Rusteamet

KORT FORTALT

  • Rusteamet er et kommunedekkende bistandsteam som jobber lavterskel, og du trenger ikke vedtak for å få hjelp.
  • Teamet kan gå inn i rusrelaterte saker som gjelder personer med opphold i kommunen, hvor tilhørigheten til andre kommunale instanser/NAV ikke er på plass. 
  • Vi ivaretar kap 10 i Helse og omsorgstjenesteloven ("tvang") og utreder, der dette kan være aktuelt, grunnlaget for kjøp av heldøgnstilbud hos private omsorg-/sosialfaglige aktører.
  • Vi kan tilby samtaler, råd og veiledning innenfor vårt ansvarsområde. Tjenesten er gratis og vi har taushetsplikt. 

Om oss

Rusteamet i Kristiansand kommune, er et kommunedekkende bistandsteam med følgende funksjon/oppgaver:

Tilbakehold

Kapittel 10 i Helse og omsorgstjenesteloven ("tvang"):

  • §10-1: etter melding fra pårørende om omfattende rusmiddelmisbruk foreta de nødvendige undersøkelser i saken, og vurdere om det skal fremmes sak etter §§ 10-2 eller 10-3.
  • §10-2: etter melding eller på eget initiativ, saksutrede grunnlaget for, iverksette og følge opp sak om tilbakehold i institusjon uten eget samtykke.
  • §10-3: etter melding eller på eget initiativ, saksutrede grunnlaget for, iverksette og følge opp sak om tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige.
  • §10-4: aktivt informere ut, søke og benytte og gjøre kjent bestemmelsen om tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke, som er hovedregelen for tilbakehold/tvang på rusfeltet.
Veiledning og informasjon

Rusteamet kan der andre kommunale aktører/NAV ikke er inne i bildet, aktivt gå inn og bistå med å etablere og koordinere frivillige behandlingsløp, og sørge for smidig overføring til videre kommunal/Nav oppfølging når dette er hensiktsmessig.

Rusteamet kan veilede pårørende og andre i rusrelaterte spørsmål relatert til Kap 10 i Helse og omsorgstjenesteloven.

Rusteamet kan gi veiledning ved ønske om kjøp av heldøgnstilbud hos private omsorg-/sosialfaglige aktører, avgjørelsen på disse sakene ligger hos NAV.

Omsorgsinstitusjoner vi har avtaler med 

Pr i dag har Kristiansand kommune inngått avtale med:  

Det er nav som innvilger og behandler disse søknadene

Graviditet og rus 

Rusteamet håndterer meldinger om gravide med ruseksponering, jamfør meldeplikt på dette. Vi kvalitetssikrer arbeidet rundt den enkelte og går eventuelt inn som koordinator der dette ikke er på plass eller kan håndteres av andre. Herunder jobbe tett opp mot forsterket helsestasjon, bistå med at kommunen har utarbeidet gode funksjonelle rutiner rundt samnhandlingen i slike saker. Tiltakskjeder beskriver gangen i slike saker og hvordan en kan melde fra om bekymring gjennom meldeskjema.

Her kan du lese om tiltakskjeden.

Veiledningstid for samarbeidspartnere

Vi er tilgjengelige hverdager mellom 08.00 og 15.30. Du kan treffe oss for veiledning av sak. Sak meldes inn til en av medlemmene på e-post eller via telefon.

Nettsider om rus

Rusinfo.no

Ungrus.no

Rusteamet

Christoffer Løvdal, telefon: 951 23 230

Silje Kjørmo Wilhelmsen, telefon: 480 99 265

 

 

Kontaktinformasjon