Nye mønstre-konferansen 2022

Vi ønsker fagfolk, ledere, politikere og andre interesserte velkommen til konferanse 23. november 2022!

Nye mønstre - SoMe Facebook post+arr. 1200x630px.jpg

Illustrasjonsfoto 

Om konferansen

På Nye mønstre-konferansen 2022 setter vi søkelys på levekår for barn og unge, og hvordan man kan ta nye modeller i bruk i arbeidet med å bedre barn og unges levekår. Hva er status på levekårsfeltet? Hvordan kan vi bruke FHIs oppvekstprofiler til å planlegge for bedre oppvekst for barn og unge? Fagfolk og forskere presenterer ny kunnskap og erfaringer fra praksisfeltet.

Når 

Konferanse onsdag 23. november 2022

Hvor

Niles Henrik Abels hus, Tordenskjoldsgate 68, 4616 Kristiansand

Kostnad

250,-

I år inviterer også Nye mønstre kommuner som ønsker å ta modellen Nye mønstre i bruk, til en egen workshop torsdag 24. november. Workshopen finner sted i Rådhuskvartalet. 

Program for konferansen finner du her

Meld deg konferansen og workshopen her

Foredragsholdere 

Bildet viser foredragsholder Linn Gyland Linn Gyland jobber som rådgiver for folkehelse i Agder fylkeskommune. Hun leder «levekårsteamet» og er tett på arbeidet med å nå Regionplan Agders mål om at «Levekårene skal opp». Hvorfor har vi så mye fokus på levekår, og hvordan står det til med levekårene på Agder? Lenke til Presentasjon
Bildet viser foredragsholder Leila Torgersen Leila Torgersen er forsker ved Folkehelseinstituttet (FHI). Torgersen vil snakke om hvordan vi kan bruke oppvekstprofilene til å planlegge for en bedre oppvekst for barn og unge.  Lenke til presentasjon 
Bildet viser foredragsholder Thomas Westergren Thomas Westergren er sykepleier og professor ved Universitetet i Agder, og prosjektleder for Godt begynt. Han vil presentere bakgrunnen og intensjonen med Godt begynt. Prosjektet handler om å bruke spørreskjema for strukturert og systematisk undring i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i forkant av konsultasjoner med familier og barn, og å få bedre oversikt over barnebefolkningens helse. Lenke til presentasjon 
Bildet viser foredragsholder Kari Glesne Ugland Kari Glesne Ugland er helsesykepleier i Lindesnes kommune og har en mastergrad om observasjoner, vurdering, veiledning og dokumentasjon av foreldre-barn-samspill i helsestasjonstjenesten fra Universitetet i Stavanger. Hun deltar i foredraget til Thomas Westergren.  
Bildet viser foredragsholder Ingvild Skår Ingvild Skår er leder for Nye mønstre i Kristiansand. Hun vil presentere Nye mønstre-modellen, og vise hvordan familiekoordinatorene jobber inn i og sammen med familier med komplekse og sammensatte behov. Ingvil vil også vise hvordan modellen kan overføres til andre konstellasjoner og sektorer.  Lenke til presentasjon 
Kaisa Hansen-Suckow Kaisa Hansen-Suckow er forfatter og filmskaper. Midt mellom meldingene om rentehopp og strømkrise utgav hun i september i år boken «Oss mot verden». Det er Kaisa Hansen-Suckows personlige fortelling om hvordan det er å være fattig i Norge. Boka er et oppgjør med ideen om at det ikke fins fattigdom i Norge.  
Bildet viser foredragsholder Erlend Vik Erlend Vik er førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde. Vik har utviklet en typologi som illustrerer fire former for samhandling. Han vil presentere disse ulike formene for samhandling innen helse- og velferdssektoren. Vik stiller spørsmål ved samhandlingstiltak som fremhever rasjonalisering og effektivisering av oppgavefordelingen uten sosial interaksjon mellom de ulike helseprofesjonene.      Lenke til presentasjon 
Bildet viser foredragsholder Kristin Rønning Kristin Rønning presenterer funn fra sin masteroppgave, med fokus på familiekoordinatorenes erfaring i møtet med lavinntektsfamilier. Lenke til presentasjon 
Bildet viser foredragsholder Karin Gustavsen

Karin Gustavsen jobber som seniorrådgiver ved KORUS sør, og er spesielt opptatt av hvordan vi jobber med kunnskapsbasert praksis. Gustavsen vil snakke om hva kunnskapsbasert praksis er, hvordan vi jobber med det og hvilket kunnskapssyn som bør legges til grunn. Hun vil knytte dette til hvordan vi som profesjonsutøvere kan «stå i krevende arbeid», og hvordan faglig og systematisk arbeid beskytter mot stress, alenefølelse og utmattelse.

Lenke til presentasjon 

Bildet viser foredragsholder Kathrine Bakke-Pedersen

Kathrine Bakke-Pedersen er prosjektleder for Helhetlig oppfølging av utsatte barn og familier. Hun vil presentere bakgrunnen for prosjektet, og hvordan prosjektet kan være en hjelp for kommunene på Agder i arbeidet med å gi alle barn og unge gode oppvekstvilkår. Prosjektet er en regional satsing, hvor de jobbes med å videreføre to av satsingene fra folkehelseprogrammet (Nye mønstre og BTI), videreutvikle Godt begynt, og se disse tre satsingene som et helhetlig rammeverk i arbeidet med utsatte barn og deres familier.

Lenke til presentasjon 

«Fra store ambisjoner til konkret endring» Ofte er det ikke mangel ikke på idéer, ambisjoner eller kunnskap som hindrer prosjekter eller innovasjoner å etableres i ordinær drift. Hvordan kan vi jobbe systematisk med implementering for å unngå at de viktige initiativene strander? Kristine Løkås Vigsnes er tidligere prosjektleder for utviklingsarbeidet Nye mønstre og jobber i dag med et doktorgrads-prosjekt om kommuners håndtering av komplekse samfunnsutfordringer. Med utgangspunkt i teorier fra implementeringsvitenskap og konkrete eksempler vil Kristine utfordre på hvordan vi kan lykkes med å ta nye modeller i bruk.

Lenke til presentasjon