Plandokumenter på høring

Formannskapet har vedtatt å sende planforslag til kommuneplanens arealdel for 2023–2034 på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Dette  i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14. Høringsperioden er 14. januar – 5. mars 2023.

Formannskapet behandlet forslag til kommuneplanens arealdel for 2023-2034 i møte 12.oktober 22 (sak 110/22), med tilleggsvedtak i møte den 9.november 2022 (sak 115/22) og 11. januar 2023 (sak 3/23).

Planforslaget er revidert i tråd med formannskapets vedtakAlternative bestemmelser og områder som høres med alternativt arealformål er beskrevet i eget dokument. 

Her kan du lese høringsbrevet som er sendt til offentlige myndigheter, organisasjoner, velforeninger og andre interessenter.

På denne siden finner du 

  • plandokumentene som er på høring og offentlig ettersyn
  • beskrivelse av alternative bestemmelser og områder som høres med alternativt arealformål 
  • digitalt plankart
  • trykte temakart
  • beskrivelse hvor du finner vurderinger av arealinnspillene 
  • grunnlagsdokumenter som er brukt i arbeidet med planforslaget  

Plandokumenter

Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse som utdyper arealpolitikken. Konsekvensutredning beskriver konsekvensene av endret arealbruk og den samlede arealdisponeringen. 

Arealene som høres i to alternativ, er markert med rød stiplet linje i plankartet og beskrevet i dokumentet: Alternative arealformål og bestemmelser med konsekvensutredning. Det betyr at du også må lese dette dokumentet for å se helheten i planforslaget som er på høring. Etter høringen vil administrasjonen ta stilling til hvilket alternativ av hvert enkelt område som anbefales til bystyret. Det er bystyret som vil vedta den endelige planen. 

Forslag til landskapsnorm utdyper bestemmelser knyttet til møteplasser, parker, lek og idrettsanlegg i kommuneplanen.

Andre dokumenter i saken

Saksframlegg og politiske vedtak

Her kan du lese plandokumentene

Det ligger trykte eksemplarer av plandokumentene til gjennomsyn på:

  • innbyggertorgene i Rådhuskvartalet i Kvadraturen, på Tangvall og på Nodeland
  • hovedbiblioteket i Kvadraturen og biblioteket i Vågsbygd, Joker Finsland, Joker Tveit og Strømmehaven i Randesund

 

Plankartet

Kart som viser kommuneplanen

 

Her finner du kommunens innsynsløsning med digitalt plankart og digitale temakart.

Temakart PDF (A3 format):

Arealinnspill

Arealinnspill til kommuneplanens arealdel er behandlet og kommentert i ulike dokumenter.

Fagnotater og andre grunnlagsdokumenter

Det er utarbeidet fire fagnotater, med vedlegg og rapporter, som er brukt som kunnskapsgrunnlag i utarbeidelsen av planforslaget: