1. tertialrapport 2024

Kommunedirektøren legger fram 1. tertialrapport for formannskapet 12. juni og bystyret 19. juni 2024.

Portrett av kommunedirektør Camilla Dunsæd

Kommunedirektør Camilla Dunsæd legger fra 1. terialrapport i formannskapet 12. juni og i bysyret 19. juni. Foto: Anne Lise Norheim

Dårligere driftsresultat for 2024 enn opprinnelig budsjett

Kommunedirektøren legger fram 1. tertialrapport 2024 med et forventet underskudd på 253 mill. kroner ved årets slutt. Dette er en forverring i forhold til revidert budsjett på 125 mill. kroner, og skyldes et forventet merforbruk i tjenesteområdene.

Helse og- mestring har størst forventet underskudd med minus 72,5 mill. kroner. Årsaken er en økning i volum på mange tjenesteområder, i tillegg til utfordringer med å tilpasse driften til budsjettrammene.

Den økonomiske situasjonen i skolene er også fortsatt vanskelig. Det er økningen i styrket tilbud til barn i barnehagene som fører til et forventet merforbruk på minus 12 mill. kroner i Oppvekst.

Områdene hadde et samlet disposisjonsfond på 24,1 mill. kroner 1. januar 2024, og prognosen pr. 31. desember 2024 er på minus 77,6 mill. kroner. Dette er en forverring fra 1. januar 2024 på 101,6 mill. kroner. Det sentrale disposisjonsfondet ventes å minke fra 460 mill. kroner (fond pr. 1. januar) til 189 mill. kroner ved slutten av året.

Kommunens drift er ikke tilpasset de økonomiske rammene, og tjenesteområdene fortsetter arbeidet med omstilling- og innsparingstiltak fram mot 2025.

Økning av startlån

Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen til startlån med 60 mill. kroner til 300 mill. kroner. Dette som et bidrag til de som sliter mest med å få lån i ordinære banker.

Investeringer

Det er budsjettert med investeringsutgifter på ca. 1.558 mill. kroner i 2024 inkludert etterslep fra tidligere år, men ekskludert startlån. Ved utgangen av april er det investert for rundt 481,6 mill. kroner, mot 527 mill. kroner i periodisert budsjett.

Totalt sett reduseres bevilgningene til ordinære investeringsprosjekter i 1. tertial 2024 med 102,6 mill. kroner. Låneopptak kan reduseres med totalt 135,6 mill. kroner.

Den store reduksjonen i investeringsutgiftene skyldes i stor grad at nytt omsorgssenter i 2026 skyves til senere i økonomiplanperioden.

Sykefraværet marginalt ned

Sykefraværet pr. 31.03.24 for Kristiansand kommune er 10,9 %. Dette er en marginal nedgang fra samme periode i fjor, da det var 11 %. 8,9 % av fraværet hittil i år er langtidsfravær, mens 2,0 % skyldes korttidsfravær.

Kristiansand kommune har som mål å ligge under 7,6 % i totalt sykefravær innen 2025.

Mottak av flyktninger fra Ukraina

Kristiansand kommune har vedtatt å bosette 595 flyktninger i 2024. 16 av dem er forbeholdt enslige mindreårige i alderen 0-18 år. 179 personer er bosatt i kommunen pr. 1. tertial, og det forventes at totalt 500 personer blir bosatt i Kristiansand i løpet av 2024.

1. tertialrapport 2024 (ekstern lenke)

Les mer om tertialrapporten

Kontakt for media

Økonomidirektør Terje Fjellvang
Mobil: 90 53 58 52