Pilotprosjekt for utslippsfri byggeplass

Med støtte fra Miljødirektoratet, skal byggeplassen ved den nye barnehagen på Øvre Slettheia bli en utslippsfri byggeplass, helt uten bruk av fossile forbrenningsmotorer.

Prosjekteringen av barnehagen er nå i gang, og for noen dager siden ble det gjennomført geo- og miljøtekniske boringer. Disse ble gjennomført i et samarbeid mellom Multiconsult og Rambøll. For første gang i Norge, og muligens i verden, ble grunnundersøkelsene utført med elektrisk drift. Dette har bare blitt brukt i tunneler tidligere. Rundt om i verden går boremaskiner som brukes til slike boringer på diesel, de mest moderne bruker biodiesel.

Boremaskin i bruk på byggeplassen

Multiconsult brukte for første gang denne boremaskinen til grunnundersøkelser ved hjelp av elektrisitet. Boreriggen er hybrid og kan driftes elektrisk så lenge det er byggestrøm tilgjengelig.  Foto: Kristiansand kommune.

Øvre Slettheia blir oppvekstsenter

Den nye barnehagen skal bli en del av skolen, slik at Øvre Slettheia blir et oppvekstsenter når barnehagen er ferdig.

– Unikt for gjennomføring av prosjektet er at oppføring av bygget skal gjennomføres med elektrisitet. Byggeplassen blir en utslippsfri byggeplass, uten bruk at fossile forbrenningsmotorer, sier prosjektleder Håvard Nordbø i Kristiansand kommune.

Kostnadsramme for barnehagen er totalt 64 mill. Bygget skal etter planen være ferdig 31. desember 2023. Byggingen gjennomføres etter passivhusstandard med definert ramme for klimagassutslipp fra materialbruk.

Prosjektet er politisk forankret i kommunens Klima- og miljøstrategi for bygg og anlegg

Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet til pilotprosjektet

Kommunen har fått tilsagn om 1 750 000 kroner i støtte fra Miljødirektoratet til gjennomføringen av utslippsfri byggeplass. Erfaringen fra dette prosjektet skal danne grunnlag for å stille dette kravet i alle kommunale prosjekter.

Beregnet klimakutt fra den utslippsfrei byggeplassen er anslått til 24 tonn CO2.

– Dette er relativt beskjedne tall og vil ikke kunne forsvares i en direkte kost/nytte vurdering. Formålet med pilotprosjektet er å skaffe erfaring og forberede markedet på at dette kravet skal innføres for all kommunal byggevirksomhet, sier prosjektsjef Erik Sandsmark i Kristiansand kommune.

– Kommunen bygger 10 000–20 000 m² nybygg per år. Basert på at utslippene fra byggeplasser utgjør gjennomsnittlig 50 kg CO2e/m2 bygget areal, vil dette gi en reduksjon på 500-1000 tonn CO2e.

Miljødirektoratet skriver i sin vurdering at prosjektet fremstår som ambisiøst med tanke på utslippskutt fra byggeplassen, og med en konkret gjennomføringsplan for å oppnå dette. Det trekker opp at kommunen har en plan for å få frem erfaringer som kan være nyttige for andre byggeplasser i kommunen. Potensialet for klimakutt fra bygge- og anleggsplasser er betydelig, og bruk av elektriske anleggsmaskiner vil bidra til økt erfaring og utbredelse av utslippsfrie løsninger og lavere kostnader på sikt. Miljødirektoratet støtter søknaden.

Les tilsagnsbrevet fra Miljødirektoratet her – PDF 

Informasjon om flere byggeprosjekter i kommunen finner du på temasiden vår Vi bygger Kristiansand