Språkloven og klarspråk i lover

Språkloven

Lov om språk, eller språkloven, ble innført 1. januar 2022.
Loven har som formål å styrke norsk språk og fremme likestilling mellom bokmål og nynorsk. Loven skal også sikre vern og status for de andre språkene som staten har ansvar for: kvensk, romani, romanes, samiske språk og norsk tegnspråk.

Språkloven hos Lovdata

Offentlige organ har nå fått en lovfestet plikt til å bruke klart og korrekt språk som er tilpasset målgruppen.

Plikten til å bruke klart språk gjelder både statsorgan, fylkeskommunale organ og kommunale organ. Plikten gjelder publikumsrettet informasjon og informasjon til enkeltpersoner. «Informasjon» omfatter både tekster, bildeoppsett, multimedia, illustrasjoner, digitale tjenester og selvbetjeningsløsninger.
Les mer om dette hos Språkrådet

Klart språk i viktige lover

Klart språk og ryddig struktur inngår i mandatet til flere utvalg som skal skrive nye eller revidere eksisterende lover.  Noen av lovene er ferdig revidert, mens andre er under arbeid.

På klarspråk.no finner du denne oversikten over aktuelle lover