Ansvar og organisering

Norske kommuner har et grunnleggende ansvar for å ta vare på befolkningens sikkerhet og trygghet.

Det betyr at alle norske kommuner skal oppfylle kravene i lov om kommunal beredskapsplikt og sivilbeskyttelsesloven, med tilhørende forskrifter. Forebyggende samfunnssikkerhet skal blant annet ivaretas gjennom plan- og bygningsloven. Kommunene har også ansvaret for å koordinere kommunens arbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Statsforvalteren fungerer som et bindeledd mellom kommuneog andre aktører på regionalt og nasjonalt nivå. Statsforvalteren videreformidler føringer og brev fra øvrige myndigheter til kommunen, og skal påse at kommunen gjennomfører myndighetenes poltikk og vedtak. Statsforvalteren har tilsyn med kommunen hvert fjerde år og undersøker da det systemet som ligger til grunn for beredskapsarbeidet, blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), planverk og kvalitetssikringssystemer.

 

sigurd_paulsen_beredskapsleder.jpg

Beredskapsleder Sigurd Paulsen i Kristiansand kommune intervjues av mediene ved et av rasstedene i Kristiansand etter uværet og flommen i oktober 2017. Foto: Svein Tybakken