Høring av kommuneplanens arealdel 2023-2034

Kommuneplanens arealdel 2023-2034 er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi høringsuttalelse er 5. mars 2023.

Høring av kommuneplanens arealdel 2023-2034 

Formannskapet behandlet forslag til kommuneplanens arealdel for 2023-2034 i møte 12.oktober 22 (sak 110/22), med tilleggsvedtak i møte den 9.november 2022 (sak 115/22) og 11. januar 2023 (sak 3/23).

Formannskapet vedtok å sende planforslag på høring og å legge det ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14. Planforslaget er revidert i tråd med formannskapets vedtak.

Alternative bestemmelser og områder som høres med alternativt arealformål er beskrevet i eget dokument. 

Planforslaget 

Forslag til kommuneplanens arealdel er utarbeidet i samsvar med fastsatt planprogram, kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi og regionale og nasjonale føringer.

Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen for utviklingen av kommunens arealer. 

Målet med planforslaget er å skape et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn, hvor det er attraktivt å bo, studere og arbeide. 

Hovedtrekk i planforslaget: 

 • Klimavennlig bystruktur og utbygging 
 • Stedstilpasset senterutvikling  
 • Balansert boligpolitikk som tar hele kommunen i bruk 
 • Næringspolitikk for det grønne skiftet 
 • Lett tilgjengelige rekreasjons- og friluftsområder for alle innbyggere 
 • Ta vare på landbruksområder, natur og kulturmiljøer 

Les mer om hvordan vi vil utvikle Kristiansand kommune i denne kortfattede presentasjonen

Her kan du lese hele planforslaget til kommunens arealdel 2023–2034

Hva mener du? Gi din høringsuttalelse

Du kan komme med innspill i høringsperioden fra 14. januar til 5. mars 2023.

På denne siden finner du informasjon om hvordan du sender inn ditt innspill

Et felles høringsbrev er sendt til offentlige myndigheter, organisasjoner og velforeninger med organisasjonsnummer og til alle som har sendt inn innspill til planarbeidet I tillegg sendes brevet til grunneiere av eiendommer der det er gjort større endringer i plankartet sammenlignet gjeldende arealdeler av kommuneplanen og kommunedelplaner, uten at det er basert på arealinnspill. 

Vi inviterer til bydels- og temamøter om planforslaget

Bydelsmøter

 • Nodeland – 25. januar 2023 kl. 18.00–20.00, møterom Juvet og kantina i det tidligere rådhuset.
 • Vågsbygd – 26.januar 2023 kl. 18.00–20.00, aulaen i Vågsbygd kultursenter.
 • Tangvall – 31.januar 2023 kl. 18.00–20.00, i kommunestyresalen i det tidligere rådhuset.
 • Randesund – 1. februar 2023 kl.18.00–20.00, i aulaen på Strømme skole.
 • Kvadraturen – 2. februar 2023 kl. 18.00–20.00, i amfiet i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18.
   
  Alle møtene er åpne fra kl.17.30. Programmet starter kl.18.00. 

Temamøter

 • Næringsutvikling og handel – et møte i regi av Næringsforeningen i kristiansandsregionen og Kristiansand kommune
  13. januar 2023 kl. 08.00–10.00, Dronningens gate 2 
 • Bærekraftig utvikling i Kristiansand?
  8. februar 2023 kl. 18.00–20.00, i foajéen på Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A

Ingen påmelding er nødvendig. 

Kommuneplanfilmen

Se film om kommuneplanen.