Tar i bruk Søgne skole- og idrettssenter over nyttår

2. og 3. januar flytter lærere og elever fra ungdomsskolen, kulturskolen og Søgne videregående skole inn i det nye Søgne skole- og idrettssenter Et unikt bygg, som gir muligheter og ringvirkninger langt utenfor klasserommet.

Tangvall utsiden.jpg

Byggets hovedinngang synes ikke så lett fra Tangvall sentrum ennå. Utomhusområdene ved den videregående skolen skal stå ferdig i juni 2023. Offisiell åpning skjer 26. august. 

Bygget vil sette sitt preg på Tangvall

 – Mulighetsrommet som dette bygget gir er helt unikt, sier rektorene Elin Rekve og Anita Ingebrigtsen Fredriksen ved henholdsvis Tangvall skole og Søgne videregående skole.  De gleder seg stort til å flytte inn i det nye skolesenteret.  Også avdelingsleder Diana Spehar Borøy ved Knuden kulturskole, bekrefter at forventingene og gleden er stor hos de også,

Skolen vil sette sitt preg på Tangvall. Med store vindusflater mot gata der folk ferdes, blir ulike praktiske fag synliggjort i sentrumsbildet. Det samme gjelder for kulturskolen som har øvings- og musikkrom ut mot plassen foran skolen.

Se faktainformasjon om bygget nederst i saken

Rekorer og kulturskolen.png

Rektor Anita Ingebrigtsen Fredriksen, ved Søgne videregående skole (t.v.), rektor Elin Rekve, ved Tangvallskole (t.h.) og avdelingsleder Diana Spehar Borøy ved Knuden kulturskole, (innfelt) gleder seg stort til å ta i bruk det nye bygget. Arkivfoto: Line Marie Poppe. Agder fylkeskommune, fotomontasje: Kristiansand kommune.

sløydrom og trapperom med store vinduer ut mot sentrum

De store vindusflatene mot sentrumsområdene gir både innsyn og utsyn. Foto: Kristiansand kommune.

Flytter inn i bygget

2. januar har 35 ansatte fra ungdomsskolen og 60 fra den videregående skolen sin første arbeidsdag i nybygget. Elevene har hjemmeskole denne dagen, men 3. januar møter i underkant av 200 ungdomsskoleelever og cirka 100 elever fra naturbruk ved Søgne videregående skole til sin første skoledag i den nye skolen. Kulturskolens 200 elever og 13 ansatte vil også flytte inn. Deres undervisning foregår for det meste på ettermiddag- og kveldstid.

Ungdomsskolen er dimensjonert for 300 elever. Den videregående skolen for 600 elever. Den videregående skolen vil gradvis utvide tilbudet med bygg og anlegg, teknisk industrifag, helse og oppvekstfag, hudpleie, idrettsfag og studiespesialisering. Dette blir et skikkelig løft i tilbudet for elever i denne delen av kommunen. Etter planen vil den videregående skolen være fulltallig med 600 elever og 120 ansatte i 2025.

En helt ny hverdag

Mens alle kan glede seg over en ny hverdag i skole- og idrettssenteret, vil det spesielt for elever og lærere ved ungdomsskolen, bli en stor forandring fra de siste par årene.

–  Vi har levd på en byggeplass med støy, støv og trafikk fra byggearbeidene siden 2020. I tillegg har vi lånt fasiliteter ved Tinntjønn og Nygård skoler. Nå gleder vi oss stort til å flytte over i nybygget hvor alt er samlet, sier rektor Elin Rekve.

– Det blir helt fantastisk. Her får vi gode undervisningsrom som er utstyrt til formålet, som musikkrom, kunst og håndverksrom og mat og helse. I tillegg får vi en idrettshall til flerbruk, turnhall, dansesal, klatrerom og to styrkerom. Dette blir helt unikt, her legges det virkelig til rette for at lærerne kan drive allsidig undervisning.

Rom tilpasset naturfag og skolekjøkken

Velutstyrte rom til naturfag og skolekjøkken. Foto: Kristiansand kommune.

Rekve gleder seg også til å samarbeide med de andre aktørene i bygget og ser fram til å kunne dele kompetanse og erfaringer. Hun synes det er svært positivt at administrasjonsområdene for ungdomsskolen og videregående ligger i tilknytning til hverandre og gjør samarbeid lettere.

Kulturskolens bydelskoordinator vil også ha kontortid på dagtid, så her ligger alt til rette for godt samarbeid.

– Vi har holdt til i gamle bygninger på Søgne gamle prestegård, og det har gitt en helt spesiell atmosfære. Nå får vi nye rom som er tilpasset vårt bruk. Vi ser fram til å samarbeide med de andre i bygget og tar utfordringen med å skape den samme gode atmosfæren fra prestegården i det nye flotte bygget, sier Diana Spehar Borøy.

Flerbruk, sambruk og egne soner

Kantine, amfi, bibliotek og auditorium skal benyttes av ungdomsskolen, kulturskolen og videregående skole i sambruk. Men også behovet for egne soner er ivaretatt. For eksempel har elevene på ungdomsskolen egen inngang, direkte til sitt trinn fra deres eget uteområde.

Amfiet sett ovenfra og nedenfra

Amfiet blir nok et populært samlingssted. Bildet viser amfiet sett nedenfra og ovenfra. Foto: Kristiansand kommune.

Også frivilligheten og idrett med lag og foreninger har fått sine plasser i bygningene.

– Vi håper å få til et nærmiljøsenter hvor det er aktiviteter fra klokken åtte om morgenen til elleve på kvelden, sier Anita Ingebrigtsen Fredriksen. Hun ser for seg samarbeid med seniorer som kan engasjeres i fritidssysler med de unge, bruk av biblioteket i skoletida og annet, og minner om at det er ikke alle som spiller fotball eller håndball.

Samlokaliseringen åpner også opp for at ungdomsskolen kan bruke av praksisarealet til naturbruk ved Søgne videregående skole.

–  Gårdstunet ble nylig renovert for cirka 50 millioner kroner og vi har 3000 mål med skog og landbruk som kan brukes til entreprenørskap og dyrehold og vi ønsker også få til en sykkelskole med stisykling, sier rektor.

Varm skolefrokost til alle elevene

Allerede ved skolestart har samlokaliseringen gitt en positiv virkning. Fylket gir skolefrokost til elever, noe ungdomsskoleelever ikke har. Men på Tangvall vil både ungdomsskoleelevene og de videregående elevene få servert havregrøt i kantina til skolefrokosten, forteller Anita Ingebrigtsen Fredriksen, som tror dette blir svært positivt mottatt

Flotte idrettsbygg og tilgang til stadion

Flerbrukshall, turnhall. klatrehall, dansesal, styrkerom og tilgang til nye Søgne stadion gir mange og fleksible muligheter for både skolene og fritidstilbudene. Idrettsenheten i kommunen skal forvalte idrettsanlegget på ettermiddag og kveldstid, på samme måte som det gjøres i de andre idrettsanleggene i kommunen. Det vil si at de tildele treningstid og utleie til arrangementer.

Flerbrukshallen.JPG

klatrehallen_1500.jpg

Flerbrukshallen (øverst) og klatrehallen er to av de mange tilbudene som finnes i det nye senteret. Foto: Kristiansand kommune.

Om Søgne skole- og idrettssenter

Søgne skole- og idrettssenter er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune, med ungdomsskole og kulturskole på den kommunale delen og videregående skole på den fylkeskommunale.

Anlegget skal være kostnadseffektivt, ha høye miljøambisjoner og gode arealer for undervisning, idrett og fritidsaktiviteter.
Skolesenteret etableres tett på sentrumsområdene på Tangvall og er viktig for videre utvikling. Skolesenteret er både et byggeprosjekt og et stedsutviklingsprosjekt. 

Entreprenørens kontraktsum for anlegget: 648 millioner kroner, fordelt på 286 for kommunen og 362 fra fylket.

Prosjektrammen er på 932,4 millioner. Kommunens andel 414,8 millioner og fylkeskommunen 517,6 millioner.

Entreprenør: BRG  

Fra start til overtakelse og åpningsfest

 • Oppstart på byggeplassen: september 2020.
 • Kjeller idrettsbygg: Byggestart i oktober 2020, overtakelse idrettsbygg i desember 2022.
 • Ungdomsskole: Byggestart i januar 2021, overtakelse i desember 2022.
 • Videregående skole: Byggestart i mai 2021, overtakelse skole i desember 2022, overtakelse utomhusarealer i juni 2023.
 • Åpningsfest: 26. august 2023  

Klima- og miljøkrav

 • I planleggingen av skolebygningene på Tangvall er det satt krav til at bygningene i størst mulig grad blir energi- og klimanøytrale.
  Bygget vil overholde energikrav i passivhusstandarden i tillegg til prosjektets ambisjonskrav på klima ZEB-O + 20%M.
 • ZEB-O + 20%M betyr at byggets fornybare energiproduksjon på cirka 790 000 kWh per år, kompenserer for klimagassutslipp knyttet til energibruk til drift av bygget pluss 20 % av CO2 utslippet knyttet til produksjon av materialer i bygget.
 • Dette løses ved å installere cirka 2 550 solcellepaneler plassert på skolens takflate på cirka 5 000 m2. Det benyttes solceller med svært god virkningsgrad, energieffektive tekniske systemer, en godt isolert bygningskropp og et varmepumpeanlegg.
 • Varmepumpeanlegget henter varme fra energibrønner. Varmepumpen henter energi fra berggrunnen og reduserer dermed behovet for kjøpt energi.
 • Energibrønnene leverer tilgjengelig frikjøling til ventilasjon.
 • Det er videre fokusert på materialer med lavt klimagassutslipp i forbindelse med produksjonen av disse. Blant annet lavkarbonbetong og limtrebæring i idrettshallen.