Syv tilskuddsordninger med søknadsfrist 20. november

Visste du at Kristiansand kommune har 24 tilskuddsordninger på ulike felter som lag og foreninger kan søke på? Nå utlyses syv tilskuddsordninger med søknadsfrist 20. november.

Her finner du oversikt over de 24 tilskuddsordningene for lag og foreninger, samt informasjon om hvordan du søker:

Tilskudd

Budsjett på over 32 millioner i 2024

Samlet sett er kommunens budsjett for tilskuddsordningene i 2024 på over 32 millioner. I tillegg kommer statlige midler til storbyer som kommunen forvalter på vegne av blant annet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

En sterk frivillig sektor er viktig for å skape bærekraftige løsninger, og henger tett sammen med kommunens sin visjon "sterkere sammen". Stabile tilskuddsordninger er et av de viktigste kommunale virkemidlene for å styrke samhandlingen med frivillige og ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører og kulturlivet, og et bidrag for å skape en rausere kommune for alle.

Kommunen er opptatte av at tilskuddsordningene skal bidra til å løse hovedutfordringene Kristiansand står ovenfor i dag og i fremtiden. Derfor ble det våren 2023 gjennomført en evaluering av kommunens tilskuddsordninger for å sikre at kommunen kan møte dagens og fremtidens behov. De nye retningslinjene ble vedtatt av Bystyret 20. september 2023.

Er du interessert i kommunens budsjett vedrørende tilskuddsordninger kan du lese mer på Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2024-2027 s. 241. 

Tilskuddsordninger med søknadsfrist 20. november

Tilskudd til oppvekst
  • Tilskudd til utsatte/vanskeligstilte barn og unge. Foreslått ramme: kr 610 000. Kontaktperson: Elin Synnøve Stavenes.
Tilskudd til helse og mestring
  • Tilskudd til interesseorganisasjoner og organisering av frivillig innsats innen helse omsorgs og sosialfeltet. Foreslått ramme: kr 1 181 000. Kontaktperson: Bernt Erik Klokkervold.
  • Tilskudd til integrering og deltakelse i samfunnsliv for flerkulturelle. Foreslått ramme: kr 1 479 000. Kontaktperson: Annette Sørlie Stray.
  • Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykiskhelsefeltet. Foreslått ramme: kr 5 557 000. Kontaktperson: Bernt Erik Klokkervold.
Tilskudd til kultur, idrett og frivillighet
  • Tilskudd til historiske bygg, aktivitetshus og private grendehus. Foreslått ramme: kr 855 000. Kontaktperson: Jørgen Skauge.
  • Tilskudd til kompetansesentre og nettverksorganisasjoner. Foreslått ramme: kr 5 400 000. Kontaktperson: Jørgen Skauge.
  • Tilskudd til private idrettsanlegg. Foreslått ramme: kr 735 000. Kontaktperson: Jørgen Skauge

Tilskuddsordning med søknadsfrist 15. desember

Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter under Demokratiuka 2.-8. mai 2024

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i Kristiansands kunst og kulturtilbud. Ordningen er direkte knyttet til "Demokratiuka" 2.-8.mai 2024 og det er kun aktiviteter og prosjekter i den uken det kan søkes tilskudd til. 

Total tilskuddsramme: kr 200 000. Kontaktperson: Gro Kvanvig.

Tilskudd til festivaler

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling og profesjonalisering av festivalene i Kristiansand. Bidra til et kunstnerisk og kulturelt festivalmangfold med fokus på nyskaping og kvalitet. Medvirke til at Kristiansand kommune er en profesjonell tilrettelegger og samarbeidspartner for festivalfeltet i kommunen. Medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. Total tilskuddsramme: kr 1 730 000. Kontaktperson: Jørgen Skauge.

Tilbyr drop-in veiledning

Ønsker din forening å søke støtte til aktiviteter og prosjekter, men er usikre på hvilken tilskuddsordning som passer for dere? Frivillighetsenheten tilbyr drop-in veiledning i Knudsengården, Tollbodgata 22 (vis-avis AKT) onsdag 15. november fra klokken 14.00-19.00. Hvis tidspunktet ikke passer, vennligst ta kontakt med frivillighet@kristiansand.kommune.no