Bystyret vedtok videreføring av Fritidsfond som et fast tiltak

Onsdag 7. juni vedtok bystyret at forsøksordningen Fritidsfond skal videreføres som et fast tiltak i kommunen.

Fritidsfond - barn i forskjellige fritidsaktiviteter

I 2020 vedtok bystyret å gjennomføre et tre-årig forsøksprosjekt for et «Fritidsfond». Det skulle være et tiltak for å sikre at barn fra lavinntektsfamilier kan være med i minst én organisert fritidsaktivitet som går over tid, uavhengig av foreldrenes økonomi.

På onsdag denne uken vedtok bystyret å videreføre Fritidsfondet som et fast tiltak i kommunen. Dette ble vedtatt med 68 mot 3 stemmer i bystyret.

Les mer om Fritidsfond her

— Det er veldig gøy å følge saken, fordi det er så mye positivitet rundt Fritidsfond. Det er selvsagt ikke positivt at vi trenger en slik ordning i Kristiansand, men når det først er slik at det er innbyggere i Kristiansand som har behov for dette, så er det fint å oppleve en stor velvilje for ordningen blant politikerne og administrasjonen i kommunen, sier Monica Brandsrud, prosjektleder for Fritidsfond.   

Å satse på barn og unge

At et forsøksprosjekt går over i varig drift er ingen selvfølge, påpeker Brandsrud.

— Jeg syns det er veldig bra at vi i Kristiansand velger å satse på at barn og unge skal få delta i aktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi, sier Brandsrud.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ar vært en økning av antall barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt i Kristiansand. Tallet har gått fra 11,4 % i 2015 til 14 % i 2020. Dette utgjør 3000 barn i 2020, og er høyere enn gjennomsnittet i Norge. I 2021 var det en liten nedgang til 13,4 %.

Fritidsfondets aktivitet 

I saksutredningen er det gjort en analyse av fondets aktivitet i kalenderåret 2022 viser blant annet følgende:

  • 601 unike barn og ungdommer søkte støtte i 2022
  • 64 % av søkerne er i alderen 6-12 år
  • Det er 51 % jenter og 49 % gutter
  • Det er mottatt søknader fra alle kommunens geografiske levekårssoner
  • Over 90 % av søkerne tilhører familier med 1-3 barn
  • 55 % er i familier med én forsørger og 45 % er i familier med to eller flere voksne
  • Fritidsfondet utbetalte i 2022 rett i underkant av 2 millioner kroner i støtte til barn og unges deltakelse i en fast fritidsaktivitet.
  • Tildelte beløp fordelt på 601 unike barn gir en gjennomsnittlig utbetaling på kr 3190 per barn.
  • 80 % av utbetalingene har gått til deltakelse i idrettslag  

Forslag om søknadsprosess og informasjonskampanje

Under bystyre møtet på onsdag ble det også vedtatt forslag om å vurdere en forenkling av søknadsprosessen og å gjennomføre en årlig informasjonskampanje.

Brandsrud er positiv til dette og forteller at de kontinuerlig jobber med å forenkle søknadsprosessen, og med å informere om ordningen, også på flere språk. 

— I prosjektperioden har vi hele veien bedt om tilbakemelding fra de som jobber med målgruppen, og vi har endret på skjemaet flere ganger. Vi er veldig opptatt av at de som ikke klarer å fylle ut skjemaet, skal få hjelp til det.

Det ble også vedtatt et forslag om å vurdere en søknadsordning med forhåndsgodkjenning for personer som ikke har midler til å legge ut for en fritidsaktivitet uten garanti for at søknaden blir innvilget. Brandsrud forteller at forhåndsgodkjenning er noe som i praksis skjer i dag. 

— Om noen er usikre på om de vil få en søknad godkjent til en spesiell aktivitet, så kan de ta kontakt med oss, så kan vi gi muntlig eller skriftlig, samtykke til det. Kriteriene er enkle; om man er innenfor lavinnteksgrensene som ligger på kommunens nettside, så har man rett på en organisert fritidsaktivitet pr barn som går over tid. Iden grad noen får avslag er det hovedsakelig fordi det ikke er en organisert aktivitet, eller at man søker om mer enn en aktivitet pr barn.  

Se hele saksutredelsen her på Politisk Agenda. 

Takknemlighet over Fritidsfond 

— Hva har vært tilbakemeldingene som du får på Fritidsfond? 

— Når jeg får tilbakemelding, er det en takknemlighet for at ordningen finnes. For at foreldre kan sende barna på aktiviteter som de ellers ikke hadde hatt råd til. Mange foreldre sliter med å få økonomien til å opp. Med denne ordningen får de mulighet til å sende barna på aktiviteter, slik som andre barn, forteller Brandsrud.   

 

Lurer du på noe angående Fritidsfond?

Ta kontakt på epost eller ring innbyggertorget på telefon: 38 07 50 00 (sentralbord)

Søknadsskjema til Fritidsfond finner du her.