Prosjekt Simulering av forhåndssamtaler 2019-2021

Forhåndssamtaler er samtaler med pasienter om framtidig behandling som fremmer god kommunikasjon og samarbeid mellom lege, sykepleier, pasient og pårørende. Målet med prosjektet er å gjøre helsepersonell tryggere på å gjennomføre forhåndssamtaler med bruk av simulering som pedagogisk metode.

Prosjektet er et samarbeid mellom Utviklingssenterne Agder vest og Troms, samt Kristiansand- og Tromsø kommune. Prosjektledelsen er i Kristiansand og prosjektperioden er fra 2019-2021.  

Prosjektets utgangspunkt var erfaringer fra egen kommune med at denne typen samtaler ikke var satt i system, innhold og gjennomføring kunne oppleves tilfeldig og helsepersonell rapporterte om usikkerhet ved gjennomføring av denne typen "vanskelige" samtaler.

Prosjektet har kartlagt, innhentet og vurdert fagressurser og opplæringsprogram som omhandler forhåndssamtaler. Kartleggingen konkluderte med at en ville prøve ut simulering som pedagogisk metode og knytte kommunikasjonstreningen sammen med Empatisk kommunikasjon, for å trene på forhåndssamtaler.

Det er utarbeidet en opplæringspakke rettet mot ressurspersoner i kommunehelsetjenesten. Opplæringspakken er gjennomført i Kristiansand og 11 ressurspersoner fra sykehjem, hjemmetjeneste, korttidsplasser og omsorgsboliger er alle i gang med gjennomføring av internundervisning og simuleringstrening på egen arbeidsplass. Se video om prosjektet.

Gjennomføring av opplæring

Prosjektet har tatt utgangspunkt i train-the-trainer modellen, der utvalgte ressurspersoner i kommunen har fått opplæring som fasilitatorer i forhåndssamtale.

Opplæring til fasilitatorene inneholder:

 • et tredagers kurs i empatisk kommunikasjon
 • opplæring i metoden simulering og hvordan fasilitere/gjennomføre simuleringstrening av en forhåndssamtale
 • noen har gjennomført fullstendig train-the-trainer-kurs i medisinsk simulering

Disse fasilitatorene skal gjennomføre internundervisning og simuleringstrening på egen arbeidsplass.

Opplæring til ansatte på egen arbeidsplass inneholder:

 • undervisning med innføring i empatisk kommunikasjon og hva en forhåndssamtale er, ca. 30 min
 • Simulering på arbeidsplassen, ca 60 min
 • Gjerne gjennomføring av flere simuleringer for å øke læringsutbyttet
Forhåndssamtale

Forhåndssamtaler er samtaler med pasienten om framtidig behandling. Slike formaliserte samtaler vil kunne bidra til at pasientens ønsker er kjent ved krevende beslutninger mot livets slutt og er kanskje spesielt viktig hvis den kognitive evnen er redusert. I dag finnes det ikke nasjonale retningslinjer for forhåndssamtaler, men i Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling, anbefaler Helsedirektoratet at sykehjem inviterer pasient og pårørende til denne type samtaler. Forskning viser at flertallet av norske sykehjem ikke har systematiske planer eller verktøy for å sikre at pasientens ønsker blir ivaretatt.

Vi har utarbeidet et lommekort til de ansatte:

Empatisk kommunikasjon

Empatisk kommunikasjon er et samtaleverktøy som består av 4 trinn. I prosjektet brukes metoden i samtalen mellom pasient og/eller pårørende og helsepersonell. 

De 4 trinnene i empatisk kommunikasjon er:  

 1. Fortell historien 
  • Deltakeren forteller sin historie
 2. Hva føler du nå?
  • Da og nå /følelsesbevissthet 
 3. Hva tenker du? 
  • Refleksjon 
 4. Har du lyst å høre hva jeg tenker 
  • Empati og jevnbyrdig samskapning  

Les mer på UiO sine nettsider 

Vårt lommekort på empatisk kommunikasjon:

Simulering

Simulering er en pedagogisk metode for å lære. Ved simulering forsøker en å gjenskape en situasjon eller hendelse fra arbeidshverdagen, via et scenario, for å kunne trene og øve på forhåndssamtaler. I prosjektet har vi laget scenarioer hvor læringsmål er å øve på strukturen i en forhåndssamtale og å få til gode samtaler og menneskemøter. Fasilitator er den som leder simuleringen og scenarioet. En simulering består av brief, scenario og debrief og tar omtrent 1 time å gjennomføre. 

Les mer om simulering på Safer sine nettsider  

Forslag til ulike scenario finner du i vår scenariobank på våre sider om simulering 

 

Vi i Utviklingssenteret Agder vest har filmet et scenario der vi viser en fullstendig gjennomgang av en simulering av en forhåndssamtale, med brief, scenario og debrief. Varighet: 47 min

 

Vi har også laget en kortversjon av filmen med varighet: 12 min

Kilder/Dokumenter

UiO veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Kompetansebroen om forhåndssamtaler

Mal til lommekort i empatisk kommunikasjon og forhåndssamtale

Kontaktperson

Olga R Espegren, Leder USHT Agder (vest)