2. tertialrapport 2023

Kommunedirektøren legger fram 2. tertialrapport for formannskapet 18. oktober og bystyret 25. oktober 2023.

Portrett av Terje Fjellvang

Økonomidirektør Terje Fjellvang. Foto: Anne Lise Norheim

Noe bedre resultat i 2. tertial (økonomi drift)

Kommunedirektøren legger fram 2. tertialrapport 2023 med et forventet underskudd på 205 mill. kroner ved årets slutt. Dette er en bedring i forhold til 1. tertial på 87 mill. kroner. I hovedsak skyldes dette økte skatteinntekter fra staten og lavere underskudd i områdene enn forventet. Det var opprinnelig budsjettert med et underskudd på 128 mill. kroner i 2023 som var finansiert med bruk av disposisjonsfond (kommunens oppsparte midler).

Områdene forventer å bruke 20 mill. kroner for mye etter bruk av disposisjonsfond. Dette er likevel en bedring på 31 mill. kroner i forhold til 1. tertialrapport 2023 som i hovedsak skyldes redusert underskudd i Barnehage og Barne- og familietjenesten i Oppvekst.

Helse og- mestring har størst underskudd med –41 mill. kroner. Årsaken er en økning i volum på mange tjenesteområder. Den økonomiske situasjonen i skolene er også fortsatt vanskelig, og forventet underskudd er på –10 mill. kroner. Dette betyr at de største tjenesteområdene har store utfordringer med å tilpasse driften til budsjettet inn mot 2024.

Det sentrale disposisjonsfondet forventes å minke fra 532 mill. kroner (fond pr. 1. januar) til 287 mill. kroner ved slutten av året. Kommunens drift er ikke tilpasset de økonomiske rammene, og tjenesteområdene fortsetter arbeidet med omstilling- og innsparingstiltak fram mot 2024.

Økning av startlån

Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen til startlån med 80 mill. kroner til 240 mill. kroner. Dette som et bidrag til de som sliter mest med å få lån i ordinære banker.

Investeringer

Det er budsjettert med investeringer på rundt 1675 mill. kroner i 2023. Ved utgangen av august er det investert for rundt 786,6 mill. kroner mot 1117,5 mill. kroner i periodisert budsjett.

Totalt sett går bevilgningene til ordinære investeringsprosjekter ned i 2. tertial 2023 med 176,4 mill. kroner, og låneopptak kan reduseres med 205,1 mill. kroner. Den store nedgangen i investeringsutgiftene skyldes i stor grad at mange store prosjekter har forsinket fremdrift og skyves til senere i økonomiplanperioden.

De største bevilgningene for 2023 isolert sett gjelder midler til Wilds Minne skole og flerbrukshall (329 mill. kroner) og Vågsbygd skole (153 mill. kroner).

Sykefraværet noe ned

Sykefraværet ligger på 9,5 % pr. 31.7.2023 fordelt på 1,8 % korttidsfravær og 7,7 % langtidsfravær. Totalt sykefravær samme periode i fjor var på 10,1 %. Kristiansand kommune har som mål å ligge under 7,6 % i totalt sykefravær.

Nedgangen i sykefraværet pr. juli 2023 sammenlignet med samme periode i fjor skyldes redusert korttidsfravær. Dette kan i all hovedsak forklares med høyt koronarelatert fravær i 2022.

Mottak av flyktninger fra Ukraina

Kristiansand kommune har vedtatt å bosette 595 flyktninger i 2023. 10 av dem er enslige mindreårige i alderen 0-18 år. 273 personer er bosatt i kommunen, og ytterligere 110 personer har fått tilbakemelding om at de vil bli bosatt i Kristiansand i 2023.

Klimatiltak

Det er 23 klimatiltak i klimabudsjettet i økonomiplanen for denne perioden. Tiltakene er knyttet til utslipp i egen virksomhet, kommunen som eier (AKT, Kristiansand Havn, Avfall Sør), tiltak rettet mot mer klimavennlig transport og ulike tilskuddsordninger for samfunnet. I egen organisasjon er tiltakene rettet mot matsvinn, marin forsøpling, klimavennlig transport og reiser, klima- og miljøkrav til bygge- og anleggsprosjekter og innkjøp.

2. tertialrapport (ekstern lenke til økonomiplanens nettside Framsikt) 

2. tertiarapport (PDF)

Les mer om tertialrapport på kommunens nettsider

Kontakt for media

Terje Fjellvang, økonomidirektør
Telefon: 90 53 58 52