Rusteamet

KORT FORTALT

  • Rusteamet er et kommunedekkende bistandsteam som jobber lavterskel, og du trenger ikke vedtak for å få hjelp.
  • Teamet kan gå inn i rusrelaterte saker som gjelder personer med opphold i kommunen, hvor tilhørigheten til andre kommunale instanser/NAV ikke er på plass. 
  • Vi ivaretar kap 10 i Helse og omsorgstjenesteloven ("tvang") og utreder, der dette kan være aktuelt, grunnlaget for kjøp av heldøgnstilbud hos private omsorg-/sosialfaglige aktører.
  • Vi kan tilby samtaler, råd og veiledning innenfor vårt ansvarsområde. Tjenesten er gratis og vi har taushetsplikt. 

Om oss

Rusteamet i Kristiansand kommune, er et kommunedekkende bistandsteam med følgende funksjon/oppgaver:

Kapittel 10 i Helse og omsorgstjenesteloven ("tvang"):

  • §10-1: etter melding fra pårørende om omfattende rusmiddelmisbruk foreta de nødvendige undersøkelser i saken, og vurdere om det skal fremmes sak etter §§ 10-2 eller 10-3.
  • §10-2: etter melding eller på eget initiativ, saksutrede grunnlaget for, iverksette og følge opp sak om tilbakehold i institusjon uten eget samtykke.
  • §10-3: etter melding eller på eget initiativ, saksutrede grunnlaget for, iverksette og følge opp sak om tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige.
  • §10-4: aktivt informere ut, søke og benytte og gjøre kjent bestemmelsen om tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke, som er hovedregelen for tilbakehold/tvang på rusfeltet.

Kan, der andre kommunale aktører/NAV ikke er inne i bildet, aktivt gå inn og bistå med å etablere og koordinere frivillige behandlingstiltak, og sørge for smidig overføring til videre kommunal/Nav oppfølging når dette er hensiktsmessig.

Kan veilede pårørende og andre i rusrelaterte spørsmål relatert til Kap 10 i Helse og omsorgstjenesteloven.

Kan, etter avklaring i Rusfaglig forum, gå inn og koordinere større og mer komplekse saker, hvor rus ikke er hovedtema, frem til dette mer hensiktsmessig kan koordineres av andre.

Utreder i samråd med allerede involverte instanser grunnlaget for kjøp av heldøgnstilbud hos private omsorg-/sosialfaglige aktører.
Pr i dag har Kristiansand kommune inngått avtale med:  

Graviditet og rus

Teamet skal ta imot og håndtere meldinger om gravide med ruseksponering, jamfør meldeplikt på dette. Vi kvalitetssikrer arbeidet rundt den enkelte og går eventuelt inn som koordinator der dette ikke er på plass eller kan håndteres av andre. Herunder jobbe tett opp mot forsterket helsestasjon, bistå med at kommunen har utarbeidet gode funksjonelle rutiner rundt samhandlingen i slike saker.

Veiledningstid

Vi er tilgjengelige hverdager mellom 08.00 og 15.30.
Du kan treffe oss for veiledning på sak, innenfor vårt felt, hver dag mellom kl. 09.00 og 10.00 i 3. etasje i Vågsbygd senter, Kirsten Flagstadsvei 32. Inngang ved biblioteket. 
Sak meldes inn til en av medlemmene på e-post eller via telefon.

Bistandstemaets medlemmer

Caroline Rosenberg. Telefon: 958 52 173

Martha Lomeland. Telefon: 907 08 495

Per Willy Ormestad. Telefon: 468 01 523

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder: Monica C. Fronth

Telefon: 464 24 686. 

Besøksadresse: Vågsbygd senter, Kirsten Flagstadsvei 32, 3. etasje. Inngang ved biblioteket.