Høring av kommuneplanens arealdel 2023-2034

Kommuneplanens arealdel 2023-2034 er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi høringsuttalelse er 5. mars 2023.

Høring av kommuneplanens arealdel 2023-2034 

Formannskapet behandlet forslag til kommuneplanens arealdel for 2023-2034 i møte 12.oktober 22 (sak 110/22), med tilleggsvedtak i møte den 9.november 2022 (sak 115/22) og 11. januar 2023 (sak 3/23).

Formannskapet vedtok å sende planforslag på høring og å legge det ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14. Planforslaget er revidert i tråd med formannskapets vedtak.

Alternative bestemmelser og områder som høres med alternativt arealformål er beskrevet i eget dokument. 

Planforslaget 

Forslag til kommuneplanens arealdel er utarbeidet i samsvar med fastsatt planprogram, kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi og regionale og nasjonale føringer.

Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen for utviklingen av kommunens arealer. 

Målet med planforslaget er å skape et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn, hvor det er attraktivt å bo, studere og arbeide. 

Hovedtrekk i planforslaget: 

 • Klimavennlig bystruktur og utbygging 
 • Stedstilpasset senterutvikling  
 • Balansert boligpolitikk som tar hele kommunen i bruk 
 • Næringspolitikk for det grønne skiftet 
 • Lett tilgjengelige rekreasjons- og friluftsområder for alle innbyggere 
 • Ta vare på landbruksområder, natur og kulturmiljøer 

Les mer om hvordan vi vil utvikle Kristiansand kommune i denne kortfattede presentasjonen

Her kan du lese hele planforslaget til kommunens arealdel 2023–2034

Hva mener du? Gi din høringsuttalelse

Fristen for å komme med høringsuttalelse har gått ut.

Et felles høringsbrev er sendt til offentlige myndigheter, organisasjoner og velforeninger med organisasjonsnummer og til alle som har sendt inn innspill til planarbeidet I tillegg sendes brevet til grunneiere av eiendommer der det er gjort større endringer i plankartet sammenlignet gjeldende arealdeler av kommuneplanen og kommunedelplaner, uten at det er basert på arealinnspill. 

Vi inviterer til bydels- og temamøter om planforslaget

Bydelsmøter

 • Nodeland – 25. januar 2023 kl. 18.00–20.00, møterom Juvet og kantina i det tidligere rådhuset.
 • Vågsbygd – 26.januar 2023 kl. 18.00–20.00, aulaen i Vågsbygd kultursenter.
 • Tangvall – 31.januar 2023 kl. 18.00–20.00, i kommunestyresalen i det tidligere rådhuset.
 • Randesund – 1. februar 2023 kl.18.00–20.00, i aulaen på Strømme skole.
 • Kvadraturen – 2. februar 2023 kl. 18.00–20.00, i amfiet i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18.
   
  Alle møtene er åpne fra kl.17.30. Programmet starter kl.18.00. 

Temamøter

 • Næringsutvikling og handel – et møte i regi av Næringsforeningen i kristiansandsregionen og Kristiansand kommune
  13. januar 2023 kl. 08.00–10.00, Dronningens gate 2 
 • Bærekraftig utvikling i Kristiansand?
  8. februar 2023 kl. 18.00–20.00, i foajéen på Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A

Ingen påmelding er nødvendig. 

Kommuneplanfilmen

Se film om kommuneplanen.