Rusteamet

KORT FORTALT

 • Rusteamet er et kommunedekkende bistandsteam som jobber lavterskel, og du trenger ikke vedtak for å få hjelp.
 • Teamet kan gå inn i rusrelaterte saker som gjelder personer med opphold i kommunen, hvor tilhørigheten til andre kommunale instanser/NAV ikke er på plass. 
 • Rusteamet ivaretar Kapittel 10 i Helse og omsorgstjenesteloven, som omhandler tvangstiltak ved alvorlige rusproblemer.
 • Vi kan tilby samtaler, råd og veiledning innenfor vårt ansvarsområde. Tjenesten er gratis og vi har taushetsplikt. 

Om oss

Rusteamet i Kristiansand kommune tilbyr lavterskelbistand til personer med rusrelaterte problemer. Her vil du kunne se noe om vår funksjon og arbeidsoppgaver, samt nyttige lenker til nettsider om rus.  

Tilbakehold: Lovteksten

Rusteamet kan ta tak i rusrelaterte saker og vurdere om det er nødvendig å fremme sak etter §§ 10-2 eller 10-3 i Kapittel 10 i Helse og omsorgstjenesteloven.

Kapittel 10 i Helse og omsorgstjenesteloven - Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige:

 • §10-1: etter melding fra pårørende om omfattende rusmiddelmisbruk foreta de nødvendige undersøkelser i saken, og vurdere om det skal fremmes sak etter §§ 10-2 eller 10-3.
 • §10-2: etter melding eller på eget initiativ, saksutrede grunnlaget for, iverksette og følge opp sak om tilbakehold i institusjon uten eget samtykke.
 • §10-3: etter melding eller på eget initiativ, saksutrede grunnlaget for, iverksette og følge opp sak om tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige.
 • §10-4: aktivt informere ut, søke å benytte og gjøre kjent bestemmelsen om tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke, som er hovedregelen for tilbakehold/tvang på rusfeltet.
Veiledning og informasjon

Rusteamet kan der andre kommunale aktører/NAV ikke er inne i bildet, aktivt gå inn og bistå med å etablere og koordinere frivillige behandlingsløp, og sørge for smidig overføring til videre kommunal/Nav oppfølging når dette er hensiktsmessig.

Rusteamet kan veilede pårørende og andre i rusrelaterte spørsmål relatert til Kap 10 i Helse og omsorgstjenesteloven.

Rusteamet kan gi veiledning ved ønske om kjøp av heldøgnstilbud hos private omsorg-/sosialfaglige aktører, avgjørelsen på disse sakene ligger hos NAV. Se neste punkt for informasjon vedrørende dette. 

Sosialfaglig rehabiliterings plasser vi har avtaler med 

Pr i dag har Kristiansand kommune inngått avtale med:  

Det er NAV som innvilger og behandler disse søknadene.
Henvendelser og veiledning knyttet til dette kan tas direkte med Per Willy Ormestad

Tlf: 469 60 239 - per.willy.ormestad@nav.no

Her er en oppsummering av rammene for bruk av sosialfaglig rehabiliteringsplasser:

Avtalen omfatter kjøp av døgntjenester for rusmiddelavhengige som:

 1. Er uten fast bopel (men ikke en erstatning for nødbolig), hvor kommunale/Nav tjenester ikke er på plass. Bruker har et oppriktig ønske om å komme seg ut av ruskjøret og det påbegynnes en prosess med å få avklart videre behandlingsforløp.
 2. Har muligheter for sosialfaglig avrusing, som ikke krever helsefaglig tilnærming, hos shalam eller Fos Marvika. Kort avstand til legevakt og TSB avrusing.
 3. Trenger skjerming (for å unngå, og for å få stoppet sprekk situasjoner) og venteplass mens de venter på eller er under avklaring av videre behandlingsforløp som arbeid, poliklinikk eller etablering i bolig.
 4. Trenger motivasjon og er på vei inn i videre rusbehandling innen TSB døgn, og det er avklart med VUT at det er faglig forsvarlig med et midlertidig tilbud innen en sosialfaglig ramme.
 5. Trenger midlertidig opphold etter rusbehandling, hvor lokale tjenester og evt bolig ikke er på plass.

Avtalen omfatter ikke kjøp av døgntjenester for rusmiddelavhengige som:

 1. Trenger helsefaglig avrusing, nedtrapping/opptrapping av div medikamenter, eller står på medikamenter foreskrevet av fastlege som ikke er kvalitetssikret til å være i tråd med forsvarlig praksis.
 2. Har kjent eller mistanke om alvorligere psykiske lidelser/større psykisk symptomtrykk, tegn på psykose, hvor dette ikke er dempet eller under kontroll og hvor rusmiddelavhengigheten nå er den primære utfordringen.
 3. Har grov voldsproblematikk, hvor voldsrisikovurdering ikke er utarbeidet og evt støtter opp under en slik plassering.
 4. Trenger tverrfaglig spesialisert rusbehandling-spesialisttjenester, hvor en overtar ansvaret for det som skal ytes og ivaretas innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling-spesialisttjenesten.
"Ut av det" sosialfaglig avgiftning

En mulighet for å komme inn i en ukes døgntilbud ved Shalam «her og nå», hvor det i løpet av denne tiden sammen med deg, legges en plan for og avklares mulige veier videre.

Et tilbud om en avrusing og en skjerming innen en sosialfaglig ramme, med fokus på omsorg, ivaretakelse, stabilisering, aktivisering og på å avklare hva som kan være ditt mulige prosjekt videre.

Kriterier:

Over 18 år og ha sin tilhørighet i Kristiansand kommune.

Ha utfordringer knyttet til eget forbruk av rusmidler.

Ha et ønske om endringer i livet.

Ha erfaring med å takle det å være abstinent uten å måtte ha helsefaglig hjelp-som skal ivaretas på avrusningen på sykehuset.

Hvordan:

Ta kontakt for en uforpliktende avklarende prat :

Vidar Gundersen leder av Shalam: 91800469 vidar@shalam.no

Svenn Langseth på Shalam rehab og recovery : 48049448 svenn@shalam.no

Per Willy Ormestad Ruskonsulent på Nav Kristiansand : 46960239 per.willy.ormestad@nav.no

Graviditet og rus 

Rusteamet håndterer meldinger om gravide med ruseksponering, jamfør meldeplikt på dette. Vi kvalitetssikrer arbeidet rundt den enkelte og går eventuelt inn som koordinator der dette ikke er på plass eller kan håndteres av andre. Herunder jobbe tett opp mot forsterket helsestasjon, bistå med at kommunen har utarbeidet gode funksjonelle rutiner rundt samnhandlingen i slike saker. Tiltakskjeder beskriver gangen i slike saker og hvordan en kan melde fra om bekymring gjennom meldeskjema.

Her kan du lese om tiltakskjeden.

Veiledningstid for samarbeidspartnere

Vi er tilgjengelig hverdager mellom 08.00 og 15.30. Du kan treffe oss for veiledning av sak. Sak meldes inn til en av medlemmene på e-post eller via telefon.

Nettsider om rus

Rusinfo.no - Er en landsdekkende informasjonstjeneste om rusmidler og avhengighet som tilbyr rådgivning og veiledning til personer som har problemer med rus, samt pårørende. Her finner du også en anonym chat, tidligere stilte spørsmål og telefon.

Ungrus.no - En nettside som tilbyr kunnskap og råd om rusmidler og rusproblemer til ungdom og deres foresatte. Den tilbyr blant annet informasjon om ulike rusmidler og deres virkninger, samt rådgivning og hjelp til ungdom som allerede har utviklet rusproblemer eller er bekymret for noen i sin omgangskrets.

Helsenorge.no - Dette er en offisiell norsk helseportal som tilbyr informasjon om ulike helseproblemer, inkludert rusavhengighet og rusbehandling.

 

 

 

Kontaktinformasjon