 900.000 kroner til å etablere FutureBuilt – et innovasjonsprogram og slagkraftig verktøy for grønn omstilling i by‐ og stedsutvikling og byggenæringen – i samarbeid med fylkeskommunen, dersom søknaden blir innvilget.

Målet er å realisere byggeprosjekter, både byområder og enkeltbygg, som oppfyller FNs bærekraftmål og målene i Paris-avtalen, og som kutter klimagassutslipp med minst 50 prosent i forhold til vanlig praksis.

Direktør for by- og stedsutvikling, Ragnar Evensen

Direktør for by- og stedsutvikling, Ragnar Evensen. Foto: Anne Lise Nordheim

Vil redusere matsvinn

Kommunen får også 425.000 kroner fra fylkeskommunen til å gjennomføre et prosjekt som skal bidra til å redusere matsvinn i barnehager og omsorgssentre.

Videre er det søkt om midler til et spennende prosjektsamarbeid med Lillesand kommune og Agder fylkeskommune for å utvikle en pedagogisk digital modell som presenterer arealregnskap på en lettfattelig og dynamisk måte for saksbehandlere, offentlige instanser og eksterne samarbeidspartnere.

– Dette viser at det å samarbeide og hjelpe hverandre gir gode resultater, sier Ragnar Evensen, direktør for By- og stedsutvikling.

Miljøvernsjef Stein Erik Watne

Miljøvernsjef Stein Erik Watne. Foto: Kjell Inge Søreide

Samarbeid er nøkkelen

– Å samarbeide med andre kommuner er nøkkelen til å oppnå reell endring. Vi deler de samme naturressursene, puster den samme luften, og våre handlinger har konsekvenser som går utover våre grenser. Derfor har vi i Kristiansand kommune vært positive til å være en del av Klimasats Agder.
Jeg mener dette er et meget strategisk initiativ fra Agder fylkeskommune til å etablere et effektivt og tverrkommunalt samarbeid for å håndtere klimaendringer, sier Stein Erik Watne, miljøvernsjef i Kristiansand kommune.

Stor konkurranse

Fram mot sommeren skal Miljødirektoratet velge ut prosjektene som skal dele årets pott på 220 millioner kroner. Miljødirektoratet har fått 407 søknader på til sammen mer enn tre ganger summen de har til fordeling.

Aldri før har kommunene søkt om så mye i støtte fra klimasatsordningen. Konkurransen om midlene blir derfor ekstra stor i år. Elizabeth Rojas har likevel tro på at Kristiansand kommune skal få gjennomslag for en del av søknadene sine.

– For å nå klimamålene må vi sette i gang konkrete tiltak og prosjekter som kan føre til klimagassreduksjon og understøtte endringsprosesser i samfunnet, understreker klima- og miljørådgiveren.

 

Klimasatssøknader fra Kristiansand kommune 2024:

Tabell som viser klimasatssøknader fra Kristiansand kommune i 2024