Kommunedirektørens budsjettforslag 2024-2027

Forslag til budsjett og økonomiplan ble lagt fram i bystyret 25. oktober og vedtas i bystyret 14. desember.

Kommunedirektør Camilla Dunsæd legger fram forslaget i bystyret sammen med økonomidirektør Terje Fjellvang. Du kan følge presentasjonen direkte i nett-tv fra klokken 17.00:

Bystyresending på nett-TV (ekstern lenke)

Forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027 (ekstern lenke til økonomiplanens nettside)

Stram økonomisk situasjon

Kommunens økonomi har forverret seg i 2023 og det gjenspeiles også i forslaget til budsjett og økonomiplan. Underskuddet ser ut til å bli rundt 200 mill. kroner i år. Det er i overkant av 75 mill. kroner svakere enn budsjettert. Det skyldes i hovedsak at det er brukt mer penger i Oppvekst og Helse og mestring. I tillegg har økte renter, manglende kompensasjon av priser og lønn i 2022-23 gitt krevende rammebetingelser. Statsbudsjettet er også stramt i år. Kommunens drift er dermed ikke tilpasset rammene og det er lite rom for nye tiltak.

– Under koronaen økte utgiftene innen Oppvekst og Helse og Mestring. Økningen ble finansiert av staten. Da statstilskuddet falt bort, var det vanskelig å ta ned kostnader. Underskudd i 2022 er dratt med inn i 2023, og vi ender med et dårlig resultat i år – i overkant av 200 mill. kroner, sier økonomidirektør Terje Fjellvang.

– Helse og mestring sliter med å komme i balanse ved inngangen av 2024 til tross for at de har fått tilført ekstra midler. Utfordringen nå er at kommunens samlet sett har et høyere kostnadsnivå enn løpende inntekter, fortsetter han.

Så langt er underskuddet løst ved å bruke penger fra kommunens oppsparte midler. Det vil ikke bli like enkelt de neste årene.

– Vi hadde penger på disposisjonsfond i 2022 og 2023, og nå i 2024, men det blir vanskeligere framover. Økonomiplanen viser en vei ut av dette med tiltak, og gir et stramt opplegg i alle områder. Alle må spare inn. Bystyrets vedtak om økt eiendomsskatt fra 2025 følges opp. Hovedoppgaven nå er å få kontroll på økonomien og tilpasse driften til budsjettet, legger han til.

Det er budsjettert med et underskudd (negativt netto driftsresultat) i 2024-2025 på 106,3 mill. kroner. I 2027 går kommunen i pluss med 26,1 mill. kroner. Lånegjelden er høy i perioden, men under gjeldstaket. I 2027 forventes netto lånegjeld å være på 8,69 mrd. kroner.

Utsetter enkelte investeringer

Enkelte investeringer forskyves for å holde utgifter til renter og avdrag på et forsvarlig nivå.

– Bygging av ny barneskole på Hånes, Brattbakken, utsettes, mens Lauvåsen ungdomsskole med flerbrukshall ligger fast. Omsorgssenter på østsida i byen, Randesundsheimen, får byggetrinn to utsatt (Strømme). Det samme med nytt omsorgssenter på østsida som utsettes fra 2029 til 2030. I tillegg forskyves Havlimyra barnehage med ett år. Noen prosjekter kan også ha redusert framdrift uten at det skyldes planlagt forskyvning, sier Fjellvang.

Strukturendringer i Oppvekst og Helse og mestring

Situasjonen er mest utfordrende i Helse og mestring og Oppvekst. Her går det mot strukturendringer:

 • Flytting av rehabiliteringsplasser fra Kløvertun til Valhalla helsesenter før sommeren 2024, på permanent basis. 10 mill. kroner spares i året. Det vil gi en mer robust tjeneste med tanke på rekruttering, kompetanse og kvalitet. Sengekapasitet på korttidsplasser utnyttes bedre, det gir større fagmiljø og fleksibilitet, og bedre ressursutnyttelse.
 • 10 plasser endres fra omsorgsboliger til sykehjemsplasser ved Songdalstunet omsorgssenter for å sikre en bedre driftseffektivitet.
 • Det kan bli endringer i barnehagestrukturen. Det vurderes å være realistiske muligheter for å kunne legge ned en av barnehagene i Songdalen - sannsynligvis Birkelid. Besparelsen vil gjelde ledelse, administrasjon og byggdrift.
 • Skolebehovsplanen vil se på mulige strukturendringer. Det blir en egen sak og prosess rundt dette senere.
 • Det kommer også en egen sak om Øvre Slettheia skole senere.

Ellers er det kutt i administrasjon og stabsområder, blant annet i Kultur og innbyggerdialog.

Startlån videreføres

Det finnes likevel noen lyspunkter i forslaget.

– Ordningen med startlån videreføres med 80 mill. kroner. Vi får også tilført statlige midler slik at vi kan sette ned makspris på barnehage fra 3000 kroner til 2000 kroner. SFO med 12 timer for andre trinn består som nå, sier Fjellvang.

Gode, likeverdige og framtidsrettede tjenester

Til tross for krevende økonomi, er budsjettet på over ti mrd. kroner årlig, og legger til rette for gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester for innbyggerne våre.

– Kommunen opplever trangere økonomiske rammer og høye forventninger fra innbyggerne. Det er hardt arbeid, stramme prioriteringer og systematisk utviklingsarbeid som skal sikre at tjenestene våre skal ha tilstrekkelig kvalitet, kapasitet og kompetanse fremover også. Blant annet vil økt bruk av teknologi være et viktig verktøy, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd i forordet til økonomiplanen.

Hun påpeker videre på utfordringer knyttet til et økende antall eldre, et voksende ungt utenforskap og klimaendringer.

– Arbeidet med å håndtere de komplekse samfunnsutfordringene vil kreve mye av oss, og vi må utforske og ta i bruk nye innovative løsninger i tett samarbeid med innbyggerne, frivilligheten og næringslivet. Satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel gjenspeiler dette: kommunen skal bli mer attraktiv og miljøvennlig, inkluderende og mangfoldig, samt skapende og kompetent. Kommunen jobber systematisk med de tre satsingsområdene, sier hun videre.

Grønn omstilling, å få flere i arbeid og omstilling ellers, blir viktig i årene framover.

Høyt investeringsnivå i hele perioden

Det er et høyt nivå på investeringer i perioden på 5,6 mrd. kroner. Helse og mestring skal investere for 1 467 mill. kroner:

 • Nytt omsorgssenter på østsida av byen: 570 mill. kroner 
 • 452 mill. kroner til nytt helsehus på Eg (totalt 532 mill. kroner)
 • 265 mill. kroner til 24 boliger fordelt på habilitering, rus og psykisk helse

Opprusting av skoler og nye skolebygg for 814 mill. kroner i perioden:

 • Wilds Minne skole og flerbrukshall
 • Lauvåsen ungdomsskole
 • Utvidelse av Vågsbygd skole
 • Tordenskjoldsgate skole rehabiliteres for 146,5 mill. kroner

Videre:

 • 65 mill. kroner til kunstgressbaner
 • 1,9 mrd. kroner til vann- og avløpsområdet
 • 92 mill. kroner til energiprosjekt med innstallering av solceller (reduserer strømutgifter med 16 mill. kroner i perioden)
 • Kongsgårdbanen 17 mill. kroner

Foreslår økning i eiendomsskatt fra 2025

Fra vedtatt økonomiplan videreføres satsen på 2,1 promille for 2024. Kommunedirektøren foreslår å øke eiendomsskatten til 2,4 promille fra 2025 på bakgrunn av den økonomiske situasjonen. Det tilsvarer rundt 45 mill. kroner. Deretter anbefales samme nivå i resten av perioden.

Foreslår økning i kommunale avgifter

Økningen som foreslås for vann, avløp, renovasjon og feiing er på 16,74% i 2024.
For en enebolig på 120 m2 utgjør det en samlet økning på 2125 kroner.

Vedtas i bystyret 14. desember

Bystyret skal behandle forslag til budsjett og økonomiplan 14. desember. Det er bystyret som gjennom sine prioriteringer og vedtak fastsetter kommunens økonomiske rammer for perioden 2024-2027. 

Forslag til budsjett- og økonomiplan for 2024-2027

Forslag til budsjett- og økonomiplan for 2024-2027 (ekstern lenke til økonomiplans nettside)

Forslag til budsjett- og økonomiplan for 2024-2027 (PDF - 8MB) 

Forslag til budsjett- og økonomiplan for 2024-2027 (kommunens nettside, med vedlegg)