Kristiansand kommune lanserer Klima- og miljøbarometeret

Nå blir det lettere å følge med på hvordan Kristiansand ligger an til å nå klima- og miljømålene. Sjekk ut det nye Klima- og miljøbarometeret for Kristiansand.

Hans Eikaas og Helene Spigseth Iglebæk presenterer klima- og miljøbarometeret

Klimarådgiver Hans Eikaas og miljøfyrtårnkoordinator Helene Spigseth Iglebæk presenterer Kristiansand kommunes klima- og miljøbarometer på åpningsdagen av Miljøuka. (Foto: Kristiansand kommune)

Kristiansand kommune har satt seg et mål om at klimagassutslippene i 2030 skal være 80% lavere enn i 2015. For å nå dette målet har kommunen satt i gang en rekke klimatiltak, både internt i egen organisasjon, og rettet mot næringslivet, organisasjoner og innbyggere i kommunen. Det er også utarbeidet en egen klima- og miljøstrategi med tilhørende handlingsplan.

For å samle de ulike oversiktene, indikatorene og rapporteringene på en plass, har kommunen utviklet et Klima- og miljøbarometer. I denne fremstillingen kan du finne informasjon om kommunen som samfunn og for kommuneorganisasjonen.

Her finner du klima- og miljøbarometeret

─ Barometeret vil alltid være oppdatert med de nyeste tilgjengelige dataene, og er derfor et godt verktøy for både innbyggere, media, politikere og andre som er interesserte i å følge med, forteller miljøvernsjef Stein Erik Watne.

─ Det å tallfeste den innsatsen som gjøres er viktig for å se hvordan vi ligger an til enhver tid. Dette er et godt verktøy for det. Så er det også viktig å vise at det er vår samla innsats som utgjør den store forskjellen på om vi lykkes med å redusere klimagassutslippene. Kommunen kan gjøre noen tiltak, men det er de mange tiltakene som gjøres i hele samfunnet som viser om vi klarer å oppnå målene, presiserer han.

Kommunen som samfunn

Den delen av Klima- og miljøbarometeret som inneholder informasjon om kommunen som samfunn, viser statistikk om ulike ting som har skjedd innenfor kommunegrensene. Statistikken kommer fra flere kilder, blant annet miljødirektoratet, SSB og Returkraft. I denne delen av barometeret finner du nå informasjon om klimagassutslipp, klimaendringer, veitrafikk, energi og oppvarming, og bruk av sykkel innenfor kommunegrensene til Kristiansand kommune. Senere kan det komme flere aktuelle temaer her.

Miljødirektoratet utarbeider hvert år statistikk over de direkte klimagassutslippene i kommunen. Det er viktig å merke seg at denne statistikken bare viser de direkte utslippene, altså de som skjer i vårt geografiske område. Vi i Kristiansand er også ansvarlige for klimagassutslipp som skjer andre steder i verden, gjennom for eksempel produksjon og transport av varer og tjenester som vi kjøper. Disse utslippene kalles indirekte utslipp, og er ikke like lette å lage statistikk over, men like fullt viktige å redusere. Dette jobber Kristiansand kommune også aktivt med.

Kristiansands klimagassutslipp gikk ned med 0,4 % fra 2021 til 2022

Kristiansand kommune har et ambisiøst mål: Vi skal redusere klimagassutslippene med 80 % innen 2030, målt mot referanseåret 2015. Fra 2015 til 2022 er klimagassutslippene i Kristiansand redusert med 8,6 %. Utslippene gikk ned med 0,4 % fra 2021 til 2022, viser tall fra Miljødirektoratet. Det betyr at vi har en vesentlig jobb å gjøre for å nå målene vi har satt.

I januar 2023 vedtok politikerne i Kristiansand en ny klima- og miljøstrategi som viser hvordan lokalsamfunnet i Kristiansand skal jobbe strategisk og effektivt frem mot en overgang til et lavutslippssamfunn, og nærme oss en sirkulær økonomi hvor ressursene kan gjenbrukes.

Handlingsplanen til Klima- og miljøstrategien som ble vedtatt i juni 2023 inkluderer en rekke konkrete tiltak som skal gjennomføres i årene fram mot 2030.

Disse dokumentene kan du se her

─ Vi må gjøre tiltak som kan bidra til at samfunnet sammen klarer å nå målene. Kristiansand har et krevende utslippsbilde, med mange store utslippskilder. Det er fem sektorer som dominerer bildet; veitrafikk, industri, energiforsyning, annen mobil forbrenning og sjøfart. Sjøfart, energiforsyning, oppvarming og luftfart har hatt en økning i CO2-utslipp fra 2021 til 2022. Derfor er det vesentlig at kommunen arbeider sammen med resten av samfunnet for å nå målene for utslippskutt, sier Watne.

Kommunen som organisasjon

I tillegg til oversikten som inkluderer hele Kristiansand kommune som geografisk område, utarbeider kommunen klimaregnskap for driften til kommunen. Det er også vedtatt klima- og miljømål for kommunens organisasjon, med indikatorer som rapporteres på årlig. Disse tallene kan du finne i klima- og miljøbarometeret. Her finner du noen andre temaer enn for kommunen som geografisk område. Det er derfor viktig å ikke blande sammen disse to oversiktene. Kommunen som organisasjon viser kun tall fra kommunens drift. For eksempel for bygge- og anleggsplasser for kommunale prosjekter, og avfall og matsvinn i de kommunale enhetene.

De siste årene har kommunen jobbet med å få alle kommunale enheter sertifisert, slik at tallene for kommunen blir mest mulig komplette.

─ Kristiansand kommune er en Miljøfyrtårn-kommune og har forpliktet seg til å rapportere på, og jobbe med ulike klima- og miljømål. Det er viktig for kommunen å være transparent og åpen om hvordan vi ligger an, og derfor synes vi det er fint å kunne vise frem disse tallene i Klima- og miljøbarometeret, sier Miljøfyrtårnkoordinator i Kristiansand kommune, Helene Spigseth Iglebæk.

Se klima- og miljøbarometeret her 

Kontaktperson i kommunen

Hans Eikaas, klimarådgiver
E-post: hans.eikaas@kristiansand.kommune.no
Mob.: 471 31 039