2. tertialrapport 2022

Kommunedirektøren legger fram 2. tertialrapport i formannskapet 19. oktober. Bystyret behandler rapporten 26. oktober.

Portrettbilde av økonomidirektør Terje Fjellvang

Økonomidirektør Terje Fjellvang. Foto: Anne Lise Norheim.

Dette er en gammel side. For 2. tertialrapport 2023 se lenke under.

2. tertialrapport 2023 (eksern lenke til Framsikt)

Tertialrapport

Økonomi

Kommunedirektøren legger fram 2. tertialrapport med et forverret negativ resultat på 112,6 mill. kr i forhold til 1. tertialrapport 2022. Prognosen på slutten av året innebærer i tillegg en forverring på 168,2 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak økonomiske utfordringer på særskilte tiltak i barnehage, tilpasning til lærernormen i skole, økning av behov på mange tjenesteområder i helse og mestring og planlagt bruk av fond på 49 mill. kr. Sentralt disposisjonsfond forventes redusert fra 689 mill. kr til 196 mill. kr ved slutten av året. Den økonomiske situasjonen i 2022 er svært vanskelig. Kommunens drift er ikke tilpasset de økonomiske rammene.

Mottak av flyktninger fra Ukraina

Kristiansand kommune har pr 2. tertial bosatt 235 personer i forbindelse med krigen i Ukraina. Ytterligere 169 personer har fått godkjent Kristiansand kommune som sin bostedskommune, og disse vil ankomme i løpet av de neste månedene. Det forventes at totalt 500 personer blir bosatt i 2022. Kostnadene til dette finansieres av staten.

Investeringer

Det er budsjettert med investeringsutgifter på ca. 1,747 mrd. kr i 2022 inkludert etterslep fra tidligere år, men ekskludert startlån. Ved utgangen av august er det investert for ca. 555,3 mill. kr mot 1,171 mrd. kr i periodisert budsjett.
Totalt sett reduseres bevilgningene i 2. tertial 2022 med 119,6 mill. kr. Låneopptak kan reduseres med 231,1 mill. kr. Den store reduksjonen i bevilgningene skyldes i stor grad at mange store prosjekter har forsinket fremdrift.

Klimatiltak

I klimabudsjettet er det fire ulike tabeller som viser klimatiltak: direkte utslipp der man kan beregne en effekt/utslippsreduksjon, ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner med tiltak som antas å ha en utslippsreduksjon, indirekte utslipp og tidligere vedtatte tiltak som ikke er ferdigstilt. Til sammen er dette i overkant av 40 tiltak. De fleste tiltak følger planlagt fremdrift.

Sykefravær

Sykefraværet ligger på 10,1 % pr. 31.7 fordelt på 2,5 % korttidsfravær og 7,6 % langtidsfravær. Trenden er positiv i forhold til sykefravær meldt i 1. tertialrapport med 12,4 % pr. 31.3.22. Totalt sykefravær samme periode i fjor var på 9,9 %. Kristiansand kommune har som mål å ligge under 7,6 % i totalt sykefravær.

Les mer om tertialrapporten

2. tertialrapport (ekstern nettside)