Kommuneplanens arealdel for Kristiansand 2023–2034 er under arbeid

Høringsbrevene med innsigelser finner du på denne siden.

Høringsperioden er nå over. Det er kommet inn over 300 høringsuttalelser til planforslaget. Oppsummering av uttalelsene og administrasjonen sin vurdering av disse vil gå frem av saksdokumentene når saken fremmes for behandling i bystyret.

Avinor, Bane NOR, Forsvarsbygg, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen, Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune har fremmet innsigelse til planforslaget. Innsigelsene ble presentert for formannskapet i møte 15.mars 2023.

Nedenfor finner du høringsbrevene med innsigelser. Du kan søke innsyn i høringsuttalelsene i kommunens offentlige journal.